Պետական եկամուտների կոմիտե

Նախագծեր

Վերնագրում
Նախագիծը մշակող մարմին
Տեսակ
11.08.2022 26.08.2022
«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՎ ԿԱՄ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ՓՈԽԱԴՐՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 9-Ի N 174 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» Նախագծով նախատեսվում է սահմանել մաքսային մարմինների կողմից մաքսային վիճակագրության վարման համար տեղեկությունների հավաքման, մշակման և հրապարակման կարգավորումներ, միաժամանակ ուժը կորցրած ճանաչելով ներկայումս գործող ոչ արդիական կարգավորումները՝ տվյալների փոխանակման և հրատարակման մասով։
0 102
08.08.2022 23.08.2022
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-Ի N 546-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» Նախագծի ընդունման արդյունքում նախատեսվում է ստեղծել իրավական հիմքեր հայտարարատուների կողմից Եվրասիական տնտեսական միության և Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում մաքսային մարմիններին ներկայացվող փաստաթղթերի՝ «Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան» էլեկտրոնային հարթակում (www.trade.gov.am) ներդրված «Փաստաթղթերի միասնական արխիվ» համակարգի միջոցով ներկայացման, ինչպես նաև նշված համակարգի միջոցով մաքսային մարմինների կողմից փաստաթղթերի ձևավորման համար։ Նախագծով նախատեսվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեին «Փաստաթղթերի միասնական արխիվ» համակարգում մաքսային փաստաթղթերի, ինչպես նաև դրանց կից ներկայացված փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակների շրջանառության հասանելիության, պահպանության և ոչնչացման կարգի սահմանման իրավասություն վերապահել։
0 425
29.07.2022 19.08.2022
«ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏԵՂՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՊԱՐԱԿՆԻՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՀԵՏԱԳԾԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» Իրավական ակտի ընդունման արդյունքում կապահովվեն Եվրասիական տնտեսական միությունում տեղորոշման կապարակնիքների օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման հետագծելիությունն ապահովող ազգային օպերատորի ընտրության համար անհրաժեշտ ընթացակարգերը:
0 238

Քննարկվել է 27.07.2022 - 11.08.2022

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ Նախագծով առաջարկվում է. 1) հարկային պարտավորությունների հաշվառումը պարզեցնելու նպատակով հարկային պարտավորությունների և դեբետային գումարների հաշվառումը իրականացնել նախկինում ներկայացված և ճշտված հարկային հաշվարկով առաջացած տարբերության գումարի չափով: Ընդ որում, տարբերության գումարի չափով հարկային պարտավորությունների հաշվառման կարգավորումը կկիրառվի նաև մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնելը ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար ներկայացվող հաշվարկներով առաջացող հարկային պարտավորությունների մասով, 2) հարկային պարտավորությունների հաշվառումն իրականացնել` ըստ հարկ վճարողների կողմից ներկայացված հարկային հաշվարկների և ըստ հարկային մարմնի կողմից կազմված ստուգման և այլ վարչական ակտերի: Այդ մասով նախատեսվում է, որ հարկային մարմինը հարկ վճարողների մասով վարելու է անձնական հաշվի քարտեր` էլեկտրոնային եղանակով` առանձին-առանձին: Միաժամանակ, հարկային հաշվարկներով և հարկային մարմնի կազմած վարչական ակտերով հարկային պարտավորությունների հաշվառման առանձնացմամբ պայմանավորված այդ հարկային պարտավորությունների մարման համար կիրառվելու են երկու առանձին հաշիվներ` միասնական հաշիվ և վարչական ակտի միասնական հաշիվ: Միասնական հաշվում առկա գումարները ուղղվելու են հարկային հաշվարկներում արտացոլված տվյալների հիման վրա վարվող անձնական հաշվի քարտում հաշվառված պարտավորությունների մարմանը, իսկ վարչական ակտի միասնական հաշվում առկա գումարները ուղղվելու են հարկային մարմնի կողմից օրենսգրքով սահմանված կարգով կազմված ստուգման կամ այլ վարչական ակտով արտացոլված տվյալների հիման վրա վարվող անձնական հաշվի քարտում հաշվառված պարտավորությունների մարմանը: Անձնական հաշվի քարտերի ձևերը և վարման կարգերը պետք է սահմանվի հարկային մարմինը, 3) հարկային պարտավորությունների և դեբետային գումարների հաշվառումը իրականացնել հարկային հաշվարկների ներկայացման ամսաթվով, 4) վերանայել ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի փոխհատուցվող գումարների հաշվին ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի պարտավորությունների մարման, այդ գումարների միասնական հաշվին մուտքագրման գործընթացը: Մասնավորապես. - հարկային հաշվարկների, այդ թվում` ճշտված, ներկայացման արդյունքում առաջացած ԱԱՀ-ի կամ ակցիզային հարկի փոխհատուցվող գումարները ուղղվելու են համապատասխանաբար որևէ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի պարտավորությունների մարմանը, - հնարավորություն տալ ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի փոխհատուցվող գումարները մուտքագրել միասնական հաշիվ, եթե հարկ վճարողների կողմից ներկայացված ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի հաշվարկների ներկայացման օրվա դրությամբ առկա այդ գումարները Կառավարության սահմանած չափանիշներին համապատասխան ռիսկային  չեն համարվի: Ընդ որում, այդ գումարները կարող են ուղղվել միասնական հաշվին մինչև տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկի վճարման վերջնաժամկետին նախորդող օրը` հարկ վճարողի կողմից համապատասխան ծրագրային հրահանգի կիրառմամբ, կամ հարկի վճարման վերջնաժամկետում` ինքնաշխատ, - նախատեսել կարգավորումներ Կառավարության սահմանած չափանիշներին համապատասխան ռիսկային  համարվող ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի փոխհատուցվող գումարները միասնական հաշվին մուտքագրելու համար, եթե հարկային մարմնի իրականացրած ուսումնասիրության կամ ստուգման արդյունքներով այդ գումարները կհիմնավորվեն որպես ռիսկային չհամարվող գումարներ: Այդ գումարների հիմնավորվածության ուսումնասիրություններն իրականացվելու են հարկ վճարողի ներկայացրած դիմումների հիման վրա: Դիմումի ձևը և լրացման կարգը սահմանվելու է հարկային մարմնի կողմից, - ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի փոխհատուցվող գումարների միասնական հաշվին մուտքագրման ուսումնասիրության գործընթացի վերանայմամբ պայմանավորված համապատասխան փոփոխություններ են կատարվել նաև միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա գումարների ուսումնասիրությանը վերաբերող օրենսգրքով սահմանված կարգավորումներում: Միաժամանակ, շահութահարկի և ռոյալթիների փոխհատուցվող գումարների միասնական հաշվին մուտքագրման հետ կապված կիրառել այն նույն կարգավորումները, որոնք նախատեսվում է կիրառել ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի ռիսկային չհամարվող փոխհատուցվող գումարների միասնական հաշվին մուտքագրելու համար: Այն է հարկ վճարողը կարող է մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի համար շահութահարկի և ռոյալթիի վճարման վերջնաժամկետի օրվան նախորդող օրը ծրագրային հրահանգի կիրառմամբ այդ փոխհատուցվող գումարները մուտքագրել միասնական հաշվին, իսկ ծրագրային հրահանգ չկիրառելու դեպքում շահութահարկի և ռոյալթիի գծով փոխհատուցվող գումարները կմուտքագրվեն միասնական հաշվին ինքնաշատ` շահութահարկի և ռոյալթիի վճարման վերջնաժամկետում, 5) հնարավորություն տալ հարկ վճարողներին համապատասխան ծրագրային հրահանգի կիրառմամբ  միասնական հաշվում  առկա գումարների հաշվին մարել տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկի գումարները` մինչև տվյալ հարկի վճարման վերջնաժամկետին նախորդող օրը: Ընդ որում` նշված դեպքում հարկ վճարողն է ընտրելու որ հարկային պարտավորության մարման է ուղղել նշված գումարները, 6) հարկի վճարման վերջնաժամկետի դրությամբ միասնական հաշվում առկա գումարների հաշվին հարկային պարտավորությունների մարումներն իրականացվելու են ըստ օրենսգրքով նախատեսված առաջնահերթության: Մասնավորապես, միասնական հաշվում առկա գումարների հաշվին առաջնահերթ մարվելու են սոցիալական վճարի գծով պարտավորությունները, այնուհետ` առկա գումարների հաշվին մարվելու են հարկ վճարողի այլ հարկային պարտավորությունները ըստ մարման օրվա դրությամբ առկա և ավելի վաղ վճարման վերջնաժամկետ ունեցող հարկային պարտավորության հերթականության: Ընդ որում, այլ հարկային պարտավորությունների գումարներից սկզբում մարվելու են բոլոր հարկերի, վճարների գումարները, այնուհետև` տույժերի, տուգանքների գումարները, 7) սահմանել համապատասխան կարգավորումներ հարկային հաշվարկների ճշտմամբ պայմանավորված հարկային պարտավորությունների վերահաշվարկման մասով, որոնք նախկինում մարվել էին միասնական հաշվում առկա կամ ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի փոխհատուցվող գումարների հաշվին, տույժերի հաշվարկման հետ կապված:    
0 341

Քննարկվել է 07.07.2022 - 22.07.2022

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 17-Ի N 178-Ն ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի N 66-Ն ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՐԱՄԱՆԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 04.05.2022թ. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-111-Ն օրենքով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 3-րդ կետում և 7-րդ մասում կատարված փոփոխություններով՝ արտադրող-իրացնողների կողմից հաշվարկված բնապահպանական հարկի գումարներից ՀՀ մատակարարների հաշվարկային փաստաթղթերում առանձնացված բնապահպանական հարկի գումարների հաշվանցման նպատակով հանվել է այդ գումարների մատակարարներին վճարված լինելու պահանջը։ Նշված փոփոխություններին համապատասխան նախագծով առաջարկվում է փոփոխություն կատարել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 17.03.2018թ. N178-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 19.03.2018թ. N66-Ն համատեղ հրամանի N1 հավելվածով հաստատված՝ բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկի ձևի լրացման կարգի 7-րդ կետի 3-րդ ենթակետում։
0 386

Քննարկվել է 06.07.2022 - 21.07.2022

"ԽԱՂԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ" ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ Հայաստանի Հանրապետության խաղային գործունեության կարգավորման միջոցով խաղացողների շահերի պաշտպանությունը, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման խթանումը,  նորարարության զարգացումը և  ներդրումների ապահովում, խաղային գործունեության հետ կապված հարաբերությունների կարգավորում, ինչպես նաև դրա նկատմամբ պետական վերահսկողության սահմանում:
2 871

Քննարկվել է 06.07.2022 - 21.07.2022

...   ...
0 708

Քննարկվել է 06.07.2022 - 21.07.2022

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 44-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված առանձնահատկությունները տարածել հարկային և մաքսային մարմիններում հիմնական մասնագիտական գործառույթներ իրականացնող բոլոր պաշտոնների նկատմամբ, հաշվի առնելով, որ ՊԵԿ հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումները հավասարապես իրականացնում են  ՊԵԿ-ի իրավասությունը սահմանող հարկային կամ մաքսային ոլորտի իրավա­կան ակտերի պահանջների կատարումն ապահովող գործառույթներ։
0 396

Քննարկվել է 06.07.2022 - 21.07.2022

ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումների մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին (735, 1442, 821, 1268, 1465, 200) ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2022թ. մայիսի 25-ին առաջին ընթերցմամբ ընդունվել են «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» (կոդ` Կ-217-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/1), «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (կոդ` Կ-2171-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/1), «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» (կոդ` Կ-2172-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/1), «Պետական սահմանի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (կոդ` Կ-2173-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/1), «Պետական սահմանի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» (կոդ` Կ-2174-28.03.2022-ՏՀ-011/1), «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» (կոդ` Կ-2175-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/1), «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագծի (կոդ` Կ-2176-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/1), «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (կոդ` Կ-2177-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/1), «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» (Կ-2178-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/1) ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթով նախատեսված կանոնակարգումների կիրարկումն ապահովելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված՝ մշակվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 12-ի N 735-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 1268-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1465-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին», Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 821 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին», Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի մարտի 24-ի N 200 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» և Սահմանային այլ վերահսկողություն կամ հսկողություն իրականացնելու նպատակով պետական սահմանի անցման կետերում այլ պետական մարմինների ժամանակավորապես տեղակայման կարգը, ժամկետները և առանձին դեպքերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերը
0 381