Հիշել նախագիծը

Նախագիծը ընդունվել է

«Գնումների պլանի ձևը, դրա լրացման, հաստատման և հրապարակման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 .... ................. 2017 թվականի N ......-Ն

 

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ՁԵՎԸ, ԴՐԱ ԼՐԱՑՄԱՆ, ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

1) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի և Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ու Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված պետական կառավարման մարմինների տնօրինության տակ գտնվող արտաբյուջետային միջոցների հաշվին (այսուհետ` նաև պետական բյուջեի միջոցներ) կատարվելիք գնումների պլանի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում չնշված միջոցների հաշվին (այսուհետ` այլ միջոցներ) կատարվելիք գնումների պլանի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) գնումների պլանի լրացման, հաստատման և հրապարակման կարգը` համաձայն N 3 հավելվածի.

4) գնումների միասնական անվանացանկի (ԳՄԱ) կառուցվածքը` համաձայն N 4 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի ....-ից:

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

    թիվ         -Ն որոշման

 

 

Ձ Ե Վ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ

 

 Պատվիրատուն -----------------------------

(ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման)

Ծրագիրը

Անվանումը -----------------------------------

բաժին -- խումբ -- դաս – ծրագիր --

(ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման)

Գնման առարկայի

Գնման ձևը

Չափի միավորը

Միավորի գինը

Քանակը

Գումարը
(հազ. դրամ)

միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ
դասակարգման

անվանումը

 
 

ապրանքներ

         
 

--

         
 

աշխատանքներ

         
 

--

         
 

ծառայություններ

         
 

--

         
 

 ընդամենը

         

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

    թիվ         -Ն որոշման

 

 

Ձ Ե Վ

 

ԱՅԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ

 

Պատվիրատուն -----------------------------

Ծրագիրը

Անվանումը -----------------------------------

Ֆինանսավորման աղբյուրը

Գնման առարկայի

Գնման ձևը

Չափի միավորը

Միավորի գինը

Քանակը

Գումարը
(հազ. դրամ)

միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ
դասակարգման

անվանումը

 
 

ապրանքներ

         
 

--

         
 

աշխատանքներ

         
 

--

         
 

ծառայություններ

         
 

--

         
 

 ընդամենը

         

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

    թիվ       -Ն որոշման

 


Կ Ա Ր Գ

 

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ԼՐԱՑՄԱՆ, ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են գնումների պլանի լրացման, հաստատման և հրապարակման հետ կապված հարաբերությունները:

 

II. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

2. Գնումների պլանի`

1) 1-ին և 2-րդ սյունակներում լրացվում են գնումների միասնական անվանացանկով սահմանված (այսուհետ` անվանացանկ) միջանցիկ ծածկագիրը և անվանումը` անվանացանկի 4-րդ մակարդակին համապատասխան.

2) 3-րդ սյունակում լրացվում է գնման ձևը: Ընդ որում, գնման ձևը լրացնելիս հաշվի է առնվում, որ գնման գինն անվանացանկի 2-րդ մակարդակում նշված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների խմբերի հանրագումարն է.

3) 4-րդ սյունակում լրացվում է`

ա. «հատ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու ըստ քանակի,

բ. «կգ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու ըստ կշռի,

գ. «լիտր» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու ըստ ծավալի,

դ. «մետր» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու մետրով,

ե. «տուփ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու տուփով,

զ. «լրակազմ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու լրակազմով,

է. «մ3» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու ըստ ծավալի և «լիտր» չափման միավորը կիրառելի չէ,

ը. «զույգ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու զույգով և «հատ» չափման միավորը կիրառելի չէ,

թ. «սրվակ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու սրվակով,

ժ. «դեղահատ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու դեղահատով,

ժա. «մ2» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու քառակուսի մետրով,

ժբ. «տոննա» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու տոննայով,

ժգ. «գրամ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու գրամով,

ժդ. «դոզա» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու դոզայով,

ժե. «կՎտ/ժ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու կիլովատտ/ժամով,

ժզ. «մլ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու միլիլիտրով,

ժէ. «մմ» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու միլիմետրով,

ժը. «րոպե» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու րոպեով,

ժթ. «գծամետր» բառը, եթե գնման առարկան ձեռք է բերվելու գծամետրով,

ի. «դրամ» բառը, եթե սույն ենթակետի «ա»-«ժթ» ենթակետերում նշված չափման միավորներից որևէ մեկը կիրառելի չէ.

