Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

«ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (լրամշակված տարբերակ)

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

««Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի

1.

Անհրաժեշտությունը

 

 «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելը պայմանավորված է տեխնիկական անվտանգության ոլորտում օրենսդրության կատարելագործման և պետական վերահսկողության խստացման անհրաժեշտությամբ: Ներկայումս անհրաժեշտություն է առաջացել արդիականացնել նաև տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրությունը, ինչպես նաև ներդնել առանձնապես վտանգավոր արտադրական օբյեկտների անվտանգության ապահովման համար պետության և գործարար միջավայրի միջև իրավահարաբերությունների կարգավորման  հետ կապված միջազգային լավագույն փորձը:

        Բացի այդ վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում ավելացել է ավտոգազալցավորման ճնշակայաններում (ԱԳԼՃԿ), ինչպես նաև բարձր ճնշման տակ աշխատող, տարբեր գործառնական նշանակության (այդ թվում թթվածնային)  գլանաանոթների պայթյունների ու հրդեհների քանակը: Միայն վերջին 5-6 տարիների ընթացքում գրանցվել են շուրջ վեց տասնյակ նմանօրինակ դեպքեր, որոնք ուղեկցվել են մարդկային զոհերով, վնասվածքներով և խոշոր նյութական վնասներով, որոնք արդյունքում չեն փոխհատուցվել, քանի որ դաշտը ՀՀ օրենսդրությունում բաց է:

 Կարևորելով բնակչության անվտանգության ապահովման առաջնահերթ խնդիրը, հրդեհների և տեխնածին վթարների կանխարգելումը՝ դրանց ծանր հետևանքներից խուսափելու նպատակով, ինչպես նաև  դրանց հետևանքով մարդկանց և շրջակա միջավայրին հասցվող վնասը վերականգնվի, անհրաժեշտություն է առաջանում, որպեսզի նմանատիպ օբյեկտների՝ օրենքով սահմանված տեխնիկական փորձաքննությունն իրականացվի այնպիսի փորձագիտական կազմակերպությունների կողմից, որոնք հագեցած են միջազգային ստանդարտներին համապատասխան լաբորատորիաներով, անհրաժեշտ չափիչ-ուղղիչ սարքավորումներով:

 

2.

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը՝ կիրառելով «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքը, բախվել է որոշակի բացերի, որոնց կարգավորումները տրվում են ներկայացվող նախագծով:

Մանսավորապես՝ ՀՀ տնտեսության տարբեր ոլորտներին պատկանող վտանգավոր օբյեկտները, որոնք իրենց բնութագրիչներով համապատասխանում են «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված դրույթներին և դիտարկվում  են որպես ԱՎՕ-ներ, դասակարգված չեն ըստ վտանգավորության աստիճանների և դրանց նկատմամբ չի իրականացվում  տեխնիկական անվտանգության խստացված փորձաքննություն:

Կախված ԱՎՕ-ներում տեղի ունեցող վթարների պոտենցիալ վտանգավորության աստիճանից, հասարակության և անձի կյանքի կենսական շահերի պաշտպանության համար, միջազգային, միջպետական նորմերին համապատասխան օրենքում բացակայում են ԱՎՕ-ների վտանգավորության աստիճանի դասերը:

Գործող օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն առանձնապես վտանգավոր արտադրական օբյեկտների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Նախագծով նախատեսվում է ուը կորցրած ճանաչել 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և օրենքով դասակարգել առանձնապես վտանգավոր արտադրական օբյեկտները :

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու եվ հայաստանի հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ 259-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության կանոնադրության 7-րդ կետի 5-րդ ենթակետի համաձայն նախարարության նպատակներից և խնդիրներից մեկն է՝ արտակարգ իրավիճակների առաջացման հնարավոր պատճառ համարվող օբյեկտների, առարկաների, գործընթացների, նախագծերի և լուծումների պետական փորձաքննության կազմակերպումը և համակարգումը, 22-րդ ենթակետի համաձայն՝ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրի վարման, տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացնող անձանց հավատարմագրման, հաշվառման, ինչպես նաև լիցենզավորման որակյալ ծառայությունների մատուցման ապահովումը: Հաշվի առնելով, որ նախարարությունը տեխնիկական անվտանգության ոլորտում իրականացվող փորձաքննությունների պատշաճ կատարման համար կրում է ՀՀ Սահմանադրությամբ սահմանված պատասխանատվություն, պարտավոր է ապահովել այդ փորձաքննությունների որակն ու դրանից բխող անվտանգությունը, ուստի որպես ոլորտում քաղաքականությունը մշակող պետական լիազոր մարմին անհրաժեշտ է համարում առանձնապես վտանգավոր արտադրական օբյեկտների փորձաքննությունն իրականացվի բացառապես պետական մակարդակով: Ինչու՞ հատկապես առանձնապես վտանգավոր արտադրական օբյեկտների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննությունը, քանի որ վիճակագրությունը ցույց է տվել, որ արտակարգ իրավիճակների առաջացման հնարավոր պատճառներն առկա են մեծամասամբ առանձնապես վտանգավոր արտադրական օբյեկտներում, որոնց տեխնածին վթարների կամ արտադրական պատահարների արդյունքում կարող են գրանցվել անդառնալի հետևանքներ: Նախագծով այդ օբյեկտների տեխնիկական անվտանգության, հրդեհային անվտանգության և հրդեհապայթյունավտանգավորության փորձաքննության իրականացումը տրվում է Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնին: Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնն այսօր համարլված է միջազգային ստանդարտներին համապատասխան անհրաժեշտ լաբորատորիաներով և չափիչ-ուղղիչ սարքերով, որոնք իրենց միջոցների հաշվին օրեցօր համալրվում են և որոնցով հնարավոր է իրականացնել առանձնապես վտանգավոր արտադրական օբյեկտների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն՝ պատշաճ կարգով և ամբողջ ծավալով, դրանով իսկ խուսափելով այդ օբյեկտներում հետագա հնարավոր տեխնածին վթարներից և արտադրական պատահարներից: Նախագծով ներդրվում է նաև արտադրական վտանգավոր օբյեկտների փորձաքննությունն իրականացնող փորձագետների պատասխանատվության խստացման և պատասխանատվության ապահովագրության գործընթացը՝ նույպես փորձելով Հայաստանի Հանրապետությունում ներդնել զարգացած պետությունների միջազգային լավագույն փորձը: Միևնույն ժամանակ ուսումնասիրելով միջազգային փորձը տեսնում ենք, որ զարգացած պետություններում անվտանգության ոլորտում փորձաքննություններն իրականացվում են պետական մակարդակով: Նախագծով նախատեսվում է նաև ԱՎՕ-ների ռիսկի վերլուծությունը և ռեեստրի վարման լիազորությունը հետ փոխանցել Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնին, ինչպես նախկինում է եղել, հաշվի առնելով, որ ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի կառուցվածքային փոփոխության արդյունքում հավատարմագրման և լիցենզավորման գործակալույունը լուծարվել է, հետևաբար գործառույթը պետք է  օրենքով տրվի տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնին:

«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանվում է առանձնապես վտանգավոր արտադրական օբյեկտների պարտադիր ապահովագրություն, սակայն այդ նորմից բխող իրավական հետևանքները բացակայում են: Սույն նախագծով ներդրվում է ինչպես առանձնապես վտանգավոր արտադրական օբյեկտների, այնպես էլ տեխնիկական փորձաքննություն իրականացնող փորձագետների պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրությունը և համապատասխան պատասխանատվությունն օրենքի այդ պահանջը խախտելու համար:  

«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «գ» ենթակետի համաձայն պոչամբարը համարվում է արտադրական վտանգավոր օբյեկտ: Դիտարկելով և առանձնացնելով այդ օբյեկտի վտանգավորությունը և դրանից բխող առավել վտանգավոր հետևանքները՝ Նախագծով այդ օբյեկտին տրվում է որպես առանձին արտադրական վտանգավոր օբյեկտի կարգավիճակ, հաշվի առնելով նաև պոչամբարների առանձնահատկությունները փորձաքննության իրականացման և ռեեստրում գրանցման համար:

 «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածը սահմանում է արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրի վարման կարգը, ինչպես նաև այդ օբյեկտների՝ ռեեսրում գրանցումը դադարեցնելու կարգը: Նախագծով փակվում են առկա բացերը, մասնավորապես օրենքով արտադրական վտանգավոր օբյեկտների գրանցումը ռեեստրում դադարեցվում է դրա ապամոնտաժման հետևանքով, եթե առկա է ապամոնտաժման վերաբերյալ դրական փորձագիտական եզրակացությունը (12-րդ հոդվածի 7-րդ մաս): Ենթադրվում է, որ գրանցումը պետք է դադարեցվի բացառապես ապամոնտաժման վերաբերյալ դրական փորձագիտական եզրակացության առկայության դեպքում: Ներկա դրությամբ գոյություն ունեն այնպիսի օբյեկտներ, որոնց նկատմամբ իրենց տեխնիկական առանձնահատկությունների հաշվառմամբ, ապամոնտաժման փաստը կիրառելի չէ, կամ տարիներ շարունակ պիտանի չէ շահագործման և նմանատիպ այլ դեպքեր, որոնց արդյունքում լիազոր մարմինը հիմք ընդունելով օրենքի 12-րդ հոդվածի 7-րդ մասի իմպերատիվ պահանջը՝ իրավասություն չի ունեցել ռեեստրում դադարեցնելու վերջիններիս գրանցումը: Արդյունքում այդ օբյեկտներն առ այսօր գրանցված են որպես շահագործվող օբյեկտներ: Նախագծով նախատեսվող փոփոխությունները և լրացումները կարգովորում են հոդվածում առկա բացերը, միևնույն ժամանակ կարգավորելով ֆիզիկական անձանց ներկայացվող այն պահանջը, թե ինչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացվի օբյեկտը ռեեստրում գրանցելիս: Մասնավորապես՝ օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձ են հանդիսանում ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձինք: Սակայն օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետով ֆիզիկական անձինք բացակայում են, ինչը նույնպես դժվարություն է առաջացրել լիազոր մարմնին գրանցելու ֆիզիկական անձանց կողմից փաստացի շահագործվող օբյեկտները:

Նախագծով կարգավորվում են նաև պարտադիր ապահովագրության հետ կապված հարաբերությունները:

3.

Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

 

          «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումների և փոփոխությունների նախագծի բովանդակությունը համապատասխանում է արդյունաբերական անվտանգության կամ տեխնիկական անվտանգության և հակահրդեհային անվտանգության ոլորտում օբյեկտների անվտանգության ապահովման, տեխնածին վթարների, արտադրական դժբախտ դեպքերի, պատահարների նախազգուշացման և կանխարգելման, կանխատեսման և կառավարման բնագավառում ձևավորված քաղաքականությանը և համահունչ է այդ վթարների հետևանքով հասարակությանը և տնտեսությանը, շրջակա բնական միջավայրին հասցվող վնասների ռիսկի նվազեցմանն, աշխատողների կյանքի ու առողջության պաշտպանությանը ուղղված միջազգային, միջպետական համաձայնագրերի և կոնվենցիաների հիմնադրույթներին:

4.

Կարգավորման նպատակը և բնույթը

 

Հիմնական նպատակը՝ «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումների և փոփոխությունների ներկայացված օրինագծով կարգավորման առարկան ՀՀ տարածքում ԱՎՕ-ների շինարարության, շահագործման, ընդլայնման, վերակառուցման, տեխնիկական վերազինման, կոնսերվացման, ապամոնտաժման ընթացքում շրջակա միջավայրի, պետական, համայնքային, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց գույքի պաշտպանության և մարդու առողջության անվտանգության ապահովման հետ կապված հարցերն են, որոնք կարգավորվելու են հետևյալ կերպ.

1.     Ըստ վտանգավորության աստիճանի ներդրվում է առանձնապես վտանգավոր արտադրական օբյեկտների պարտադիր ապահովագրությունը.

2.    Առանձնապես վտանգավոր արտադրական օբյեկտների տեխնիկական, հրդեհային անվտանգության և հրդեհապայթյունավտանգավորության փորձաքննությունն իրականացվելու է պետական մակարդակով.

3.    Ներդրվում է փորձագետների պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրման ինստիտուտը.

4.    Առավել հեշտացվում է արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցումը և գրանցումը դադարեցնելուն առաջադրվող պահանջները.

5.    Սահմանվում է պատասխանատվության հստակ միջոցներ օրենքի լրացվող դրույթների խախտման համար:

5.

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

 

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից:

6.

