Հիշել նախագիծը

ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագիծ

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 ՈՐՈՇՈՒՄ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» օրենքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Լիազոր մարմին ճանաչելու, հավաստագրման հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի կազմը, հավաստագրման հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի տնտեսվարող սուբյեկտների հավաստագրման կարգը, հավաստագրի ձևը, հավաստագրի գործողության ընթացքում ստացված արդյունքների մասին հաշվետվության ներկայացման կարգը և ձևը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների շահերը ներկայացնող միավորումների և ոչ առեվտրային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին հավաստագրման հանձնաժողովի կազմում ընդգրկելու կարգը և պայմանները հաստատելու մասին» թիվ 312-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) որոշման 5-րդ հավելվածի 2-րդ կետի «Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի կողմից սահմանված ձևին համապատասխան» բառերը փոխարինել «սույն որոշման N 6 հավելվածով սահմանված» բառերով,

2) որոշման նախագիծը լրացնել նոր N 6 հավելվածով հետևյալ խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 312-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասնի» թիվ 1021-Ն որոշման 2-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

                                                                                     Հավելված

                                                                                         ՀՀ  կառավարության  2017 թ.

-ի նիստի N

                                                                                                                                                                            որոշման

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(20___թ. ________ կիսամյակի համար)

 

 

Իրավաբանական 
անձի անվանումը

Գործունեության
տեսակը

Աշխատողների թիվը

Միջին ամսական

Արտահանման
ծավալը  (դրամ)

Հասույթ

Ներմուծման ծավալը 
(դրամ)

Իրացման շրջանառություն

Ռեզիդենտ բաժնեմասի 
սեփականատեր 
(բաժնետեր, փայատեր)

Ոչ ռեզիդենտ բաժնեմասի 
սեփականատեր 
(բաժնետեր, փայատեր)

աշխատանքային
պայմանագրերով

քաղաքացիական 
իրավական 
պայմանագրերով

աշխատողների թիվը

աշխատավարձը

անունը, ազգանունը կամ անվանումը 
(այդ թվում` ներդրումային ֆոնդերի)

մասնակ-
ցության չափը
(տոկոս)

անունը, ազգանունը կամ անվանումը 
(այդ թվում` ներդրումային ֆոնդերի)

մասնակ-
ցության 
չափը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այլ տեղեկություններ`

 

- փաստացի գործում է բացառապես հավաստագրով սահմանված գործունեության տեսակներով.

 

Այո   [    ]

Ոչ [     ]

 

 

- աշխատողների թիվը չի գերազանցում 30-ը.

 

 Այո   [    ]

Ոչ [     ]

 

- հավաստագրի գործողության ընթացքում չի օտարել հիմնական միջոցներ, ինչպես նաև չի կնքել համատեղ գործունեության պայմանագիր.

  

Այո   [    ]

Ոչ [     ]

 

- իր գործունեության արդյունքները չի օտարել ՏՏ ոլորտում գործունեություն իրականացնող` ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող այլ տնտեսավարող սուբյեկտներին` բացառությամբ կրթական ծրագրերի իրականացման դեպքերի.

 

Այո   [    ]

Ոչ [     ]

 

-        կատարված աշխատանքների նկարագիրը (նկարագրել գործունեության կամ ծառայության այն տեսակը, որով զբաղվում է կազմակերպությունը)՝

 

 

 

 

 

-       նշել կազմակերպության գործունեության հակիրճ նկարագրություն՝

 

 

 

 

 

 

-          նշել արդյոք կազմակերպության համար գոյություն ունի զարգացման ծրագիր.

 

Այո   [    ]

Ոչ [     ]

 

Եթե՝ Այո (հակիրճ նկարագրել, նշելով կատարված ու չկատարված փուլերը)՝

 

 

 

 

 

-          նշել հավաստագիր ստանալուց հետո կազմակերպության զարգացումները և ձեռքբերումները (հակիրճ նկարագրություն)՝

 

 

 

 

-          ներդրումային ծրագիր

 

Այո   [    ]

Ոչ [     ]

 

Եթե՝ Այո

 

Ներդրումների ծրագիր (հակիրճ նկարագրություն)՝

 

 

 

 

Ներդրումների կատարողական (հակիրճ նկարագրություն)՝

 

 

 

 

-          հակիրճ նկարագրել կազմակերպության գործունեությունը կամ նրա կողմից կազմակերպվող միջոցառումների իրականացումը խոչընդոտող գործոնները

 

 

 

 

 

 

 

-          ներկայացնել կազմակերպության գործունեությունը կամ նրա կողմից կազմակերպվող միջոցառումների իրականացումն ապահովող անհրաժեշտ բիզնես միջավայրի բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ (հակիրճ նկարագրություն)՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավաստիացնում եմ, որ սույն հաշվետվության մեջ ներկայացված տեղեկատվությունն ամբողջական է և արժանահավատ: Գիտակցում եմ, որ կեղծ և (կամ) ոչ արժանահավատ տեղեկատվություն ներկայացնելը կհանգեցնի Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված պատասխանատվության:

 

______________________________________________________________________________

(կազմակերպության տնօրենի ստորագրությունը, անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

________ _______________ 20___ թ.

 • Քննարկվել է

  20.12.2017 - 16.01.2018

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Տրանսպորտ, կապ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

 • Նախարարություն

  Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 1251

Տպել