4) 5-րդ սյունակում նշվում է գնման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների մեկ միավորի գինը.

5) 6-րդ սյունակում նշվում է գնման ենթակա ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության քանակը: Ընդ որում, եթե տվյալ տողի «Չափման միավորը» սյունակում նշված է «դրամ», ապա այդ տողի «Քանակը» սյունակում նշվում է «1» թիվը.

6) 7-րդ սյունակում նշվում է գնման ենթակա ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության ընդհանուր գումարը` հազ. դրամով: Ընդ որում, եթե տվյալ տողի «Չափման միավորը» սյունակում նշված է «դրամ», ապա այդ տողի «Միավորի գինը» սյունակում նշված գումարը հավասար է 7-րդ սյունակում նշված գումարը բաժանած հազարի: Հակառակ դեպքում 7-րդ սյունակում նշվում է «Միավորի գինը» և «Քանակը» սյունակների արտադրյալը բաժանած հազարի:

3. Գնումների պլանում փոփոխությունները կատարվում են սույն կարգի 2-րդ կետով սահմանված պայմաններով լրացումներ կատարվելու ձևով:

 

III. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

4. Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից գնումների պլանը հաստատվում է մինչև տվյալ տարվա փետրվարի 1-ը՝ բացառությամբ սույն կարգի 5-րդ և 6-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի:

5. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլանը հաստատվում է յուրաքանչյուր տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումները հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ` առանձին հավելվածով:

6. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ու Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված պետական կառավարման մարմինների արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլանները հաստատվում են արտաբյուջետային միջոցների նախահաշիվները հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ` առանձին հավելվածով՝ բացառությամբ սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված դեպքերի:

7. Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմինների, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի, Հայաստանի Հանրապետության դատախազության, Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի և Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլանը հաստատվում է պատվիրատուի ղեկավարի կողմից` պլանով նախատեսվող գնման ձևերը նախապես համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ:

8. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի, ինչպես նաև սույն կարգի 7-րդ կետում նշված միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարվելու դեպքում պատվիրատուն` դրանցում ներառվող գնման ձևերը նախապես համաձայնեցնում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ:

 

IV. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

9. Գնումների պլանը, ներառյալ դրանում կատարված փոփոխությունները և լրացումները, հաստատվելուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն սահմանված կարգով հրապարակում է տեղեկագրում: Ընդ որում, գնումների պլանում կատարված փոփոխությունները և լրացումները տեղեկագրում հրապարակվում են գնումների պլանի ամբողջական տեսքով:

 


 

 

 

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

    թիվ        -Ն որոշման

 


Կ Ա Ռ Ո Ւ Ց Վ Ա Ծ Ք

 

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԻ

 

1. Գնումների միասնական անվանացանկը կազմված է ութ նիշ ունեցող թվային ծածկագրից, որը փոխկապակցված է գնման առարկա հանդիսացող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության անվանման հետ: Թվային ծածկագիրն ունի չորս մակարդակ: Ընդ որում`

1) առաջին մակարդակը ցույց է տալիս այն բաժինը, որում պետք է ներառվի ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության անվանախումբը (XX000000).

2) երկրորդ մակարդակը` խումբը, ցույց է տալիս բաժնում ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության անվանախումբը (XXX00000).

3) երրորդ մակարդակը` դասը, ցույց է տալիս անվանախմբում ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության անվանումը (XXXX0000).

4) չորրորդ մակարդակը` դասակարգիչը, ցույց է տալիս անվանման մեջ ներառվող` վերջնական սպառման ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայությունը (XXXXX000):

2. Առաջին մակարդակը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից`

 

03000000

Գյուղատնտեսական, ֆերմերային տնտեսության, ձկնորսության, անտառային տնտեսության և դրանց հետ կապված արտադրանք

09000000

Նավթամթերք, վառելիք, էլեկտրականություն և էներգիայի այլ աղբյուրներ

14000000

Հանքարդյունաբերությանը վերաբերող արտադրանք, հիմնական մետաղներ և հարակից արտադրանք

