Հիշել նախագիծը

<<Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Արսեն Բարսեղյան 18.01.2018 23:09:08 Սույն նախագիծին օրենքի ուժ տալու դեպքում որոշ օգուտներ կստանան փոքր և միջին բիզնեսով զբաղվող անձիք: Մասնավորապես. հնարավորություն կընձեռվի փոքր և միջին բիզնեսով զբաղվող անձանց, իրենց սեփականության իրավունքով պատկանող բնակավայրերի նպատակային նշանակության մինչև 200 քառակուսի մետր մակերեսով շենքերն ու շինությունները օգտագործել նաև որպես արտադրական տարածքներ՝ առանց հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակությունների փոփոխության:
2 Տարոն Սերոբյան 24.01.2018 13:38:44 Հատված 18 մայիսի 2006 թվականի N 912-Ն որոշումով հաստատված կարգից. 14. Քաղաքացիներին կամ իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող հողամաuերում (տնամերձ այգեգործական անհատական բնակելի տան կառուցման և uպաuարկման համար հողամաuեր) ինքնակամ կառուցված հաuարակական և (կամ) արտադրական կառույցները (այդ թվում` կիսակառույց անկախ դրանց ավարտվածության աստիճանից) կարող են ճանաչվել օրինական` սույն բաժնի 9 10 և 11-րդ կետերով սահմանված պահանջներին համապատասխան ընդ որում համայնքի ղեկավարը դիմումն ստանալուց հետո՝ ինքնակամ կառուցված` մինչև 200 քառ. մետր հաuարակական կամ արտադրական նշանակության կառույցների համար` 30 իսկ 200 քառ. մետրից ավելիի դեպքում` 60-օրյա ժամկետում ընդունում է oրինականացման կամ մերժման մասին որոշում: (14-րդ կետը փոփ. 30.04.09 N 463-Ն 14.07.11 N 981-Ն) 15. Սույն կարգի 14-րդ կետում նշված ինքնակամ կառույցների օրինականացման մասին որոշման մեջ պարտադիր պետք է նշվեն սույն կարգի 11-րդ կետով նախատեսված տվյալները ինչպես նաև` ա) եթե օրինականացվող հասարակական և (կամ) արտադրական կառույցների մակերեսը գերազանցում է բնակելի կառույցների ընդհանուր մակերեսի 50 տոկոսը բայց չի գերազանցում հողամասի չկառուցապատված մակերեսի 30 տոկոսը ապա` հողամաuի գործառական կամ նպատակային նշանակության փոփոխության մասին տվյալները բ) եթե օրինականացվող հասարակական և (կամ) արտադրական կառույցների մակերեսը չի գերազանցում բնակելի կառույցների ընդհանուր մակերեսի 50 տոկոսը և հողամասի չկառուցապատված մակերեսի 30 տոկոսը ապա` հողամաuի գործառական կամ նպատակային նշանակության փոփոխություն չի կատարվում: Արդեն իսկ ՀՀ կառավարությունը այդ վերը նշված որոշմամբ թույլատրել է օրինականացնել մինչև 200 քմ արտադրական շինությունները, ուստի այս օրենքի նախագիծը շատ հիմնավոր և տեղին է քանի որ եթե ինքնակամը օրինականացնելու տարբերակը կա, ուրեմն պետք է լիներ նաև օրինական ճանապարհով կառուցելու տարբերակ, որպեսզի քաղաքացիներին ավտոմատ կերպով չմղի ինքնակամ եղանակով կառուցման և հետգայում նաև օրինականացման:
3 Տարոն Սերոբյան 29.01.2018 17:14:34 Քանի որ18 մայիսի 2006 թվականի N 912-Ն որոշումով սահմանված է տնամերձ հողամասերում մինչև 200 քմ հասարակական նշանակության շինությունների օրինականացում(ինչպես նշված է նախորդ հաղորդագրությունում), կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ այս օրենքի մեջ ներառվի նաև հասարակական շինությունները, որովհետև ինչպես նշել եմ նախորդ հաղորդագրության մեջ, եթե կա ինքնակամը օրինականացնելու տարբերակ ճիշտ կլինի, որ լինի նաև օրինական կառուցելու տարբերակ, որպեսզի իրավական դաաշտը քաղաքացիներին ավտոմատ կերպով չմղի ինքնակամ կառուցելու և հետո օրինականացնելու, այլ դիմի համապատասխան համայնքապետարան վերձնի շինարարության թույլտվություն և համապատասխան նախագծով կառուցի այդ շինությունը: Շնորհակալություն ուշադրության համար: Ընդունվել է ի գիտություն, քանի որ նախագիծը արդեն իսկ նախատեսում է բնակավայրերի նշանակության հողամասերում գտնվող մինչև 200 քմ մակերեսով և բնակելի և հասարակական նշանակության շինությունների օգտագործումը որպես արտադրական: