Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

«Պաշտոնական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

 

ԳԼՈՒԽ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 1. Սույն օրենքի կարգավորման առարկան

 1. Սույն օրենքը սահմանում է պաշտոնական վիճակագրության մշակման, արտադրման և տարածման հետ կապված հարաբերությունները:

 

Հոդված 2. Պաշտոնական վիճակագրության մասին օրենսդրությունը

 1. Պաշտոնական վիճակագրության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, սույն օրենքով, այլ օրենքներով ու իրավական ակտերով, ինչպես նաև Միավորված ազգերի կազմակերպության պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքներով (ՄԱԿ-ի Գլխավոր Վեհաժողովի 8/68/261 Բանաձև) և դրանց հիման վրա մշակված Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքով, Հայաստանի Հանրապետության այլ միջազգային պայմանագրերով:
 2. Եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի նորմերը:

Հոդված 3. Պաշտոնական վիճակագրությունը

 1. Պաշտոնական վիճակագրությունը օրենքով լիազորված մարմինների կողմից Միավորված ազգերի կազմակերպության պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքների պահանջներին համապատասխան հանրային կյանքի էական և չափակցելի երևույթների թվային արտահայտությամբ մշակված, արտադրված և տարածված, բացառապես վիճակագրական ծրագրերում արտացոլված վիճակագրությունն է, որը ներկայացուցչական հիմքով նկարագրում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական և բնապահպանական երևույթները:
 2. Սույն օրենքի դրույթները տարածվում են պաշտոնական վիճակագրության արտադրողների տրամադրության տակ եղած բոլոր տվյալների նկատմամբ:

 

Հոդված 4. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

 1. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստները.

1) վիճակագրական նպատակներով օգտագործում՝ տվյալների բացառիկ օգտագործումը պաշտոնական վիճակագրության մշակման և արտադրության, վիճակագրական ծառայությունների մատուցման նպատակով՝ ներառյալ սույն օրենքով կարգավորվող ողջ գործունեությունը,

2) վիճակագրական հետազոտություն՝ պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողի  կողմից վիճակագրական մեթոդաբանության պարբերական կիրառման հիման վրա, ռեսպոնդենտների որոշակի համակցությամբ անձնական տվյալների սկզբնական հավաքագրում` բացառապես վիճակագրական նպատակներով,

3) վարչական տվյալներ՝  տվյալներ, որոնք հավաքագրված են վարչական նպատակներով պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից կամ նրանց անունից, որոնք այլ են, քան պաշտոնական վիճակագրության արտադրողներինը, և որոնց հավաքագրման իրավական հիմքն այլ է, քան վիճակագրական օրենսդրությունը,

4) վիճակագրական միավոր՝ վիճակագրական բնութագրիչների կրողը,

5) անձնական ​​տվյալներ՝ ցանկացած տեղեկություն, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով նույնականացնել վիճակագրական միավորներին,

6) նույնացուցիչ՝ սիմվոլների հաջորդականություն, որն ապահովում է  վիճակագրական միավորի եզակիության նույնականացումը՝ իր անվան, գտնվելու և գործունեության վայրերի կամ նույնականացման համարի հիման վրա:  Նույնացուցիչը կարող է ապահովել ուղղակի նույնականացում, այսինքն վիճակագրական առանձին միավորի նույնականացում միայն մեկ նույնացուցիչի կամ նույնացուցիչների համակցության հիման վրա: Այլ միջոցներով տեղի ունեցող նույնականացումը համարվում է անուղղակի նույնականացում: Անուղղակի նույնականացում է համարվում, երբ վիճակագրական միավորի անհատականությունը հնարավոր է լինում պարզել անձնական տվյալների բացակայության ժամանակ, սակայն այլ լրացուցիչ տվյալների միջոցով, ժամանակի, ծախսերի և մարդկային ռեսուրսների գործադրման ողջամիտ պայմաններում:

7) արտադրություն՝ պաշտոնական վիճակագրության կազմման նպատակով անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները,  որոնք կապված են տվյալների  հավաքագրման, պահպանման և մշակման հետ,

8) մշակում՝ պաշտոնական վիճակագրության արտադրության և տարածման համար կիրառվող վիճակագրական մեթոդների, հայեցակարգերի, ստանդարտների ու ընթացակարգերի ստեղծմանը, բարելավմանը և կատարելագործմանն ուղղված գործունեություն,

9) մեթատվյալներ՝ մեթոդաբանական փաստաթղթեր, որոնք նկարագրում են վիճակագրական տվյալները և վիճակագրական գործընթացները ստանդարտացված ձևով՝ տվյալների աղբյուրների,  մեթոդաբանությունների, սահմանումների, դասակարգումների և տվյալների որակի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման եղանակով,

10) տարածում՝ գործունեություն, որի արդյունքում վիճակագրական տվյալները, վիճակագրական ծառայությունները և մեթատվյալները հասանելի են դառնում օգտագործողների համար,

11) վերանայված վիճակագրություն՝ տարածված պաշտոնական վիճակագրության վերանայում՝ ռեսպոնդենտների կողմից կատարված ճշգրտումների, պաշտոնական վիճակագրության կազմման նպատակով լրացուցիչ գործողությունների, մեթոդաբանական, այդ թվում՝ սահմանումների, դասակարգումների և տեղեկատվության աղբյուրների փոփոխությունների արդյունքում:

12) թողարկում՝ տվյալների տարածումը, որի արդյունքում պաշտոնական վիճակագրությունը, այդ թվում` վերանայված վիճակագրությունը, առաջին անգամ դառնում է հրապարակային,

 

Հոդված 5. Պաշտոնական վիճակագրության հետ կապված հարաբերությունների մասնակիցները

 

 1. Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական վիճակագրության արտադրողներից բաղկացած ազգային վիճակագրական համակարգը ներառում է՝

1) Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությանը (այսուհետ՝ Ծառայություն), որը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական համակարգի գլխավոր պետական մարմինը, և որի կառավարման բարձրագույն մարմինը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը (այսուհետ՝ Պետական խորհուրդ),

2) պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողներին, որոնք կազմված են պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների՝ սույն օրենքին համապատասխան պաշտոնական վիճակագրություն մշակող, արտադրող և տարածող կազմակերպական ստորաբաժանումներից:

 1. Պաշտոնական վիճակագրության հետ կապված հարաբերությունների մյուս մասնակիցներն են ՝

1) Ռեսպոնդենտներ՝ սույն օրենքի իմաստով վիճակագրական միավոր հանդիսացող ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, այդ թվում՝ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առանձնացված ստորաբաժանումները, անհատ ձեռնարկատերերը, տնային տնտեսությունները, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող պետական հիմնարկները, որոնք պաշտոնական վիճակագրության արտադրողների կողմից տվյալների հավաքագրման շրջանակում տեղեկություններ են ներկայացնում իրենց և իրենց գործունեության մասին:

2) Վարչական տվյալներ տրամադրողներ՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ, որոնք պաշտոնական վիճակագրության արտադրողներին տրամադրում են հիմնականում վարչական նպատակներով հավաքագրված տվյալներ:

3) Պաշտոնական վիճակագրության օգտագործողներ՝ հասարակություն, զանգվածային լրատվության միջոցներ, հետազոտողներ և ուսումնառողներ, առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններ, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, ոչ կառավարական կազմակերպություններ, միջազգային կազմակերպություններ և այլ երկրների մարմիններ, որոնք ստանում են պաշտոնական վիճակագրություն կամ ունեն դրան հասանելիություն:

4) Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության օգտագործողների խորհրդատվական մարմիններ, որոնց կարգավիճակը, գործունեության կարգը և լիազորությունները սահմանված են սույն օրենքի 4-րդ գլխում:

 

ԳԼՈՒԽ 2

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

Հոդված 6. Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքները

 1. Պաշտոնական վիճակագրության բոլոր արտադրողները մշակում, արտադրում և տարածում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական վիճակագրությունը՝ համաձայն պաշտոնական վիճակագրության հետևյալ հիմնարար սկզբունքների և այլ համաձայնեցված վիճակագրական սկզբունքների.

1) պրոֆեսիանալ ​​անկախությունը նշանակում է, որ պաշտոնական վիճակագրության արտադրողները վիճակագրության մշակման, արտադրման և տարածման, այդ թվում՝ տվյալների աղբյուրների ընտրության, հայեցակարգերի, սահմանումների, մեթոդների և դասակարգումների, ինչպես նաև տարածման բոլոր ձևերի ժամկետների և բովանդակության հետ կապված իրենց որոշումները կայացնում են անկախ և առանց քաղաքական կամ այլ արտաքին աղբյուրներից որևէ ճնշման և միջամտության: Պաշտոնական վիճակագրության արտադրողները կարող են իրենց իրավասության սահմաններում հրապարակավ մեկնաբանել վիճակագրական բնույթի հարցերը և  պաշտոնական վիճակագրության ոչ պատշաճ օգտագործման դեպքերը.

2) անաչառությունն ու օբյեկտիվությունը նշանակում է, որ պաշտոնական վիճակագրությունը մշակվում,  արտադրվում և տարածվում է չեզոք, հուսալի և անկողմնակալ ձևով, համաձայն պրոֆեսիոնալ​​ ստանդարտների և քաղաքական հայտարարություններից կամ նկատառումներից անկախ: Բոլոր օգտագործողները պետք է ունենան հավասար և միաժամանակյա հասանելիություն պաշտոնական վիճակագրությանը.

3) ճշգրտությունը և հուսալիությունը նշանակում է, որ պաշտոնական վիճակագրությունը պետք է հնարավորության սահմաններում առավելագույնս ճշգրիտ, ոչ հակասական, արժանահավատորեն արտացոլի առկա իրողությունը և աղբյուրների, մեթոդների ու ընթացակարգերի ընտրության հարցում պետք է հիմնված լինի գիտական ​​չափանիշների վրա.

4) ոչ հակասականությունը և համադրելիությունը նշանակում է, որ վիճակագրությունը միջազգային մակարդակով, ժամանակի շարժընթացով և երկրների ու տարածաշրջանների կտրվածքով կրում է համաձայնեցված և համադրելի բնույթ.

5) պարզությունը և թափանցիկությունը նշանակում է, որ պաշտոնական վիճակագրությունը ներկայացվում է պարզ և հասկանալի ձևով, և որ կիրառվող մեթոդները և ընթացակարգերը թափանցիկ կերպով են ներկայացվում օգտագործողներին՝ ապահովելով ճշգրիտ մեկնաբանություն.

6) վիճակագրական գաղտնիությունը և բացառապես վիճակագրական նպատակներով օգտագործումը նշանակում է պաշտոնական վիճակագրության արտադրողների կողմից և ֆիզիկական, և իրավաբանական անձանց վերաբերող հավաքագրված կամ ստացված բոլոր անձնական ​​տվյալների խիստ գաղտնիություն, ինչպես նաև բացառապես վիճակագրական նպատակներով դրանց օգտագործում.

7) արդիականությունը նշանակում է, որ պաշտոնական վիճակագրությունը պետք է համապատասխանի օգտագործողների ընթացիկ և առաջացող պահանջմունքներին և քաղաքացիների՝ հանրամատչելի տեղեկատվության ստացման իրավունքին:

 

 

ԳԼՈՒԽ 3. ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 

Հոդված 7. Ազգային վիճակագրական ծառայությունը

 1. Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ենթակա պետական մարմին է, որն իր լիազորություններն իրականացնելիս անկախ է, ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով:
 2. Ծառայությունը հանդիսանում է որոշակի քաղաքականության կողմնորոշված պետական ինստիտուտներից արմատապես տարբերվող պետական մարմին: Քաղաքական, վարչական և նմանատիպ շահերի միջև առկա բախումներում պաշտոնական վիճակագրությունը չներքաշելու երաշխիքները սահմանված են Միավորված ազգերի կազմակերպության պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքներով և դրանց հիման վրա մշակված Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքով:

 

 1. Պաշտոնական վիճակագրության մշակման, արտադրության և տարածման գործառույթների մասով ազգային վիճակագրական համակարգի, այդ թվում՝ Ծառայության կառավարման բարձրագույն մարմինը հանդիսանում է Պետական խորհուրդը:
 2. Ծառայությունը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական վիճակագրության գլխավոր արտադրողը և համակարգում է ազգային վիճակագրական համակարգում պաշտոնական վիճակագրության մշակման, արտադրության և տարածմանն ուղղված ողջ գործունեությունը:
 3. Ծառայությունն իր գործունեությունն իրականացնում է իր կենտրոնական գրասենյակի, տարածքային և գործառնական ստորաբաժանումների միջոցով:
 4. Ծառայությունը ֆինանսավորվում է պետական բյուջեի, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին:
 5. Պարբերական ընտրանքային հետազոտությունների միջոցով պաշտոնական վիճակագրության արտադրությունն ապահովելու նպատակով՝ Ծառայությունը յուրաքանչյուր տարի պետական բյուջեով հատկացված միջոցների հաշվին իրականացնում է պետական վիճակագրական տեղեկատվության հավաքագրման ծրագիրը:
 6. Ծառայության վրա չեն կարող դրվել պարտականություններ, որոնք հակասում են սույն օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված հիմնարար սկզբունքներին:

 

 

Հոդված 8. Ծառայության նախագահը

 1. Ծառայությունը ղեկավարում է դրա նախագահը, որին պաշտոնի է նշանակում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ներկայացմամբ՝ վեց տարի ժամկետով:
 2. Ծառայության նախագահ կարող է նշանակվել բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն և վիճակագրության բնագավառում աշխատանքի փորձ ունեցող, հայերենին տիրապետող Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի:
 3. Ծառայության նախագահը չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ, զբաղեցնել պետական այլ պաշտոն կամ կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, կրթական և ստեղծագործական աշխատանքից:
 4. Նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ նշանակվել Ծառայության նախագահի պաշտոնում:
 5. Ծառայության նախագահի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվում են հետևյալ հիմքերով՝

1) անձնական դիմումի հիման վրա,

2) վեց ամիս անընդմեջ անաշխատունակության պատճառով իր պարտականությունները կատարելու անհնարինության դեպքում,

3) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու կամ այլ պետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու դեպքում,

4) նրա նկատմամբ դատարանի մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու դեպքում,

5) դատական կարգով անգործունակ, սահմանափակ գործունակ, անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչվելու դեպքում,

6) օրենքով սահմանված կարգով որոշակի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից զրկվելու դեպքում,

