Պետական եկամուտների կոմիտե

Նախագծեր

Վերնագրում
Նախագիծը մշակող մարմին
Տեսակ
14.09.2023 29.09.2023
«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով  նախատեսվում է կանոնակարգել հարկային մարմնի տեղեկատվական բազայից կամ հարկային մարմնի հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի հարկ վճարողի անձնական էջից արտատպված կամ ներբեռնված փաստաթղթի՝ հարկային մարմնի կողմից  վավերացված լինելու հավաստման հետ կապված հարաբերությունները:
0 829
13.09.2023 28.09.2023
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 6-Ի N 802-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 6-ի N 802-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է հանրային ծառայություններ մատուցող հարկ վճարողների կողմից ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեին օրենքով պահպանվող գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների տրամադրման անհրաժեշտությամբ։
0 683
11.09.2023 26.09.2023
«ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԱՌԵՎՏՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1621-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ Նախագծով նախատեսվում է սահմանել՝ 1) արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից անդամ պետություններին վերապահված նորմերը․ 2) արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման աղբյուրները․ 3) արտաքին առևտրի վիճակագրության վարման համար համապատասխան ցուցանիշները․ 4) արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության տվյալների հրապարակման պարբերականությունն ու կարգը․ 5) արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման համար համապատասխան ձևերը․ 6) հատուկ մաքսային վիճակագրության վարման կարգը։
0 364
11.09.2023 26.09.2023
«ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ Նախագծով նախատեսվում է սահմանել՝ 1) մաքսային փորձաքննությունների իրականացման նպատակոբ լիազոր մաքսային մարմնի սահմանման կարգավորումներ․ 2) լիազոր մաքսային մարմնի և մաքսային փորձաքննության նշանակման վերաբերյալ որոշում կայացրած մաքսային մարմնի փոխգործակցության կարգավորումներ․ 3) մաքսային փորձաքննություն նշանակած, մաքսային փորձաքննություն իրականացնող մաքսային մարմինների և հայտարարատուների միջև փոխգործակցության կարգավորումներ․ 4) լիազոր մաքսային մարմնի կողմից մաքսային փորձաքննության իրականացմանը առաջադրվող համապատասխան պահանջներ․ 5) մաքսային մարմնի կողմից մաքսային փորձաքննության իրականացման արդյունքում կայացվող որոշումների և եզրակացությունների ձևերը։ Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է ստեղծել անհրաժեշտ իրավական հիմքեր՝ մաքսային մարմինների կողմից մաքսային փորձաքննության իրականացման նպատակով։
0 298
11.09.2023 26.09.2023
«ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ՝ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԿԱՄ ԿՈՆՏԵՅՆԵՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ Նախագծով նախատեսվում է սահմանել՝ 1) մաքսային մարմինների կողմից երկաթուղային փոխադրողին տեղեկությունների ստացման նպատակով ուղարկվող հարցման ձևաչափը, դրանում պարունակվող տեղեկությունները․ 2) երկաթուղային փոխադրողների կողմից մաքսային մարմիններ ներկայացվող տեղեկությունների կազմը․ 3) երկաթուղային փոխադրողների կողմից մաքսային մարմիններին տեղեկությունների ներկայացման ժամկետը։ Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններին վերապահված համապատասխան դրույթի կիրարկման միջոցով ապահովել միջազգային փոխադրումներ իրականացնող ժամանակավոր ներմուծված երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների և (կամ) այդպիսի տրանսպորտային միջոցներով փոխադրվող կոնտեյներների վերաբերյալ տեղեկությունների ստացման և դրա արդյունքում արդյունավետ մաքսային հսկողության իրականացման հնարավորությունը։
2 294

Քննարկվել է 08.09.2023 - 23.09.2023

«ԱՌԱՆՑ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԸ ԼՔԵԼՈՒ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի N 551 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ Նախագծով մասնավորապես նախատեսվում է սահմանել՝ 1) երկաթուղային տրանսպորտային միջոցի ընթացուղում մաքսային մարմինների կողմից իրականացվող գործառնությունների ընդհանուր կարգավորումները․ 2) երկաթուղային փոխադրողի և մաքսային մարմինների համագործակցությանն առնչվող կարգավորումները՝ մաքսային գործառնությունների իրականացման ժամանակ։ 3) մաքսային գործառնությունների իրականացման ժամանակ անձանց, փոխադրողի և մաքսային մարմինների կողմից իրականացվող գործողությունների հաջորդականությունը։ Նախագծի նախատեսվում է նաև ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ կառավարության 15․05․2002թ․ N551 որոշումը՝ դրանում ներառված նորմերի արդիական չլինելու հանգամանքով պայմանավորված։
0 389

Քննարկվել է 08.09.2023 - 23.09.2023

«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ Նախագծով նախատեսվում է սահմանել մաքսային մարմնի և լիազորված տնտեսական օպերատորների միջև համագործակցության հուշագրի (պայմանագրի) կնքման, լիազորված տնտեսկան օպերատորների և մաքսային մարմինների միջև հատուկ պարզեցված ընթացակարգերի կիրառմանն առնչվող գործառնությունների կազմակերպման նպատակով տեղեկությունների փոխանակման և փոխգործակցության այլ դրույթները։ Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է լիազորված տնտեսական օպերատորների համար նախատեսված պարզեցումների արդյունավետ կիրառման ապահովում:
0 477

Քննարկվել է 08.09.2023 - 23.09.2023

«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ Նախագծով նախատեսվում է սահմանել փորձաքննությունների իրականացման նպատակով համապատասխան ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների՝ մաքսային մարմինների կողմից հավատարմագրման հետ կապված նորմեր, որոնց արդյունքում կապահովվի այդպիսի փորձաքննությունների արժանահավատությունը և մաքսային հսկողության նպատակներով այդպիսի փորձաքննության արդյունքների օգտագործման հնարավորությունը։
0 505

Քննարկվել է 08.09.2023 - 23.09.2023

«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ «ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱՆՑՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՂ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԻ, ՀԱՐԿԵՐԻ, ՀԱՏՈՒԿ, ՀԱԿԱԳՆԱԳՑՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԳԾՈՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ Նախագծով նախատեսվում է սահմանել՝ 1) «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքների համար պարտավորությունների կատարման ապահովման չափի հաշվարկման համար հիմք ընդունվող տեղեկությունները՝ այդ թվում այն դեպքում, երբ ապրանքների վերաբերյալ ճշգրիտ տվյալներ առկա չեն․ 2) «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքների համար պարտավորությունների կատարման ապահովման չափի հաշվարկման համար հիմք ընդունվող տեղեկություններն այն դեպքում, երբ ապրանքները փոխադրվելու են նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ այլ պետությունների տարածքներով։ Նախագծով նախատեսվում է սահմանել «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքների համար ներմուծման մաքսատուրքի և հարկերի վճարման գծով պարտավորությունների ապահովման չափի հաշվարկման նպատակով համապատասխան իրավական հիմքեր: Նախագծով սահմանվող դրույթները կիրառելի կլինեն այն դեպքում, երբ «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով փոխադրվող ապրանքների համար կպահանջվի ներմուծման մաքսատուրքի, հարկերի վճարման գծով պարտավորությունների կատարման ապահովում։
0 349