Добавить в избранное

Находится в правительстве РА

«Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենքսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի   նախագծի ընդունման անհրաժեշտության վերաբերյալ

 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

 «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենքսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է՝ մի շարք իրավակարգավորող դրույթների հստակեցմամբ, մասնավորապես՝ աճուրդներ անցկացնելու մասով լրացուցիչ գործիքակազմեր ներգրավելու, հողը աճուրդով վաճառելու մեկնարկային գինը վերանայելու, աճուրդի կազմակերպման և իրականացման առավել հստակ կարգորոշումներ սահմանելու, համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող հողերը մշտական օգտագործման  տրամադրելու մասով  մարզպետին վերապահված իրավասությունը ուժը կորցրած ճանաչելու անհրաժեշտությունից ելնելով

(2016 թվականի հունիսի 15-ին եվ հունիսի 17-ին ժամը 11:00-ին կայացած` ՀՀ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստի 41.1/[369078]-16 արձանագրության 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի հանձնարարական):

 

 1. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը
 • «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.
 • Օրենսգրքի 63-րդ հոդվածով սահմանվում են պետության սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման եղանակները, մինչդեռ անդրադարձ չի կատարվում համայնքների սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարմանը, այն դեպքում, երբ մեջբերված հոդվածը վերնագրված է «Պետության և համայնքների սեփականությանը պատկանող հողամասերի օտարումը» վերտառությամբ:

Օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանվում է, որ աճուրդով վաճառքի մեկնարկային գինը չի կարող պակաս լինել հողի կադաստրային արժեքի 50 տոկոսից, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ, լեռնային, բարձրլեռնային, ծայրամասային բնակավայրերում աճուրդով վաճառքի մեկնարկային գինը` հողի կադաստրային արժեքի 30 տոկոսից:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հողի կադաստրային արժեքի գնահատում իրականացվել է շուրջ 20 տարի առաջ, հետևաբար գործող պայմաններում ողջամիտ չէ աճուրդով վաճառքի մեկնարկային գնի ստորին սանդղակը դիտարկել համապատասխանաբար 50 և 30 տոկոսները, այդ կապակցությամբ նախագիծը առաջադրել է նշված տոկոսները փոխարինել «80»(կամ 100) և «60» (կամ 80) տոկոսներով:

Միաժամանակ նախագծով որպես բացառություն է սահմանվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված մարտական գործողությունների հետևանքով չօգտագործվող հողատարածքներ ունեցող սահմանամերձ համայնքների ցանկում ընգրկվածները:

Օրենսգրքի 68-րդ հոդվածով սահմանվում են աճուրդի կազմակերպման և իրականացման հետ կապված իրավահարաբերությունները:

Վերը նշված հոդվածի 2-րդ մասով սահմանվում են կազմակերպչի կողմից հրապարակման ենթակա հետևյալ տեղեկությունները՝ սակարկությունների անցկացման տեղը, օրը, ժամը, հողամասի գտնվելու վայրը, ծածկագիրը, մեկնարկային գինը, օգտագործման նպատակը, չափերը, ճանապարհների, ջրատարի, կոյուղու, էլեկտրահաղորդման գծերի, գազատարի առկայության մասին տվյալները (գյուղատնտեսական հողամասերի դեպքում` նաև որակական հատկանիշները), ինչպես նաև տվյալ հողամասի նկատմամբ սահմանափակումների (ներառյալ` սերվիտուտների) առկայությունը:

Նախագծով առաջարկվում է վերը նշված տեղեկությունների ցանկը ընդլայնել, մասնավորապես՝  լրացնելով նախավճարի և քայլի չափի մասին տեղեկատվությամբ:

Օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 5-րդ մասը սահմանում է հետևյալը.                   «Աճուրդի մասնակիցներն աճուրդի անցկացման օրը մուծում են նախավճար` տվյալ հողամասի մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով:»:

Նախագծով նախատեսվում է այս մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ, նախատեսելով, որ  աճուրդին մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձիք նախավճարը վճարում են տվյալ հողամասի մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով, և նրանց տրվում է մասնակցի վկայական», ինչպես նաև աճուրդի մասնակցության վճար, որը տվյալ տարվա համար սահմանում է համայնքի ավագանին՝ «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ մրցույթներ և աճուրդներ կազմակերպելու հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման համար:»: Աճուրդի դրված հողամասի քայլի չափը հաշվարկվում է մեկնարկային գնի 5%-ի չափով և սակարկողը կարող է գինն ավելացնել մեկ կամ մեկից ավելի քայլերով կամ քայլի չափից ոչ պակաս գումարով:

Աճուրդի մասնակցության վճարի սահմանման էությունը կայանում է նրանում, որ աճուրդը կազմակերպվում է համայնքի աշխատակազմի կողմից, հետևաբար այդ գործընթացը կազմակերպելու համար առաջանում են որոշակի ծախսեր, այդ թվում՝ թղթի, տպիչ կամ պատճենահանող սարքերի կիրառման և այլ վարչարարական աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտություն, որոնք իրականացվում է համայնքի միջոցների հաշվին:

Վերը նշված ծախսերը փոխհատուցելու անհրաժեշտությունը նկատի ունենալով, Օրենսդիրը «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով որպես տեղական վճարի տեսակ է սահմանել համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար վճարը: Բացի այդ, նույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով  սահմանված է նաև աճուրդի մասնակցության տեղական վճարի դրույքաչափը:

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի նախագծով առաջարկվող լրացումը, բխում է «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ գործող օրենքի դրույթներից, ավելին այդ կարգավորումը իրավակիրառ պրակտիկայում գործածվող նորմ է:

Օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն աճուրդը անցկացվում է փակ եղանակով, ՀՀ սահմանադրական դատարանի 30.01.2018թ.-ի որոշման մեջ արտահայտված դիրքորոշումները, ըստ որի սահմանադրությանը հակասող եւ անվավեր ճանաչվեց հիշյալ հոդվածի 6-րդ մասը, ինչպես նաև բազմիցս ստացված առաջարկությունները, նախագծով սահմանվել է, որ աճուրդն անցկացվում է բաց, որին մասնակցում են աճուրդավարը, գրանցված անձինք և աճուրդի մասնակից չհամարվող անձինք, ովքեր սահմանված կարգով վճարել են մուտքի վճար, որի չափը չի կարող գերազանցել սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկը և աճուրդը սկսվելու պահից մեկ ժամ առաջ աճուրդային հանձնաժողովի կողմից գրանցվել են:

Օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 6-րդ մասը՝ նախագծով սահմանվել է ճանաչել ուժը կորցրած, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում հողային ոլորտի բարեփոխումների արդյունքում  համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող հողեր այլևս չկան, հետևաբար բացակայում է այդ հողերի մշտական օգտագործման մասով մարզպետին համապատասխան իրավասությամբ օժտելու անհրաժեշտությունը: Նույն բովանդակությամբ և տրամաբանությամբ նախագիծը սահմանել է ուժը կորցրած ճանաչել Օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ պարբերությունը, որը վերաբերում է ՀՀ մարզպետների կողմից համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող պետության սեփականությանը պատկանող հողամասերը վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքով տրամադրելուն:

Նախագծով առաջադրվում են փոփոխություններ մրցութային հանձնաժողովների մասով, մասնավորապես նախատեսվում է հանել մարզպետի կողմից մրցութային հանձնաժողով ստեղծելու իրավասությունը, այն թողնելով միայն համայնքի ղեկավարի իրավասությանը, հետևաբար դրանով պայմանավորված նախատեսվում է ուժը կորցրած ճանաչել Օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ պարբերությունը, համաձայն որի, մարզային մրցութային հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են մարզպետարանի համապատասխան մասնագետները և կառավարության լիազորած պետական մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների ներկայացուցիչները:

 

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք:

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կողմից:

 

 1. Ակնկալվող արդյունքը

Ներկայացված նախագծով նախատեսվող փոփոխությունների և լրացումների ընդունման արդյունքում կապահովվի

Աճուրդով վաճառքի մեկնարկային գնի ստորին շեմը կբարձրանա, որի արդյունքում կավելանան համայնքի սեփական եկամուտները, կապահովվի բաց դասական եղանակով աճուրդ կազմակերպելու և անցկացնելու հնարավորությունը, աճուրդին մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձանց կտրվի հնարավորություն հստակ  նախավճարը վճարելու, մասնավորապես՝  տվյալ հողամասի մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով, և նրանց այդ կապակցությամբ կտրվի  մասնակցի վկայական, կազմակերպչի կողմից հրապարակման ենթակա տեղեկություններում տեղ կգտնեն նաև նախավճարի և քայլի չափի մասին տեղեկությունները:

 

 • Обсуждалось

  09.08.2018 - 24.08.2018

 • Тип

  Закон

 • Область

  Территориальное управление и развитие

 • Министерство

  Министерство территориального управления и инфраструктур

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 3034

Принт

Предложения

,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ

21.08.2018

Առաջարկում ենք «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենքսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը(այսուհետ նախագիծ) հանել շրջանառությունից, քանի որ դրանով հողի վաճառքի մասով համայնքների սեփական եկամուտները 0.5 անգամ ավելացնելով՝ անուղղակիորեն կլեգիտիմացվեն այն կոռուպցիոն ռիսկերը, որոնց արդյունքում նույն մասով եկամուտները զրկվում են մի քանի տասնյակ անգամ ավելանալու հնարավորությունից: Առաջարկում ենք անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել բարեփոխումներ իրականացնելու հողատարածքների օտարմանը վերաբերող ՀՀ օրենսդրությունում: Նախագծով ներկայացվածը դիտարկել ենք որպես 3 խումբ առաջարկներ, որոնց վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը. 1-ին խումբը(նախագծի 1-ին, 2-րդ, 6-րդի՝ 1-ին մաս, 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ հոդվածներ) վերաբերում է ՀՀ մարզպետների կողմից համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող հողերի նկատմամբ համապատասխան իրավասություններին, որոնք պետք է դադարեն համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող հողերի փաստացի բացակայության պատճառով: Նման իրավասություն նախատեսող նորմը դառնում է ավելորդ, սակայն ներկայումս այդ նորմի առկայությունը չի խոչնդոտում ոչ մի գործընթացի կամ հնարավորություն ստեղծում այլ երևույթների համար, որոնք կունենան բացասական հետևանքներ: 2-րդ խումբը(նախագծի 3-րդ և 4-րդ հոդվածներ)՝ իրավացիորեն անհրաժեշտ է, որպեսզի լրացվեն օրենքում առկա որոշակի բացերը, սակայն գործող օրենքների և ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտերի պահանջները լրացնում են այդ բացթողումները: Առաջարկում ենք 1-ին և 2-րդ խումբ փոփոխությունները և լրացումները հետաձգել մինչև հողատարածքների օտարմանը վերաբերող ՀՀ օրենսդրության հիմնովին լրամշակումը: 3-րդ խումբ(նախագծի 5-րդ և 6-րդ հոդվածներ) առաջարկությունները վերաբերում են հողը աճուրդով վաճառելու գործընթացի բարելավմանը(ինչպես նշված է սույն նախագծի <<հիմնավորում>> բաժնում), որը հիմնականում նպատակաուղղված է ավելացնելու համայնքների սեփական եկամուտները՝ աճուրդի մեկնարկային գին հանդիսացող հողի կադաստրային արժեքը մինչև 0.5 անգամ մեծացնելու միջոցով: Հողատարածքները շատ դեպքերում շուկայում վաճառվում են կադաստրային արժեքից մի քանի տասնյակ անգամ թանգ արժեքով և այս դեպքում առավելագույնը 0.5 անգամ աճուրդի մեկնարկային գինը մեծացնելով չենք ստանա իրական պատկերը և օրենսդրության անկատարության արդյունքում կոռուպցիոն սխեմաները կարող են շարունակել գործել, որի արդյունքում համայնքների սեփական եկամուտները էականորեն չեն ավելանա: Առաջարկում ենք փոփոխությունների և լրացման այս խումբը վերանայել և նախաձեռնել հողատարածքների օտարմանը վերաբերող ՀՀ օրենսդրության հիմնովին լրամաշակման աշխատանքների անհապախ իրականացում: Առաջարկում ենք հողատարածքների օտարմանը վերաբերող ՀՀ օրենսդրության լրամաշակման աշխատանքների շրջանակներում՝ որպես մեկ ամբողջական միավոր, վերանայել հետևյալ իրավական ակտերի համապատասխան դրույթները և դրանց հարակից իրավական նորմերը. 1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք, 2. Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգիրք, 3. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք 4. «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք 5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001թ ապրիլի 12-ի N 286 որոշում 6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010թ հունվարի 14-ի N 16-Ն որոշում 7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998թ հունիսի 25-ի N 387 որոշում 8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998թ հոկտեմբերի 28-ի N 660 որոշում

Узнать больше