7) մահվան դեպքում:

 1. Ծառայության նախագահն իր իրավասությունների սահմաններում ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ պետություններում, միջպետական և միջազգային կազմակերպություններում:
 2. Ծառայության նախագահը պատասխանատու է ազգային վիճակագրական ծառայության, այդ թվում՝ դրա կենտրոնական գրասենյակի, տարածքային և գործառնական ստորաբաժանումների ընդհանուր ղեկավարման համար՝ վիճակագրական օրենսդրությանը համապատասխան:
 3. Ծառայության նախագահն առաջարկություններ է ներկայացնում Պետական խորհրդին՝

1) Ծառայության աշխատակազմի կազմակերպական կառուցվածքի վերաբերյալ,

2) հնգամյա և տարեկան վիճակագրական ծրագրերի, ինչպես նաև դրանց կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունների բովանդակության վերաբերյալ՝ սույն օրենքի 14-17-րդ հոդվածներով սահմանված դրույթներին համապատասխան,

 1. Ծառայության նախագահն առաջարկություններ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին Ծառայության աշխատողների թվաքանակի վերաբերյալ:
 2. Ծառայության նախագահն իրավունք ունի պաշտոնական վիճակագրության մշակման, արտադրության և տարածման նպատակով Պետական խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել նորմատիվ բնույթի ստանդարտներ և ղեկավարող սկզբունքներ, որոնք կիրառելի կլինեն ողջ ազգային վիճակագրական համակարգի համար:
 3. Ծառայության նախագահը կազմակերպում է վիճակագրական աշխատանքների ծրագրերի կատարումը:
 4. Ծառայության նախագահը օրենքով իրեն վերապահված իրավասությունների շրջանակում ընդունում է անհատական և ներքին (լոկալ) բնույթի հրամաններ:
 5. Ծառայության նախագահն ունի երկու տեղակալ, որոնք միաժամանակ հանդիսանում են Պետական խորհրդի անդամ:

 

 

Հոդված 9. Պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողները

 1. Պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողներ են հանդիսանում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների այն կազմակերպական ստորաբաժանումները, որոնք բացառապես կամ հիմնականում զբաղվում են պաշտոնական վիճակագրության մշակմամբ, արտադրմամբ և տարածմամբ:
 2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված ստորաբաժանումների վրա չեն կարող դրվել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված հիմնարար սկզբունքներին հակասող պարտականություններ:
 3. Պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողները պատասխանատու են պաշտոնական վիճակագրության մշակման, արտադրության և տարածման համար՝ տարեկան վիճակագրական ծրագրին համապատասխան: Այդ գործառույթներն ամբողջապես իրականացվում են պաշտոնական վիճակագրության օրենսդրությանը և Պետական խորհրդի կողմից հաստատված կարգերին համապատասխան:

 

Հոդված 10.  Պետական խորհուրդը

 

 1. Ազգային վիճակագրական համակարգի՝ այդ թվում Ծառայության կառավարման բարձրագույն մարմինը Պետական խորհուրդն է:
 2. Ծառայության նախագահը միաժամանակ հանդիսանում է Պետական խորհրդի նախագահը:
 3. Պետական խորհուրդը օրենքով իրեն վերապահված իրավասությունների շրջանակում՝

1) ընդունում է նորմատիվ և անհատական բնույթի որոշումներ պաշտոնական վիճակագրության ռազմավարական զարգացման վերաբերյալ,

2) հաստատում է վիճակագրական ծրագրերը,

3) իրականացնում է վերահսկողություն այդ ծրագրերի իրագործման նկատմամբ,

4) հաստատում այդ ծրագրերի կատարման հաշվետվությունները,

5) հաստատում է պաշտոնական վիճակագրության մշակման, արտադրության  և տարածման վերաբերյալ պարտադիր բնույթի սկզբունքներ,

6) Ծառայության նախագահի ներկայացմամբ հաստատում է իր և հանրային խորհրդի աշխատակարգերը,

7) Ծառայության նախագահի ներկայացմամբ հաստատում է Ծառայության տարածքային ու գործառնական ստորաբաժանումների կանոնադրությունն ու կառուցվածքը,

8) իրականացնում է օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:

 1. Պետական խորհուրդը բաղկացած է 7 անդամից, որոնց պաշտոնի է նշանակում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ներկայացմամբ՝ վեց տարի ժամկետով:
 2. Պետական խորհրդի անդամների պաշտոնները համարվում են քաղաքացիական պաշտոններ:
 3. Նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ նշանակվել Պետական խորհրդի անդամի պաշտոնում:
 4. Պետական խորհրդի անդամները չեն կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ, զբաղեցնել պետական այլ պաշտոն կամ կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, կրթական և ստեղծագործական աշխատանքից:
 5. Պետական խորհրդի անդամներ կարող են նշանակվել բարձրագույն կրթություն ունեցող, հայերերնին տիրապետող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք ունեն գործնական կամ գիտական փորձառություն հետևյալ բնագավառներում՝

1) մակրոէկոնոմիկա և ֆինանսներ,

2) միկրոէկոնոմիկա և տնտեսական գործունեության տեսակներ,

3) ժողովրդագրություն և սոցիոլոգիական ոլորտ,

4) բնապահպանություն,

5) միջազգային վիճակագրական համագործակցություն,

6) տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ:

 1. Պետական խորհրդի նախագահի առաջարկությամբ՝ Պետական խորհուրդն իր կազմից ընտրում է Ծառայության նախագահի երկու տեղակալների, որոնք միաժամանակ հանդիսանում են Պետական խորհրդի անդամ:
 2. Պետական խորհրդի անդամի լիազորությունները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ վաղաժամկետ դադարեցվում են հետևյալ հիմքերով՝

1) անձնական դիմումի հիման վրա,

2) վեց ամիս անընդմեջ անաշխատունակության պատճառով իր պարտականությունները կատարելու անհնարինության դեպքում,

3) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու կամ այլ պետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու դեպքում,

4) նրա նկատմամբ դատարանի մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու դեպքում,

5) դատական կարգով անգործունակ, սահմանափակ գործունակ կամ անհայտ բացակայող ճանաչվելու դեպքում,

6) օրենքով սահմանված կարգով որոշակի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից զրկվելու դեպքում,

7) մահվան դեպքում:

 1. Խորհրդի անդամին պաշտոնից վաղաժամկետ ազատելու դեպքում տվյալ պաշտոնում նշանակում կատարվում է այդ անդամի պաշտոնավարման չլրացած ժամկետով: Եթե պաշտոնավարման չլրացած ժամկետը պակաս է մեկ տարուց, ապա Պետական խորհրդի նոր անդամի պաշտոնավարման ժամկետը սահմանվում է վեց տարի` գումարած չլրացած ժամկետը:
 2. Պետական խորհրդի նիստերը գումարվում են Խորհրդի նախագահի կողմից՝ առնվազն ամիսը մեկ անգամ: Արտահերթ նիստ կարող է հրավիրվել նաև Պետական խորհրդի առնվազն չորս անդամի պահանջով: Պետական Խորհրդի նիստերն արձանագրվում են:
 3. Նիստն իրավազոր է, եթե նիստին մասնակցում են Պետական խորհրդի անդամներից առնվազն 5-ը:
 4. Որոշումը համարվում է ընդունված, եթե դրան կողմ են քվեարկել Պետական խորհրդի անդամների ընդհանուր թվաքանակի կեսից ավելին:
 5. Ծառայության նախագահի տեղակալների ընտրությունը կատարվում է գաղտնի քվեարկությամբ:
 6. Պետական խորհրդի որոշումները և նիստերի արձանագրությունները ստորագրվում են Խորհրդի նախագահի կողմից:
 7. Պետական խորհրդի անդամների և Ծառայության աշխատակազմի աշխատողների վարձատրության, այդ թվում՝ հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի հաշվարկների և չափերի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:
 8. Պետական խորհրդի կազմակերպական-տեխնիկական ապահովումը և քարտուղարության գործառույթներն իրականացնում է Ծառայության աշխատակազմը:

 

 

 

 

ԳԼՈՒԽ 4. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

 

Հոդված 11. Պաշտոնական վիճակագրության օգտագործողների հանրային խորհուրդը

 

 1. Պաշտոնական վիճակագրության օգտագործողների հանրային խորհուրդը (այսուհետ՝ Հանրային խորհուրդ) հանդիսանում է Պետական խորհրդի, Ծառայության նախագահի և պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողների հասարակական հիմունքներով գործող հիմնական խորհրդատվական մարմինը՝ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական վիճակագրության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարցերի մասով:
 2. Հանրային խորհուրդը կազմված է 11 անդամից, որոնք ներկայացնում են տարբեր ոլորտների օգտագործողների: Պետական հատվածի ներկայացուցիչները չպետք է հանրային խորհրդում մեծամասնություն կազմեն:
 3. Ծառայության նախագահն ի պաշտոնե հանդիսանում է Հանրային խորհրդի անդամ: Ծառայության աշխատակազմն իրականացնում է Հանրային խորհրդի քարտուղարության գործառույթները:
 4. Հանրային խորհրդի անդամները, բացառությամբ Ծառայության նախագահի, նշանակվում և ազատվում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ պաշտոնական վիճակագրության հիմնական օգտագործողներ հանդիսացող պետական մարմինների՝ դրամավարկային, հարկաբյուջետային, տնտեսական և սոցիալ-ժողովրդագրական քաղաքականության լիազոր մարմինների և պաշտոնական վիճակագրության այլ օգտագործողների՝ գիտակրթական հաստատությունների ու ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացմամբ:
 5. Հանրային խորհրդի կազմում փոփոխությունները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ:
 6. Հանրային խորհուրդն իր կազմից ընտրում է հանրային խորհրդի նախագահ, որը չի կարող լինել պետական մարմնի ներկայացուցիչ:
 7. Հանրային խորհրդի նիստերը հրավիրվում են ըստ անհրաժեշտության հանրային խորհրդի նախագահի կամ Ծառայության նախագահի նախաձեռնությամբ: Հանրային խորհրդի նիստ կարող է հրավիրվել նաև հանրային խորհրդի այլ անդամների ընդհանուր թվաքանակի առնվազն 2/3-ի նախաձեռնությամբ:
 8. Հանրային խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին մասնակցում են հանրային խորհրդի անդամների ընդհանուր թվաքանակի առնվազն 2/3-ը: Հանրային խորհդի որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակից անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ և ստորագրվում են Հանրային խորհրդի նախագահի կողմից:
 9. Հանրային խորհուրդին օրենքով վերապահված են հետևյալ իրավասությունները.

1) ներկայացնում է առաջարկություններ վիճակագրական ծրագրերում հասարակության առաջնահերթ տեղեկատվական պահանջմունքների արտացոլման ուղղությամբ, վիճակագրական ծրագրերի իրականացման և ռազմավարական զարգացման վերաբերյալ,

2) խորհրդատվություն է մատուցում պաշտոնական վիճակագրության սկզբունքների պահպանման վերաբերյալ,

3) Պետական խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Հանրային խորհրդի աշխատակարգը,

4) առաջարկություններ է ներկայացնում վիճակագրական ծրագրերի վերաբերյալ,

5) գրավոր կարծիք է ներկայացնում վիճակագրական ծրագրերի կատարման հաշվետվությունների վերաբերյալ:

 1. Հանրային խորհուրդը կարող է կազմակերպել քննարկումներ և տալ խորհրդատվություն ազգային վիճակագրական համակարգի ներսում համագործակցության արդյունավետության վերաբերյալ:

 

Հոդված 12. Այլ խորհրդատվական մարմինները

 1. Ծառայության նախագահը կարող է Ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների առաջարկությամբ պաշտոնական վիճակագրության առանձին ոլորտների ռազմավարական և մեթոդաբանական խորհրդատվական աջակցության նպատակով կազմավորել աշխատանքային խմբեր՝ կազմված տվյալ ստորաբաժանման կազմից և տվյալ ստորաբաժանման գործունեության ոլորտի վիճակագրության հիմնական օգտագործողներից:
 2. Աշխատանքային խմբերում կազմակերպված քննարկումների արդյունքում Ծառայության համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից կազմվում է արձանագրություն, որը ներկայացվում է Ծառայության նախագահին:

 

ԳԼՈՒԽ 5. ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

 

Հոդված 13. Ազգային վիճակագրական համակարգի գործունեության համակարգումը

 1. Պաշտոնական վիճակագրության բոլոր արտադրողներն օգտագործում են միջազգայնորեն համաձայնեցված միատեսակ հասկացություններ, սահմանումներ, դասակարգումներ և մեթոդներ:
 2. Ծառայությունը համակարգում է ողջ ազգային վիճակագրական համակարգի ներսում միասնական փորձառության կիրառումը:

 

Հոդված 14. Ազգային վիճակագրական ծրագրերի կազմումը

 1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պաշտոնական վիճակագրության իրագործման հիմքը պետական վիճակագրական ծրագրերն են:
 2. Ծրագրերը ներառում են երկրի տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական և բնապահպանական իրավիճակի դիտարկման համար անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկատվությունը` հաշվի առնելով առկա ռեսուրսների սահմանափակումները, վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների վրա դրվող պարտականությունների ծավալը և ծախսերի արդյունավետությունը:
 3. Ծրագրով նախատեսված գործունեության ուղղություններն ու միջոցառումները պետք է հաշվի առնեն երկրի ցուցանիշների համադրելիությունը միջազգայինվիճակագրական չափանիշներին, երկարաժամկետ միջակայքում միտումները բացահայտելու նպատակով ապահովեն դրանց հնարավոր կայուն պարբերականությունը և ապահովեն տարեկան կտրվածքովպաշտոնական վիճակագրությանը հատկացվող ռեսուրսների հետ համաչափությունը:
 4. Վիճակագրական ծրագրերը մշակվում են պաշտոնական վիճակագրության օգտագործողների պահանջարկի ուսումնասիրության հիման վրա:
 5. Վիճակագրական ծրագրերը, այդ թվում` հնգամյա և տարեկան վիճակագրական ծրագրերը մշակվում են որպես արդյունավետ ռազմավարական և օպերատիվ կառավարման ու համակարգման առանցքային գործիքներ ողջ ազգային վիճակագրական համակարգի համար:
 6. Ծառայությունը պատասխանատու է վիճակագրական ծրագրերի կազմման համար՝ սերտորեն համագործակցելով պաշտոնական վիճակագրության օգտագործողների, ռեսպոնդենտների և վարչական տվյալներ տրամադրողների հետ: Այդ գործընթացում մասնակցում են նաև պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողները, որոնք Ծառայությանը տրամադրում են անհրաժեշտ նյութեր:
 7. Պետական խորհուրդը վիճակագրական ծրագրերի մեջ այլ արտադրողների, նրանց կողմից ծրագրավորած արդյունքների և համապատասխան միջոցառումների ներառման մասին որոշումներն ընդունում է թափանցիկ փաստաթղթավորված գործընթացի հիման վրա՝ ղեկավարվելով հետևյալ չափանիշներով.