Ակնկալվող արդյունքը

 

Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում նախագծով առաջարկվող լրացումների և փոփոխությունների ամրագրումը կնպաստի ներկայումս տեխնիկական անվտանգության ապահովման ոլորտում առկա օրենսդրական բացերի կարգավորմանը, մշակել և արդիականացնել միջազգային նորմերին համահունչ տեխնիկական անվտանգության նորմեր և կանոններ, էապես բարելավվել և որակական նոր մակարդակի հասցնել ՀՀ տարածքում շահագործվող օբյեկտների համալիր անվտանգությունը, նվազագույնի հասցնել հնարավոր տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակների առաջացման հավանականությունը, որոնք հանգեցնում են կամ կարող են հանգեցնել մարդկային բազմաթիվ զոհերի, մարդկանց առողջության ու շրջակա միջավայրին հասցվող զգալի վնասի, խոշոր նյութական կորուստների և մարդկանց կենսագործունեության բնականոն պայմանների խախտման: Օրենքում կատարվող լրացումների և փոփոխությունների վերջնական արդյունքն իր հերթին կբերի տեխնիկական անվտանգության ապահովման ոլորտում ազգաբնակչության և շրջակա միջավայրի անվտանգության ապահովմանը, տնտեսության սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդյունավետության բարձրացմանը:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Նախագծերի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության վերաբերյալ

 

Սույն նախագծի ընդունմամբ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն է առաջանալու մի շարք ՀՀ կառավարության որոշոււմներում:

Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը

 

Սույն օրենքի նախագիծը համապատասխանում է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ՀՀ ընդունած պարտավորություններին:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեների վրա ազդեցության

 

  Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում նախագծով առաջարկվող լրացումների և փոփոխությունների արդյունքում 2018 թվականին և հետագա տարիներին ՀՀ պետական բյուջե մուտքագրվող գումարները կավելանա շուրջ 15 մլն դրամով Նշված ավելացումները պայմանավորված են  նրանով, որ ներկայումս հավատարմագրված անձանց կողմից իրականացվում ենտարեկան մոտավորապես  50 բենզալցակայանի,90 գազալցակայանի,85 հանքավայրի և 120 քիմիական օբեկտների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն, որոնց համար պետական բյուջե են վճարում պարզեցված հարկ 5% ստացված եկամուտից: Հաշվի առնելով, որ նախագծով առանձնապես վտանգավոր արտադրական օբյեկտների փորձաքննությունն իրականացվելու է Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի կողմից, որը պետական բյուջե վճարելու է ոչ թե պարզեցված հարկ, այլ ավելացված արժեքի հարկ, այն է՝ ստացված եկամտի 20%-ը, հետևաբար բյուջեում կավելանա շուրջ 15 միլիոն ՀՀ դրամ:

     

 

 • Քննարկվել է

  01.03.2018 - 18.03.2018

 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Արտակարգ իրավիճակներ

 • Նախարարություն

  Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 1479

Տպել

Առաջարկներ`

ara abrahamyan

17.03.2018

Սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով որակավորված փորձագետների մասնագիտական պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրումը չապահովելն առաջացնում է պատասխանատվություն սույն օրենքի 21-րդ հոդվածի 13-րդ մասով սահմանված կարգով:»: ՀԱՐՑ ՄՇԱԿՈՂՆԵՐԻՆ - Որերորդ անգամ նույն անմիտ պահանջն է կրկնվում:

ara abrahamyan

17.03.2018

Հոդված 15. 2. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով շահագործվող առանձնապես վտանգավոր արտադրական օբյեկտի պարտադիր ապահովագրության չապահովումն առաջացնում է պատասխանատվություն սույն օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: ՀԱՐՑ ՄՇԱԿՈՂՆԵՐԻՆ - Իսկ ի՞նչն է ապահովագրվելու, ինչպե՞ս է գնահատվելու, ո՞վ է գնահատելու, արդյո՞ք կան նվազագույն հարցերի պատասխանները, թե տնտեսվարող սուբյեկտները ուղղակի մեծ ծախսերի պատրաստվեն փորձաքննության իրականացման արժեքի փոփոխությամբ՝ մենաշնորհով պայմանավորված և ըստ ներկայացված տրամաբանության՝ չհատուցվող ապահովագրման ավելացմամբ:

ara abrahamyan

17.03.2018

Հոդված 15. 1. Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնը և հավատարմագրված անձինք պարտավոր են մինչև 2018 թվականի հունիսի 1-ն ապահովել որակավորված փորձագետների մասնագիտական պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրումը: ՀԱՐՑ ՄՇԱԿՈՂՆԵՐԻՆ - Բացակայում է Ժամկետի և պահանջի խելամտությունը: Ո՞վ է հաստատել փորձագետին ներկայացվող պահանջները, գիտելիքների բազան, գնահատման համակարգը, թե այդ ամենը իրականացվելու է Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ-ի քմահաճույքով՝ զուտ շուկայում գերակա դիրք զբաղեցնելու և իր ցանկությամբ գնային քաղաքականություն վարելու նպատակով:

Տեսնել ավելին