Հիշել նախագիծը

Նախագիծը ընդունվել է

Նպատակային ուսումնառության համար քաղաքացուն պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու և տրված տարկետումը դադարելու պայմանները սահմանելու մասին

Նախագիծ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

ՙՙ      ՚՚                    2018 թվականի N       -Ն

 

 

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՈՒՍՈԻՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ ՏԱՐԿԵՏՈՒՄ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ՏՐՎԱԾ ՏԱՐԿԵՏՈՒՄԸ ԴԱԴԱՐԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

      Ղեկավարվելով «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ մասով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 1. Սահմանել՝

      1) Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ սովորող և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններով զինվորական ծառայություն անցնելու քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագիր կնքած քաղաքացիներին նպատակային ուսումնառության համար պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու և տրված տարկետումը դադարելու պայմանները` համաձայն հավելված 1-ի,

      2) Հայաստանի Հանրապետությունում հանրակրթական, ինչպես նաև հիմնական կրթության հիմքի վրա առանց ընդհատման նախնական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերով սովորող քաղաքացիներին նպատակային ուսումնառության համար պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու և տրված տարկետումը դադարելու պայմանները` համաձայն հավելված 2-ի:

 1. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին՝

      1) մինչև ս.թ. հունիսի 1-ը «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ Գնահատման և թեստավորման կենտրոն) հետ համատեղ մշակել ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններով զինվորական ծառայություն անցնելու քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագիր կնքելու դիմում ներկայացրած քաղաքացիների ընտրության մրցույթի թեստեր՝ դրանց նմուշները հրապարակելով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքում և լրատվամիջոցներով,

      2) մինչև յուրաքանչյուր տարվա մարտի 1-ը ապահովել տվյալ ուսումնական տարվա շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համար անհրաժեշտ՝ ըստ զինվորական մասնագիտացումների կրտսեր սպայական կազմի պաշտոնների համալրման նպատակով պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ ընդունելության տեղերի թվաքանակի ներկայացումը Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն, ինչպես նաև դրա հրապարակումը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքում և լրատվամիջոցներով:

 1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին՝

      1) ապահովել յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից ներկայացված ընդունելության տեղերի ներառումը Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ ընդունելության տեղերի ընդհանուր թվաքանակում,

      2) մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 15-ը ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունում հանրակրթական, ինչպես նաև հիմնական կրթության հիմքի վրա առանց ընդհատման նախնական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերով սովորող այն քաղաքացիների անվանացուցակի ներկայացումը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն, ովքեր 18 տարին լրանալու օրվա դրությամբ չեն ավարտել հանրակրթական, ինչպես նաև հիմնական կրթության հիմքի վրա առանց ընդհատման նախնական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերով ուսումնառությունը և հայտարարված զորակոչի շրջանակներում ենթակա են պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի:

 1. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2018 թվականի                <<    >>-ի

N     -Ն որոշման

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿԱՄ ԴԻՊԼՈՄԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԿԱՄ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՍՈՎՈՐՈՂ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇՎԱԾ ՎԱՅՐՈՒՄ և ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՈՒՍՈԻՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ ՏԱՐԿԵՏՈՒՄ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ՏՐՎԱԾ ՏԱՐԿԵՏՈՒՄԸ ԴԱԴԱՐԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

 1. Սույն պայմաններով կարգավորում են Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ սովորող (կամ դիմորդ հանդիսացող) և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններով զինվորական ծառայություն անցնելու քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագիր կնքած քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու, ինչպես նաև տրված տարկետումը դադարելու հետ կապված հարաբերությունները:
 2. Օրենքով սահմանված կարգով շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա և Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ սովորող (կամ տվյալ ուսումնական տարվա շրջանակներում դիմորդ հանդիսացող) քաղաքացին (այսուհետ՝ քաղաքացի) ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններով զինվորական ծառայություն անցնելու ցանկություն ունենալու դեպքում կարող է զորակոչի նախապատրաստական փուլի ժամանակ, սակայն ոչ ուշ, քան տվյալ տարվա հունիսի 1-ը դիմում (N 1 ձև) ներկայացնել իր զինվորական հաշվառման վայրի տարածքային զինվորական կոմիսարիատ: Դիմումին կից ներկայացվում են քաղաքացու անձը և Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ սովորելու (կամ տվյալ ուսումնական տարվա շրջանակներում դիմորդ հանդիսանալու) հանգամանքը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները, Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի համապատասխան հաշվի համարին փոխանցված 1500 դրամ վճարի անդորրագիրը: Ներկայացված դիմումը և կից փաստաթղթերը սահմանված կարգով հաշվառվում են տարածքային զինվորական կոմիսարիատում և դրա վերաբերյալ քաղաքացուն տրվում է ստացական: Սույն կետում նախատեսված ժամկետից հետո ներկայացված դիմումները ենթակա չեն ընթացքավորման և վերադարձվում են դիմումատուին: Դիմում ներկայացրած քաղաքացիների առողջական վիճակի փորձաքննությունն իրականացվում է ռազմաուսումնական հաստատությունների դիմորդների համար սահմանած կարգով: Առողջական վիճակի պատճառով ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունվելու համար ոչ պիտանի ճանաչվելու, ինչպես նաև ուսումնառությունը 26 տարին լրանալուց հետո ավարտելու դեպքերում քաղաքացու դիմումը տարածքային զինվորական կոմիսարիատի կողմից մերժվում է՝ նշելով մերժման հիմքը:
 3. Ներկայացված դիմումների հիման վրա և քաղաքացիների առողջական վիճակի փորձաքննության արդյունքներով տարածքային զինվորական կոմիսարիատի կողմից կազմվում է հաշվառված անձանց անվանացուցակ (N 2 ձև), որը ոչ ուշ, քան տվյալ տարվա հունիսի 10-ը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության իրավասու ստորաբաժանում: Անվանացուցակի հետ ներկայացվում են նաև քաղաքացու դիմումն ու կից փաստաթղթերը:
 4. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության իրավասու ստորաբաժանումը տարածքային զինվորական կոմիսարիատներից ստացված անվանացուցակների հիման վրա կազմում է դիմում ներկայացրած քաղաքացիների ամփոփ անվանացուցակները և մինչև տվյալ տարվա հունիսի 15-ը ներկայացնում է Գնահատման և թեստավորման կենտրոն՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների ընտրության մրցույթ (այսուհետ՝ մրցույթ) կազմակերպելու համար:
 5. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա շրջանակներում Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կողմից մրցույթն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից ներկայացված՝ ըստ զինվորական մասնագիտացումների կրտսեր սպայական կազմի պաշտոնների համալրման համար անհրաժեշտ ընդունելության տեղերի թվաքանակի շրջանակներում, որի վերաբերյալ նախապես հայտարարվում է մրցույթի անցկացման պայմաններում: Մրցույթն անցկացվում է հետևյալ զինվորական մասնագիտական պատրաստություն անցնելու հիմքով՝

      1) դասակի հրամանատարների պաշտոնների համալրման պատրաստություն՝ ուսումնառության ավարտից և պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելուց հետո 3 տարի ժամկետով կրտսեր սպայական կազմի պայմանագրային ծառայություն անցնելու համար,

     2) բժշկական մասնագիտացում պահանջող պաշտոնների համալրման պատրաստություն՝ ուսումնառության ավարտից և պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելուց հետո 1 տարի ժամկետով կլինիկական ռեզիդենտուրայում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվերով ուսումնառություն և հետուսումնական 5 տարի ժամկետով կրտսեր սպայական կազմի պայմանագրային ծառայություն անցնելու համար:

 1. Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կողմից մրցույթի անցկացման օրը և տեղը, մրցույթի անցկացման կարգը, արդյունքների գնահատման և հաղթող ճանաչվելու պայմանները հրապարակվում են նախապես՝ ոչ ուշ, քան մրցույթի անցկացման օրվանից 7 օր առաջ:
 2. Մրցույթն անցկացվում է թեստային առաջադրանքների կատարման ձևով՝ սույն պայմանների 5-րդ կետի 1-ին ենթակետի շրջանակներում՝ ընդհանուր զարգացվածության աստիճանը, իսկ 2-րդ ենթակետի շրջանակներում՝ մասնագիտական առարկայական գիտելիքները որոշող թեստերի լրացման միջոցով: Մրցույթի արդյունքները հրապարակվում են մրցույթի անցկացման օրվանից հետո մեկօրյա ժամկետում: Մրցույթի արդյունքներով Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կողմից կազմվում է հաղթող ճանաչված և հաղթող չճանաչված քաղաքացիների անվանացուցակներ, որոնք մրցույթի անցկացման օրվանից հետո երկօրյա ժամկետում ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն: Մրցույթի արդյունքներով հաղթող չճանաչված քաղաքացիների վերաբերյալ տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության իրավասու ստորաբաժանման կողմից ուղարկվում է համապատասխան տարածքային զինվորական կոմիսարիատներ՝ քաղաքացիների զորակոչն օրենքով սահմանված կարգով իրականացնելու համար:
 3. Մրցույթի արդյունքներով հաղթող ճանաչված քաղաքացու և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության միջև կնքվում է ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններով զինվորական ծառայություն անցնելու քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագիր (N 3 ձև): Եթե մրցույթի արդյունքներով հաղթող ճանաչված քաղաքացիների քանակը գերազանցում է տվյալ ուսումնական տարվա շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից ներկայացված ընդունելության տեղերի թվաքանակը, ապա Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացվում է վիճակահանություն, որի արդյունքներով պայմանագիր չկնքվող քաղաքացիների վերաբերյալ տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության իրավասու ստորաբաժանման կողմից ուղարկվում է համապատասխան տարածքային զինվորական կոմիսարիատներ՝ քաղաքացիների զորակոչն օրենքով սահմանված կարգով իրականացնելու համար:
 4. Պայմանագիր կնքած քաղաքացիների վերաբերյալ տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության իրավասու ստորաբաժանման կողմից ուղարկվում է համապատասխան տարածքային զինվորական կոմիսարիատներ՝ քաղաքացիների տարկետումն օրենքով սահմանված կարգով ձևակերպելու համար: Պայմանագիր կնքած քաղաքացիների վերաբերյալ տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից ներկայացվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն՝ համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում այդ քաղաքացիների մասով պետական պատվեր տեղադրելու համար: Պայմանագիր կնքած քաղաքացիների ուսումնառությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում իրականացվում է անվճար՝ պետության կողմից ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ: Սույն կետի համաձայն ստացված տեղեկատվության հիման վրա համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատության և քաղաքացու միջև օրենքով սահմանված կարգով կնքվող ուսումնառության պայմանագրում պարտադիր նշվում են քաղաքացու ուսումնառությունը սույն պայմանների համաձայն իրականացվելու վերաբերյալ, ներառյալ՝ սույն պայմանների 13-րդ կետում նախատեսված դրույթներ: Եթե մինչև սույն կետի համաձայն ստացված տեղեկատվությունը համապատասխան բարձրագույն  ուսումնական հաստատության և քաղաքացու միջև արդեն իսկ կնքված է ուսումնառության պայմանագիր, ապա պայմանագրում կատարվում են սույն կետում նշված փոփոխություններ և լրացումներ:
 5. Տարածքային զինվորական կոմիսարիատները պայմանագիր կնքած քաղաքացիների տարկետումը ձևակերպում են ուսումնառության ամբողջ ժամկետով՝ մինչև ուսումնառության ավարտի օրը ներառյալ, սակայն ոչ ավելի, քան քաղաքացու 26 տարին լրանալու օրը՝ համապատասխան ուսումնական հաստատության կողմից քաղաքացու ուսումնառության ժամկետի վերաբերյալ տրված տեղեկանքի հիման վրա:
 6. Տրված տարկետման ժամկետի ընթացքում տարկետման իրավունքը դադարում է քաղաքացու կողմից՝

     1) իր հետ կնքած պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելու դիմում ներկայացվելիս,

     2) բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից կամ զինվորական պատրաստությունից անկախ պատճառներից ազատվելիս և/կամ հեռացվելիս: Սույն ենթակետի իմաստով բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից ազատում է համարվում նաև քաղաքացուն տրված ակադեմիական արձակուրդը և/կամ առկա ուսուցման ձևը փոխելը:

 1. Քաղաքացուն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից ազատելու և/կամ հեռացնելու մասին հրամանը՝ դրա տրման օրվանից հետո ոչ ուշ, քան մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն և քաղաքացու զինվորական հաշվառման վայրի տարածքային զինվորական կոմիսարիատ: Իր հետ կնքած պայմանագիրը լուծելու դիմում ներկայացնելու կամ քաղաքացուն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից կամ զինվորական պատրաստությունից ազատելու և/կամ հեռացնելու հիման վրա քաղաքացու հետ կնքված պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարեցվում է, որի մասին տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության իրավասու ստորաբաժանման կողմից ուղարկվում է քաղաքացու զինվորական հաշվառման վայրի տարածքային զինվորական կոմիսարիատ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն և համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատություն: Սույն պայմանների 11-րդ կետի համաձայն տարկետման իրավունքը դադարած քաղաքացուն տարածքային զինվորական կոմիսարիատի կողմից տրվում է ծանուցագիր՝ հայտարարված զորակոչի շրջանակներում զորակոչին մասնակցելու վերաբերյալ:
 2. Սույն պայմանների 12-րդ կետի համաձայն պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարեցրած քաղաքացիները, պայմանագրում նախատեսված ժամկետում, բարձրագույն ուսումնական հաստատությանը միանվագ վճարում են այդ հաստատության վճարովի համակարգում տվյալ մասնագիտության գծով ուսումնառության տարիների համար սահմանված ուսման վարձի հանրագումարի կրկնապատիկը (այսուհետ՝ հրաժարագին), որի հաշվարկը քաղաքացուն ներկայացնում է համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը: Պայմանագրում նախատեսված ժամկետում քաղաքացու կողմից հրաժարագինը չվճարվելու դեպքում դրա բռնագանձումն իրականացվում է դատական կարգով՝ համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից: Սույն կետում սահմանված գործընթացի նկատմամբ հսկողությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից:
 3. Քաղաքացու կողմից համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատությանը վճարված հրաժարագնի 50 տոկոսը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, 10 տոկոսը փոխանցում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության արտաբյուջետային հաշվին, իսկ 40 տոկոսը տնօրինում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ձև N 1

 

 

----------------------------------------------------------------

(զինվորական կոմիսարի կոչումը, անունը, ազգանունը)

 

 

ԴԻՄՈՒՄ

 

     Հայտնում եմ Ձեզ, որ, "Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթների համաձայն նպատակային ուսումնառության համար պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում ստանալու նպատակով ցանկություն ունեմ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ կնքելու ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններով զինվորական ծառայություն անցնելու քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագիր:

     Կից ներկայացնում եմ սովորելու (կամ դիմորդ հանդիսանալու) հանգամանքը հաստատող փաստաթղթերի պատճեներն ու Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հաշվի համարին փոխանցված վճարի անդորրագիրը:

 

 

Դիմող ________________________________________     _____________________

   (ազգանունը, անունը, հայրանունը)                (ստորագրությունը)

 

 

____ ____________________ 20_____թ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ձև N 2

 

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇՎԱԾ ՎԱՅՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ

 

NN

ը/կ

Քաղաքացու ազգանունը,

անունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

Զինվորական կոմիսարիատը

Դիմումը ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարեթիվը

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, ֆակուլտետը, կուրսը, մասնագիտացումը

Պիտանելիությունը զինվորական ծառայության համար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ձև N 3

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  N -----

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇՎԱԾ ՎԱՅՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Քաղ. Երևան                                                                                      ------ --------------20    թ.