15000000

Սննդամթերք, ըմպելիք, ծխախոտ և հարակից արտադրանք

16000000

Գյուղատնտեսական սարքավորումներ

18000000

Հագուստ, կոշկեղեն, ուղեբեռի հետ կապված առարկաներ և պարագաներ

19000000

Կաշի և կտորներ, պլաստմասսայե և կաուչուկից առարկաներ

22000000

Տպագիր նյութեր և հարակից արտադրանք

24000000

Քիմիական արտադրանք

30000000

Գրասենյակային և համակարգչային մեքենաներ, սարքավորումներ և նյութեր` բացառությամբ կահույքի և ծրագրային ապահովման

31000000

Էլեկտրական մեքենաներ, սարքավորումներ, սարքեր և սպառման առարկաներ, լուսավորություն

32000000

Ռադիո, հեռուստացուցային, հաղորդակցության, հեռահաղորդակցության և հարակից սարքեր

33000000

Բժշկական սարքեր, դեղեր և անձնական հիգիենայի պարագաներ

34000000

Տրանսպորտային սարքեր և օժանդակ տրանսպորտային ապրանքներ

35000000

Անվտանգության, հակահրդեհային, ոստիկանական և պաշտպանական սարքեր

37000000

Երաժշտական գործիքներ, սպորտային ապրանքներ, խաղեր, խաղալիքներ, ձեռքի աշխատանքներ, կերպարվեստի նյութեր և պարագաներ

38000000

Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)

39000000

Կահույք (ներառյալ գրասենյակային կահույքը), կահավորանք, կենցաղային տեխնիկա (բացառությամբ լուսավորության) և մաքրման համար նախատեսված արտադրանք

41000000

Հավաքած և զտված ջուր

42000000

Արդյունաբերական սարքավորումներ

43000000

Հանքարդյունաբերության, քարի արդյունահանման, շինարարական սարքեր

44000000

Շինարարական կառույցներ և նյութեր, շինարարության օժանդակ արտադրանք (բացառությամբ էլեկտրական սարքավորումների)

45000000

Շինարարական աշխատանքներ

48000000

Համակարգչային ծրագրային փաթեթներ և տեղեկատվական համակարգեր

50000000

Վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ

51000000

Տեղադրման ծառայություններ (բացառությամբ ծրագրային փաթեթների)

55000000

Հյուրանոցային, ռեստորանային և մանրածախ առևտրի ծառայություններ

60000000

Փոխադրման ծառայություններ (բացառությամբ թափոնների փոխադրման)

63000000

Փոխադրման օժանդակ ծառայություններ, զբոսաշրջային գործակալությունների ծառայություններ

64000000

Փոստային և հեռահաղորդակցման ծառայություններ

65000000

Կոմունալ ծառայություններ

66000000

Ֆինանսական և ապահովագրական ծառայություններ

70000000

Անշարժ գույքի հետ կապված ծառայություններ

71000000

Ճարտարապետական, շինարարական, ինժեներական և տեսչական ծառայություններ

72000000

ՏՏ-ի ծառայություններ, խորհրդատվություն, ծրագրային փաթեթների մշակում, համացանց և օժանդակություն

73000000

Գիտական հետազոտությունների և փորձարարական մշակման ծառայություններ և հարակից խորհրդատվական ծառայություններ

75000000

Վարչական, պաշտպանության և սոցիալական անվտանգության ծառայություններ

76000000

Նավթի և գազի արդյունաբերությանն առնչվող ծառայություններ

77000000

Գյուղատնտեսական, անտառային տնտեսության, այգեգործական, ջրային կուլտուրաների և մեղվապահության ծառայություններ

79000000

Գործարարության հետ կապված ծառայություններ, իրավաբանություն, շուկայաբանություն, խորհրդատվություն, աշխատողների համալրում, տպագրություն և անվտանգություն

80000000

Կրթական և վերապատրաստման ծառայություններ

85000000

Առողջապահության ոլորտում իրականացվող և սոցիալական ծառայություններ

90000000

Կոյուղու հետ կապված, թափոնների, մաքրման և բնապահպանական ծառայություններ

92000000

Ժամանցի, մշակութային և սպորտային ծառայություններ

98000000

Այլ համայնքային, սոցիալական և անհատական ծառայություններ

99000000

Գնում չհանդիսացող ծախսեր

 

3. Գնումների միասնական անվանացանկի բացվածքը, ըստ թվային ծածկագրի յուրաքանչյուր բաժնի խմբերի, դասերի և դասակարգիչների, սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից:

 

 • Քննարկվել է

  17.02.2017 - 25.05.2017

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Ֆինանսական, Տնտեսական

 • Նախարարություն

  Ֆինանսների նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 8150

Տպել