Добавить в избранное

<<Պետական գույքի կառավարման 2015-2017 թվականների ծրագրի կատարման 2016 թվականի հաշվետվության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն ՔՀ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր Ո Ւ Մ

 

 

<<Պետական գույքի կառավարման 2015-2017 թվականների ծրագրի կատարման 2016 թվականի հաշվետվության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի /այսուհետ` Նախագիծ/ ընդունումը բխում է  <<Պետական գույքի կառավարման 2015-2017թթ. ծրագիրը սահմանելու մասին>> N411-Ն որոշման /այսուհե` որոշում/ հավելվածի 24-րդ կետի պահանջներից, որոնց համաձայն <<Պետական գույքի կառավարման 2015-2017 թվականների ծրագրի>> կատարման մասին մշակվում է տարեկան հաշվետվություն, որը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում մինչև հաջորդող տարվա մայիսի 1-ը:

Նախագծի ցանկում ներկայացված տեղեկատվությունը կազմված է Որոշմամբ հաստատված հավելվածի ցանկ 3-ում ամրագրված տեղեկատվության և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված` Պետական մաս­նակցությամբ առևտրային կազմակերպություն­ների կող­մից ՀՀ պետական բյուջեի բաժնե­տիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ գանձապե­տական հաշիվներին 2015թ. և 2016թ. փաստացի փոխանցած վերաբերյալ շահութաբաժինների և ՀՀ 2016. պետական բյուջեի հաշվարկների հիմքում դրված, շահութաբաժինների գծով պետական բյուջե վճարման ենթակա տարեկան գումարների կանխատեսումների վերաբերյալ տե­ղեկանքներիի հիման վրա:

 • Обсуждалось

  10.03.2017 - 26.03.2017

 • Тип

  Протокольное решение

 • Область

  Управление государственным имуществом

 • Министерство

  Комитет по управлению государственным имуществом

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 4029

Принт