 

 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.1. ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս-----------------------------------------------------

       (պաշտոն, կոչում, անուն, ազգանուն)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -ի,

 

(այսուհետ նախարարություն), մի կողմից, և քաղաքացի ---------------------------------------------------------

(անուն, հայրանուն, ազգանուն,

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -ը

       անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան, համարը, տրման ամսաթիվը և մարմինը)

 

(այսուհետ` քաղաքացի (այսուհետ նաև՝ Կողմեր)), մյուս կողմից, կնքեցին սույն քաղաքացիաիրավական պայմանագիրն այն մասին, որ քաղաքացին պարտավորվում է ուսումնառության ընթացքում անցնել զինվորական պատրաստություն և ուսումնառության ավարտից ու պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության  պաշտպանության  նախարարության  կողմից  նշված  վայրում և պայմաններով անցնել կրտսեր սպայական կազմի պայմանագրային զինվորական ծառայություն (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ դասակի հրամանատարի պաշտոնի համալրման զինվորական պատրաստություն անցած լինելու դեպքում՝ 3 տարի ժամկետով, իսկ բժշկական մասնագիտացում պահանջող պաշտոնների համալրման պատրաստություն անցած լինելու դեպքում՝ 1 տարի ժամկետով կլինիկական ռեզիդենտուրայում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվերով ուսումնառության և հետուսումնական 5 տարի ժամկետով:

 

 1. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1. Քաղաքացու իրավունքներն են`

2.1.1. բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ուսումնառության ժամկետի ընթացքում ստանալ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում.

2.1.2. բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորել անվճար՝ պետության կողմից ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցման իրավունքով.

2.1.3. դասակի հրամանատարի պաշտոնի համալրման զինվորական պատրաստություն անցած լինելու դեպքում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ուսումնառության ավարտից ու պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելուց հետո նախարարությունից պահանջելու իր հետ կնքել պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիր՝ իրեն նշանակելով ստացած զինվորական մասնագիտությանը համապատասխանող պաշտոնի և շնորհելով "լեյտենանտ" սպայական կոչում.

2.1.4. բժշկական մասնագիտացում պահանջող պաշտոնների համալրման պատրաստություն անցած լինելու դեպքում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ուսումնառության ավարտից ու պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելուց հետո նախարարությունից պահանջելու իր հետ կնքել պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիր՝ իրեն ուսումնառության գործուղելով կլինիկական ռեզիդենտուրա և դրա ավարտից հետո իրեն նշանակելով բժշկական մասնագիտացմանը համապատասխանող պաշտոնի և շնորհելով "լեյտենանտ" սպայական կոչում.

2.1.5. պայմանագրային զինվորական ծառայության պայմանագրի ժամկետը լրանալու հիմքով զինվորական ծառայությունից արձակվելուց հետո 2 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մագիստրատուրա ընդունվելու դեպքում սովորել անվճար՝ պետության կողմից ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցման իրավունքով.

2.1.6. սույն պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում հրաժարվելու պայմանագրից:

2.2. Քաղաքացու պարտականություններն են`

2.2.1. բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ուսումնառության ընթացքում նախարարության ռազմաուսումնական հաստատությունում անցնել զինվորական պատրաստություն՝ հաստատված ծրագրի համաձայն.

2.2.2. զինվորական պատրաստություն անցնելու ժամանակ պահպանել ռազմաուսումնական հաստատության ներքին կարգ ու կանոնը,

2.2.3. բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ուսումնառության ավարտից ու պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելուց հետո նախարարության հետ կնքել պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիր՝ 1.1. կետում նախատեսված համապատասխան ժամկետներով.

2.2.4. սույն պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում պայմանագրից հրաժարվելու կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից կամ զինվորական պատրաստությունից անկախ պատճառներից ազատվելու և/կամ հեռացվելու դեպքում 1 ամսվա ընթացքում բարձրագույն ուսումնական հաստատությանը միանվագ վճարել այդ հաստատության վճարովի համակարգում իր մասնագիտության գծով ուսումնառության տարիների համար սահմանված ուսման վարձի հանրագումարի կրկնապատիկը (այսուհետ՝ հրաժարագին)՝ համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից ներկայացված հաշվարկի հիման վրա:

2.3. Նախարարության իրավունքներն են`

2.3.1. քաղաքացուց պահանջելու նախարարության ռազմաուսումնական հաստատությունում անցնել զինվորական պատրաստություն՝ հաստատված ծրագրի համաձայն.

2.3.2. քաղաքացու կողմից զինվորական պատրաստության ծրագիրը չապահովելու դեպքում քաղաքացուն հեռացնել զինվորական պատրաստությունից.

2.3.3. սույն պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում քաղաքացու կողմից պայմանագրից հրաժարվելու կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից կամ զինվորական պատրաստությունից անկախ պատճառներից ազատվելու և/կամ հեռացվելու դեպքում վաղաժամկետ լուծել պայմանագիրը և դադարեցնել քաղաքացուն տրված պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետումը:

2.4. Նախարարության պարտականություններն են`

2.4.1. ապահովել քաղաքացու զինվորական պատրաստությունը՝ հաստատված ծրագրի համաձայն.

2.4.2. քաղաքացուն ապահովել զինվորական համազգեստով և զինվորական պատրաստության ներգրավման օրերին մեկանգամյա սննդով՝ համապատասխան ռազմաուսումնական հաստատության կուրսանտների համար նախատեսված կարգով.

2.4.3. նախարարարության մասով ապահովել սույն պայմանագրի 2.1.1., 2.1.3. և 2.1.4. կետերի կատարումը:

 

 

 

 

 1. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

3.1. Նախարարության կողմից սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները խախտելու դեպքում քաղաքացին իրավունք ունի իր խախտված իրավունքներն օրենքով սահմանված կարգով բողոքարկելու Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին կամ դատարան:

3.2. Սույն պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում քաղաքացու կողմից պայմանագրից հրաժարվելու կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից կամ զինվորական պատրաստությունից անկախ պատճառներից ազատվելու և/կամ հեռացվելու դեպքում քաղաքացին կորցնում է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տրված տարկետումը և ենթակա է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի՝ օրենքով սահմանված կարգով:

3.3. Սույն պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում քաղաքացու կողմից պայմանագրից հրաժարվելու կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից կամ զինվորական պատրաստությունից անկախ պատճառներից ազատվելու և/կամ հեռացվելու դեպքում քաղաքացին պարտավոր է 1 ամսվա ընթացքում բարձրագույն ուսումնական հաստատությանը միանվագ վճարել սույն պայմանագրի 2.2.4. կետում սահմանված հրաժարագինը:

 

 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

4.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրելու օրվանից և գործում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում քաղաքացու ուսումնառության և/կամ Հայաստանի Հանրապետության ռազմաուսումնական հաստատությունում զինվորական պատրաստություն անցնելու ամբողջ ժամկետով:

4.2. Պայմանագիրը լուծվում է պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալու հիման վրա կամ վաղաժամկետ՝ սույն պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում քաղաքացու կողմից պայմանագրից հրաժարվելու կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից կամ զինվորական պատրաստությունից անկախ պատճառներից ազատվելու և/կամ հեռացվելու հիմքով:

4.3. Պայմանագիրը կնքվում է երկու օրինակից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի հավասար իրավաբանական ուժ: Պայմանագրի մեկ օրինակը տրվում է քաղաքացուն, իսկ մյուս օրինակը պահվում է նախարարությունում:

 

 1. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻ                                              ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ                                       

----------------------------------------------------------                -------------------------------------------------------------

  (անվան ու հայրանվան սկզբնատառերը,                            (պաշտոնատար անձի կոչումը, անվան ու        ազգանունը)                                                           հայրանվան սկզբնատառերը, ազգանունը) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան

և համարը)

 

 

----------------------------------------------------------                       ----------------------------------------------------------------                                                             (ստորագրությունը)                                                             (ստորագրությունը)                              

Կ.Տ.

 

------- ----------------   20    թ.                                                               ------- ---------------- 20    թ.

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2018 թվականի                <<    >>-ի

N     -Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԻ ՎՐԱ ԱՌԱՆՑ ԸՆԴՀԱՏՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՈՒՍՈԻՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ ՏԱՐԿԵՏՈՒՄ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ՏՐՎԱԾ ՏԱՐԿԵՏՈՒՄԸ ԴԱԴԱՐԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 1. Սույն պայմաններով կարգավորում են Հայաստանի Հանրապետությունում հանրակրթական, ինչպես նաև հիմնական կրթության հիմքի վրա առանց ընդհատման նախնական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերով սովորող քաղաքացիներին նպատակային ուսումնառության համար պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու, ինչպես նաև տրված տարկետումը դադարելու հետ կապված հարաբերությունները:
 2. Հայաստանի Հանրապետությունում հանրակրթական, ինչպես նաև հիմնական կրթության հիմքի վրա առանց ընդհատման նախնական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերով սովորող, 18 տարին լրանալու օրվա դրությամբ հանրակրթական, ինչպես նաև հիմնական կրթության հիմքի վրա առանց ընդհատման նախնական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերով ուսումնառությունը չավարտած և հայտարարված զորակոչի շրջանակներում պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ենթակա քաղաքացիների քանակը հստակեցնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը մինչև տվյալ տարվա մայիսի 1-ը հարցում է կատարում Հայաստանի Հանրապետությունում համապատասխան կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին:
 3. Հայաստանի Հանրապետությունում հանրակրթական և նախնական (արհեստագործական) կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունները Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության հարցումը ստանալու օրվանից 15-օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն են ներկայացնում հանրակրթական, ինչպես նաև հիմնական կրթության հիմքի վրա առանց ընդհատման նախնական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերով սովորող, 18 տարին լրանալու օրվա դրությամբ համապատասխան կրթական ծրագրերով ուսումնառությունը չավարտած և հայտարարված զորակոչի շրջանակներում պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ենթակա քաղաքացիների անվանացուցակներ՝ դրանում նշելով քաղաքացու ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, զինվորական կոմիսարիատը, համապատասխան կրթական ծրագրով ուսումնառության սկզբի և ավարտի օրը, ամիսը, տարեթիվը: Անվանացուցակների հետ միասին ներկայացվում են նաև քաղաքացու անձնագրի, իսկ նախնական (արհեստագործական) կրթական ծրագրով սովորողների մասով՝ նաև հիմնական հանրակրթական ծրագիր անցած լինելու ավարտական վկայականի պատճեները:
 4. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունն իրականացնում է ստացված անվանացուցակների ճշգրտում, որի հիման վրա ըստ տարածքային զինվորական կոմիսարիատների և սույն պայմանների 2-րդ կետում նշված տեղեկությունների հիման վրա կազմած քաղաքացիների ամփոփ անվանացուցակներն ու քաղաքացիների վերաբերյալ ստացված փաստաթղթերը մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 15-ը ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն:
 5. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունից անվանացուցակները և փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության իրավասու ստորաբաժանման կողմից մինչև յուրաքանչյուր տարվա հուլիսի 1-ը ուղարկվում են համապատասխան տարածքային զինվորական կոմիսարիատներ՝ քաղաքացիների տարկետումն օրենքով սահմանված կարգով ձևակերպելու համար: Տարածքային զինվորական կոմիսարիատները քաղաքացիների տարկետումը ձևակերպում են մինչև ուսումնառության ավարտի օրը ներառյալ, սակայն ոչ ավելի, քան քաղաքացու 19 տարին լրանալու օրը:
 6. Տրված տարկետման ժամկետի ընթացքում տարկետման իրավունքը դադարում է քաղաքացուն համապատասխան ուսումնական հաստատությունից անկախ պատճառներից ազատելու և/կամ հեռացնելու դեպքում: Քաղաքացուն համապատասխան ուսումնական հաստատությունից ազատելու և/կամ հեռացնելու մասին հրամանը՝ դրա տրման օրվանից հետո ոչ ուշ, քան մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, համապատասխան ուսումնական հաստատության կողմից ներկայացվում է քաղաքացու զինվորական հաշվառման վայրի տարածքային զինվորական կոմիսարիատ: Տարկետման իրավունքը դադարած քաղաքացուն տարածքային զինվորական կոմիսարիատի կողմից տրվում է ծանուցագիր՝ հայտարարված զորակոչի շրջանակներում զորակոչին մասնակցելու վերաբերյալ:
 • Քննարկվել է

  23.03.2018 - 08.04.2018

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Անվտանգություն

 • Նախարարություն

  Պաշտպանության նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 3718

Տպել