1) արտադրողը պաշտոնական գրությամբ Պետական խորհրդին իրազեկում է սույն օրենքի դրույթների  և սույն օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված  պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքների պահպանման ունակության և պատրաստակամության մասին,

2) ծրագրավորվող արդյունքները և միջոցառումները չեն կրկնօրինակում  այլ արտադրողների արդյունքներն ու միջոցառումները և չեն հանգեցնում ռեսպոնդենտերի ծանրաբեռնվածության ավելացմանը.

 1. Ծառայությունը, սերտորեն համագործակցելով պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողների հետ, պատասխանատու է տարեկան վիճակագրական ծրագրի կատարման հաշվետվության ներկայացման համար՝ անհրաժեշտության դեպքում ներառելով նաև բարելավման միջոցառումներ:
 2. Հաշվետվությունները ներկայացվում են Պետական խորհրդի հաստատմանը: Կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունները և Հանրային խորհրդի գրավոր կարծիքը կրում են հրապարակային բնույթ:

 

 

Հոդված 15. Հնգամյա վիճակագրական ծրագիրը

 1. Հնգամյա վիճակագրական ծրագիրը մշակվում է ազգային վիճակագրական համակարգի համար և սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական վիճակագրության ռազմավարական զարգացման ուղղությունները՝ օգտագործողների ընթացիկ և զարգացող կարիքները բավարարելու նպատակով:
 2. Հնգամյա վիճակագրական ծրագիրը սահմանում է ազգային վիճակագրական համակարգի հայեցակարգային մոտեցումները և զարգացման գերակա ուղղությունները:

 

Հոդված 16.  Տարեկան վիճակագրական ծրագիր

 1. Ազգային վիճակագրական համակարգի տարեկան վիճակագրական ծրագիրը հիմնվում է տվյալ ժամանակաշրջանը ներառող հնգամյա վիճակագրական ծրագրի վրա և մշակվում յուրաքանչյուր տարի պաշտոնական վիճակագրության արտադրողների ցանկի նորացման և ստորև թվարկվածի համար իրավական հիմք ապահովելու նպատակով ու ներառում է.

1) տարածման ենթակա ողջ պաշտոնական վիճակագրությունը,

2) պաշտոնական վիճակագրության արտադրողների կողմից իրականացվելիք վիճակագրական հետազոտությունները,

3) պաշտոնական վիճակագրության արտադրողներին վարչական տվյալների կամ այլ աղբյուրների տվյալների տրամադրման բոլոր դեպքերը,

4) պաշտոնական վիճակագրության հիմնական մշակումները,

5) վիճակագրական ռեգիստրների վարման և մշակման միջոցառումները:

 1. Տարեկան ծրագիրը պարունակում է տարածման ենթակա ողջ պաշտոնական վիճակագրության ցանկն՝ ըստ յուրաքանչյուր արտադրողի, տեսակների և հաճախականության:
 2. Տարեկան ծրագիրը ներառում է պաշտոնական վիճակագրության արտադրողների կողմից իրականացվելիք բոլոր վիճակագրական հետազոտությունների նկարագրությունները և յուրաքանչյուր հետազոտության համար տվյալների հավաքագրման մեթոդները, ռեսպոնդենտների ընդգրկվածության աստիճանը, ռեսպոնդենտների մասնակցության պարտադիր կամ կամավոր բնույթը, ինչպես նաև վիճակագրության այն տեսակի կամ վիճակագրական ռեգիստրների թվարկումը, որոնց համար հետազոտությունը կապահովի անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացում:
 3. Տարեկան ծրագիրը պարունակում է պաշտոնական վիճակագրության արտադրողներին տրամադրվող վարչական տվյալների բոլոր հավաքածուների ցանկը՝ ըստ անվանումների, դրանց տրամադրողների, դրանք ստացող պաշտոնական վիճակագրության արտադրողների վիճակագրության կամ վիճակագրական ռեգիստրների տեսակների, որոնց տրամադրվելու է այդ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև այդ տվյալների տրամադրման հաճախականությունը և վիճակագրական միավորների տեսակը: Տարեկան ծրագրում տվյալ տեղեկատվության փոխարեն կարող է ներառվել հղում փոխըմբռնման հուշագրի կամ ցանկացած այլ համաձայնագրի, որը կարգավորում է վարչական տվյալների տրամադրումը պաշտոնական վիճակագրության արտադրողներին և պարունակում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն ու հանրամատչելի է:
 4. Ծրագիրը պարունակում է տեղեկատվություն նախորդ տարիներին սկսված և տվյալ տարվա մասով շարունակական մշակումների վերաբերյալ:
 5. Ծրագրում թվարկվում են բոլոր առկա և տվյալ տարվա ընթացքում ստեղծելիք վիճակագրական ռեգիստրները:

 

 

Հոդված 17. Վիճակագրական ծրագրերի ընդունումը

 1. Ծառայությունը հնգամյա և տարեկան վիճակագրական ծրագրերի նախագծերը տեղադրում է իր պաշտոնական կայքում՝ վիճակագրական տեղեկատվության օգտագործողների առաջարկությունները և դիտողությունները ստանալու նպատակով: Ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա լրամշակված նախագծերը ներկայացվում են Հանրային խորհրդին կարծիքի:
 2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված միջոցառումների ավարտից հետո վիճակագրական ծրագրերի լրամշակված նախագծերը ներկայացվում են Պետական խորհրդի հաստատմանը, ոչ ուշ, քան ծրագրի հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբից 2 ամիս առաջ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 6.  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄԸ

 

Հոդված 18. Տվյալների հավաքագրման լիազորությունները

 1. Պաշտոնական վիճակագրության արտադրողներն իրավունք ունեն ընտրել տվյալների աղբյուրները՝ ելնելով պրոֆեսիոնալ ​​նկատառումներից, և պաշտոնական վիճակագրության կազմման համար հավաքագրել անհրաժեշտ տվյալներ ուղղակիորեն ռեսպոնդենտներից, եթե ազգային վիճակագրական համակարգում դեռևս առկա չեն բավարար տվյալներ և դրանք չեն ստացվել ազգային վիճակագրական համակարգից դուրս գտնվող պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների՝ ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից վարվող տվյալների շտեմարաններից՝ վարչական ռեգիստրներից:
 2. Տվյալների հավաքագրումը պետք է պլանավորվի տվյալների որակի, տվյալների տրամադրման հետ կապված ծախսերի և ռեսպոնդենտի ծանրաբեռնվածության հաշվարկով:
 3. Պաշտոնական վիճակագրության արտադրողների կողմից հավաքագրված տվյալները, անկախ դրանց հավաքագրման մեթոդներից և տվյալների աղբյուրներից, մշակվում, պահպանվում և տարածվում են սույն օրենքի դրույթներին համապատասխան:
 4. Պաշտոնական վիճակագրության արտադրողները ծրագրով նախատեսված տվյալները հավաքագրում են իրենց կողմից սահմանված ձևի վիճակագրական փաստաթղթերի (վիճակագրական հաշվետվություններ, հետազոտության հարցաթերթեր և այլն) միջոցով:
 5. Սույն օրենքի 7-րդ գլխով սահմանված վիճակագրական գաղտնիության վերաբերյալ դրույթների սահմաններում, պաշտոնական վիճակագրության արտադրողները կարող են միմյանց փոխանցել տվյալներ և մեթատվյալներ ազգային վիճակագրական համակարգի շրջանակում՝ տվյալների հավաքագրման կրկնությունից խուսափելու և պաշտոնական վիճակագրության որակի բարելավման նպատակով:

 

 

Հոդված 19. Ռեսպոնդենտների հետ հարաբերությունները տվյալների հավաքագրման գործընթացում

 1. Ռեսպոնդենտները տեղեկացվում են վիճակագրական հետազոտությունների նպատակի և ընդգրկման շրջանակի ու գաղտնիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների մասին:
 2. Վիճակագրական հետազոտություններին մասնակցությունը պարտադիր է վիճակագրական միավորների համար՝ բացառությամբ անհատների (անկախ քաղաքացիությունից) և տնային տնտեսությունների: Անհատների (անկախ քաղաքացիությունից), տնային տնտեսությունների և այլ ռեսպոնդետների ընդգրկումը կոնկրետ վիճակագրական հետազոտության մեջ կարող է որպես պարտադիր հայտարարվել վիճակագրական տարեկան ծրագրով՝ բոլորի կամ մի մասի համար, բոլոր կամ որոշ հարցերի գծով:
 3. Վիճակագրական հետազոտության շրջանակում տեղեկատվությունը պետք է լինի ճշգրիտ և տրամադրվի ժամանակին, պահանջվող ձևաչափով և անվճար: Բացառիկ դեպքերում, պաշտոնական վիճակագրության արտադրողը կարող է որոշում ընդունել ռեսպոնդենտ տնային տնտեսություններին փոխհատուցելու մասին՝ նրանց համար զգալի ծանրաբեռնվածություն ստեղծող, առանձնահատուկ բնույթի հետազոտությունների մասնակցելու համար:
 4. Պաշտոնական վիճակագրության արտադրողներն իրավունք ունեն հետագա աշխատանք տանել ռեսպոնդենտների հետ, եթե պատասխանը չի ստացվում ժամանակին, կամ, եթե տվյալներում հայտնաբերվել են հակասություններ կամ բացթողումներ:

 

Հոդված 20. Վարչական տվյալների հասանելիությունը

 1. Բոլոր պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝ ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը, պարտավոր են պաշտոնական վիճակագրության արտադրողներին անհատույց տրամադրել իրենց տրամադրության տակ գտնվող տվյալները, պաշտոնական վիճակագրության արտադրման համար անհրաժեշտ մանրամասնությամբ, ինչպես նաև մեթատվյալները, որոնք թույլ են տալիս գնահատել տվյալների որակը:
 2. Արգելվում է օրենքով սահմանված գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների տրամադրելուց հրաժարվելը, եթե միայն օրենքներով ուղղակիորեն չի արգելվում այդ տեղեկությունների տրամադրումը վիճակագրական նպատակներով:
 3. Տվյալները տրամադրումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ կամ կողմերի համատեղ հրամանով կամ կողմերի միջև կնքված համաձայնագրով, փոխըմբռման հուշագրով սահմանված կարգով:
 4. Եթե վարչական տվյալներ տրամադրողները նախատեսում են էականորեն վերանայել տվյալների հավաքագրման կամ մշակման ընթացակարգերը կամ կազմակերպել տվյալների նոր հավաքագրում, ինչը կարող է անդրադառնալ պաշտոնական վիճակագրության նպատակներով տրամադրվող տվյալների վրա, ապա նրանք պարտավոր են խորհրդակցել Ծառայության և, անհրաժեշտության դեպքում, պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողների հետ՝ մինչ նման որոշում կայացնելը:

 

Հոդված 21. Համատարած հաշվառումները

 1. Համատարած հաշվառումը միջոցառում է, որն ապահովում է բնակչության թվաքանակի և կառուցվածքի, սոցիալ-ժողովրդագրական որոշ բնութագրիչների, բնակարանային պայմանների, տնտեսական միավորների,  շենքերի կամ տնտեսությունների համատարած հաշվառման եղանակով տվյալների ստացումը:
 2. Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող համատարած հաշվառումներն են՝ մարդահամարը, գյուղատնտեսական և տնտեսական համատարած հաշվառումները: Մարդահամարները և գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումներն անցկացվում են առնվազն 10 տարին մեկ անգամ:
 3. Համատարած հաշվառում անցկացնելու մասին որոշումը, որով սահմանվում են համատարած հաշվառման անցկացման ժամկետները, ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ոչ ուշ, քան համատարած հաշվառումը սկսելուց 2 տարի առաջ:
 4. Հաշվառումների մեթոդաբանական, կազմակերպական սկզբունքների, նյութերի մեքենայական մշակման ծրագրերի և տեխնոլոգիայի փորձարկումն իրականացնելու համար համատարած հաշվառումից առնվազն մեկ տարի առաջ անցկացվում է փորձնական հաշվառում:
 5. Համատարած հաշվառումների նախապատրաստման և անցկացման համար ստեղծվում են ժամանակավոր գործառնական ստորաբաժանումներ, որոնց կազմը և կառուցվածքը հաստատում է Պետական խորհուրդը:
 6. Համատարած հաշվառումների նախապատրաստման և անցկացման աշխատանքներին օժանդակելու նպատակով ստեղծվում են համատարած հաշվառման հանրապետական և մարզային հանձնաժողովներ:
 7. Համատարած հաշվառումներն անցկացվում են Ծառայության ներգրաված և հրահանգավորած ժամանակավոր աշխատողների կողմից՝ Պետական խորհրդի կողմից սահմանված կարգով:
 8. Համատարած հաշվառումների անցկացման ժամկետները, ծրագրերը (հարցաշարերը), փորձնական հաշվառումների անցկացման տարածքները, հանրապետական և մարզային հանձնաժողովների կազմը հաստատվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ, իսկ փաստաթղթերը՝ (հարցաթերթ, կազմակերպահրահանգչական և այլ փաստաթղթեր) հաստատում է Պետական խորհուրդը:
 9. Սույն հոդվածի 8-րդ մասում նշված փաստաթղթերը չեն կարող ընդգրկել վիճակագրական նպատակների համար չնախատեսված հարցեր: Համատարած հաշվառումների տվյալներն օգտագործվում են բացառապես վիճակագրական նպատակների համար:
 10. Համատարած հաշվառումների նախապատրաստման, անցկացման, ամփոփ տվյալների ստացման և հրապարակման պատասխանատուն Ծառայությունն է, որը պարտավոր է ապահովել`

1) համատարած հաշվառման ծրագրի (հարցաշարի) օբյեկտիվությունը, գիտական հիմնավորվածությունը, դրա համապատասխանությունը միջազգային նորմերին և ստանդարտներին.

2) համատարած հաշվառման նյութերի մշակումից ստացված ամփոփ արդյունքների հրապարակայնությունն ու մատչելիությունը.

3) անձնական տվյալների գաղտնիությունը:

11. Համատարած հաշվառումները կրում են պարտադիր բնույթ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար: Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք պարտավոր են ճշգրիտ և սպառիչ պատասխաններ (տեղեկություններ) տալ հարցաշարի բոլոր հարցերին:

12. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց իրավասության շրջանակներում պատասխանատու են համատարած հաշվառման նախապատրաստումը և անցկացումը պատշաճ կարգով կազմակերպելուն օժանդակելու համար:

13. Համատարած հաշվառումների վերջնական արդյունքներն օգտագործվում և հրապարակվում են միայն ամփոփված և խմբավորված տեսքով, դրանց ընթացքում ձեռք բերված անձնական տվյալները գաղտնի են և հրապարակման ենթակա չեն: Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վերաբերյալ անձնական տվյալներին տիրապետող Ծառայության աշխատակիցներին (այսուհետ` աշխատակիցներ) արգելվում է այլ անձի (անձանց) հաղորդելհամատարած հաշվառման լրացված փաստաթղթերի բովանդակությունը:Համատարած հաշվառման սկզբնական (անձնական) տվյալների օգտագործման կարգի խախտման դեպքում  Ծառայության աշխատակիցները պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

14. Համատարած հաշվառմամբ ձեռք բերված անձնական նյութերը (այդ թվում` տվյալները) չպետք է օգտագործվեն որևէ մարմնի կամ միջազգային կազմակերպության կողմից՝ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց առնչվող հետաքննության և նախաքննության, վերահսկողության, դատաքննության, վարչական որոշումների կայացման կամ նմանատիպ այլ գործընթացում:

15.Համատարած հաշվառման հարցաթերթի հարցերին պատասխանելուց հրաժարվելը, բացառությամբ՝ ազգության, լեզվին և կրոնական դավանանքին առնչվող հարցերին, ոչ ամբողջական, սխալ տվյալներ ներկայացնելն առաջացնում է պատասխանատվություն` Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

16. Համատարած հաշվառումների բոլոր փաստաթղթերը պահպանվում են Պետական խորհրդի կողմից սահմանված կարգով:

17.Համատարած հաշվառման աշխատանքների ֆինանսավորումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին: Համատարած հաշվառման նախապատրաստման, անցկացման, նյութերի մշակման և ստացված արդյունքների հրապարակման բոլոր միջոցառումների ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովող ծախսերի նախահաշիվը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Համատարած հաշվառումների տվյալները կարող են հաշվարկվել վիճակագրական հետազոտությունների, վարչական կամ այլ աղբյուրների, կամ միաժամանակ երկու տարբերակների հիման վրա:

19. Սույն օրենքն ամբողջությամբ կիրառելի է Համատարած հաշվառման հետ կապված բոլոր աշխատանքների նկատմամբ:

 

Հոդված 22. Վիճակագրական ռեգիստրներ

 1. Վիճակագրական ռեգիստրները վիճակագրական միավորների և դրանց բնութագրիչների, ներառյալ՝ նույնացուցիչների ցանկերն են, որոնք անհրաժեշտ են վիճակագրական արտադրության համար:
 2. Ծառայությունը և պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողները կարող են ստեղծել և վարել բացառապես վիճակագրական նպատակներով օգտագործվող վիճակագրական ռեգիստրներ:

 

ԳԼՈՒԽ VII.  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդված 23. Տվյալներ, որոնց վրա տարածվում է վիճակագրական գաղտնիության սկզբունքը

 

 1. Անձնական տվյալները, որոնց վրա տարածվում է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով սահմանված գաղտնիության սկզբունքը, այն տվյալներն են, որոնք թույլ են տալիս կամ կարող են թույլ տալ ուղղակի կամ անուղղակի նույնականացնել վիճակագրական միավորներին՝ դրանով բացահայտելով անձնական տեղեկություններ: Վիճակագրական գաղտնիության սկզբունքը տարածվում է նաև հետևյալ ագրեգացված տվյալների վրա.

1) 1-3 միավորներից բաղկացած ագրեգացված ցուցանիշներ, որտեղ միավորը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձն է, եթե այդ միավորներից մեկը կարելի է անուղղակիորեն նույնացնել, այդպիսով բացահայտելով այդ միավորի մասին տեղեկությունները: Ավելի քան երեք միավորից բաղկացած ագրեգացված ցուցանիշները Պետական խորհրդի որոշմամբ կարող են հայտարարվել գաղտնի, եթե դա պահանջվում է վիճակագրական գաղտնիքի  ապահովման համար.

2) այն տեղեկությունները, որոնք օրենքով սահմանված կարգով պարունակում են պետական ​​կամ ծառայողական գաղտնիք,

3) տեղեկությունների չհրապարակման կամ այլ ձևով չտարածման դրույթը չի գործում այն դեպքում, երբ դրանք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան հանդիսանում են բնական կամ այլ մենաշնորհային գործունեությունն արտացոլող տեղեկություններ, որոնց չհրապարակումը (չտարածումը) էապես կազդի վիճակագրական տեղեկատվության ամբողջականության սկզբունքների պահպանման վրա:

4) տվյալները, որոնք հասանելի են հանրությանը այլ աղբյուրներից, վիճակագրական գաղտնիք չեն համարվում:

 1. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերաբերող վիճակագրությունը պաշտպանված չէ վիճակագրական գաղտնիության սկզբունքով, եթե այն չի ճանաչվում պետական ​​գաղտնիք պարունակող: Պետական խորհուրդը կարող է իր որոշմամբ հանել պետական հատվածի այլ իրավաբանական անձանց նկատմամբ վիճակագրական գաղտնիության սկզբունքով պաշտպանվածությունը:

 

Հոդված 24. Բացառապես վիճակագրական նպատակներով օգտագործումը

 1. Անձնական տվյալները չպետք է օգտագործվեն որևէ մարմնի կամ միջազգային կազմակերպության կողմից՝ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց առնչվող հետաքննության, նախաքննության, վերահսկողության, դատաքննության, վարչական որոշումների կայացման կամ նմանատիպ այլ գործընթացներում:

Հոդված 25. Տվյալների անվտանգ մշակումը և պահպանությունը

 1. Պաշտոնական վիճակագրության բոլոր արտադրողներն ապահովում են անձնական​​ տվյալների, գաղտնի ագրեգացված ցուցանիշների և վիճակագրության պաշտպանությունը, ինչպես նաև վիճակագրության պաշտպանությունը մինչ դրա տարածումը և ձեռնարկում են անհրաժեշտ կարգավորիչ, վարչական, տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցառումներ՝ կանխելու այդպիսի տվյալներին հասանելիությունը լիազորություն չունեցող անձանց կողմից:
 2. Պաշտոնական վիճակագրության արտադրողները կարող են վիճակագրական նպատակների համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածով մշակել և պահպանել անձնական տվյալները դրանց նույնացուցիչների հետ՝ Պետական խորհրդի կողմից սահմանված կարգի համաձայն: Նույնացուցիչներ պարունակող սկզբնական տվյալների հավաքագրման բոլոր ձևերը ոչնչացվում են վիճակագրական նպատակներով անհրաժեշտությունը վերանալուն պես:

 

Հոդված 26. Ազգային վիճակագրական համակարգի անձնական տվյալներին հասանելիությունը

 1. Պաշտոնական վիճակագրության արտադրողները օգտագործողների համար չեն բացահայտում անձնական տվյալները, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասում և 27-րդ հոդվածում նշված հանրամատչելի տեղեկատվության և հետազոտական ​​նպատակներով անվանազերծված անձնական տվյալների հասանելիության դեպքերի:
 2. Պաշտոնական վիճակագրության արտադրողները կարող են արտադրել և հրապարակել անվանազերծված անձնական ​​տվյալների հանրամատչելի հավաքածուներ միայն այն դեպքում, եթե տվյալների մշակումը նախատեսում է նույնացուցիչների հեռացում, կամ, եթե ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք չեն կարող նույնականացվել ոչ ուղղակի, ոչ անուղղակի:
 3. Ծառայությունն իրավունք ունի վիճակագրության մյուս արտադրողներից ստանալ անձնական տվյալները, ներառյալ՝ նույնացուցիչները:
 4. Պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողները պաշտոնական վիճակագրության ոլորտներում իրենց իրավասությունների շրջանակներում, բացառապես վիճակագրական նպատակներով օգտագործելու համար կարող են Ծառայությունից ստանալ հետևյալ անձնական տվյալները՝

1) անձնական տվյալներ՝ առանց ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին նույնականացնելու հնարավորություն տվող նույնացուցիչների.

2) վիճակագրական միավորներ նույնացուցիչների հետ՝ բացառապես վիճակագրության ռեգիստրներից, որոնք սահմանված են տարեկան վիճակագրական ծրագրում:

 1. Տվյալների յուրաքանչյուր փոխանցում իրականացվում է Պետական խորհրդի որոշմամբ, իսկ փոխանցման պայմանները ձևակերպվում են կողմերի ստորագրված համաձայնագրով:

 

Հոդված 27. Գաղտնի տվյալների հասանելիությունը հետազոտական ​​նպատակներով

 1. Հետազոտական աշխատանքների իրականացման նպատակով՝ հետազոտողների կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա և Պետական խորհրդի որոշմամբ վիճակագրական գաղտնիք պարունակող տվյալները բացառիկ դեպքերում կարող են տրամադրվել կամ հրապարակվել անձնական (անվանական) տվյալների ուղղակի կամ անուղղակի բացահայտման հնարավորություն չտվող՝ անվանազերծված ձևով:
 2. Տվյալները սահմանափակվում են հետազոտական նպատակների համար անհրաժեշտ տեղեկություններով:
 3. Տվյալները օգտագործվում են բացառապես հետազոտական նպատակներով, չեն կարող փոխանցվել այլ անձանց, չեն կարող հրապարակել անհատական հարթության անվանազերծված որևէ տվյալ և չեն կարող համադրվել այլ աղբյուրներից ստացված անձնական տվյալների հետ, նշվում են բոլոր հրահանգավորված նյութերի աղբյուրները, այդ անվանազերծված տվյալները հետազոտություններից հետո ոչնչացվում են:

 

Հոդված 28.  Գաղտնիության պահպանման պարտավորագրերը

 1. Պաշտոնական վիճակագրության բնագավառում համապատասխան գործառույթներ ստանձնելիս գաղտնիության պահպանման պարտավորագրեր ստորագրում են՝

1) Ծառայության և պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողների բոլոր աշխատակիցները՝ այդ թվում ժամանակավոր հիմունքներով աշխատողները,

2) բոլոր այն անձինք, որոնք ներգրաված են համատարած հաշվառումների աշխատանքներին,

3) այլ անձինք, որոնք հասանելիություն ունեն վիճակագրական գաղտնիության սկզբունքով պաշտպանված տվյալներին:

 1. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված սուբյեկտների համար վիճակագրական գաղտնիքի պահպանման պարտավորությունն անժամկետ է:

 

Հոդված 29. Ենթակապալը

 1. Պաշտոնական վիճակագրության արտադրողները կարող են վիճակագրության արտադրության հետ կապված խնդիրների մի մասը փոխանցել երրորդ անձանց ենթակապալի պայմաններով՝ միայն վիճակագրական գաղտնիության լիարժեք պահպանման պայմանով:
 2. Երրորդ անձինք տվյալներն օգտագործում և վարում են միայն ծառայողական նպատակներով և միայն արտաքին կապալի պայմանագրի մեջ նշված պայմաններով և ժամանակահատվածում:

ԳԼՈՒԽ VIII.  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԸ

 

Հոդված 30.  Որակի ապահովման հանձնառությունը

 1. Պաշտոնական վիճակագրության արտադրողները պարտավոր են մշտապես գնահատել և բարելավել պաշտոնական վիճակագրության որակը՝ արդիականության, ճշգրտության, հուսալիության, օպերատիվության, ճշտապահության, թափանցիկության, պարզության, ներդաշնակության և համադրելիության տեսանկյունից:
 2. Որակի երաշխավորման նպատակով պաշտոնական վիճակագրության մշակումը, արտադրությունն ու տարածումը իրականացվում են միասնական ստանդարտների և ներդաշնակեցված մեթոդների հիման վրա, որոնք վերաբերում են պաշտոնական վիճակագրության ընդգրկմանը, հայեցակարգերին, սահմանումներին, միավորներին և դասակարգումներին: Այդ աշխատանքն իրականացվում է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածով ամրագրված հիմնարար սկզբունքներին և միջազգայնորեն համաձայնեցված վիճակագրական ստանդարտներին և ուղեցույցերին համապատասխան:
 3. Պաշտոնական վիճակագրության որակի բարելավման նպատակով պաշտոնական վիճակագրության արտադրողներն իրավունք ունեն խմբագրել և ստուգաճշտել տվյալները, համատեղել տարբեր աղբյուրների տվյալները, իրականացնել անձնական ​​տվյալների կապակցում և համադրում բացառապես վիճակագրական նպատակներով և կիրառել գնահատման և բացերի վերացման վիճակագրական մեթոդներ:
 4. Պաշտոնական վիճակագրության արտադրողները ստանդարտ եղանակով փաստաթղթավորում են արտադրության գործընթացում կիրառվող աղբյուրներն ու մեթոդները, ինչպես նաև տվյալների վերջնական հավաքածուները: Օգտագործողները տեղեկացվում են վիճակագրական արտադրության բոլոր աղբյուրների և մեթոդների մասին, ինչպես նաև վիճակագրական տարածվող նյութերի որակի մասին՝ մեթատվյալների օգնությամբ:

 

Հոդված 31. Որակի գնահատումը

 1. Պաշտոնական վիճակագրության արտադրողները օգտագործողների հետ կանոնավոր հիմունքներով անցկացնում են քննարկումներ՝ պաշտոնական վիճակագրության որակի հարցերով:
 2. Պաշտոնական վիճակագրության արտադրողներն իրականացնում են ռեսպոնդենտների կարծիքների հարցումներ՝ տվյալների որակի բարելավման նպատակով:
 3. Պաշտոնական վիճակագրության արտադրողները համագործակցում են գիտակրթական հաստատությունների հետ՝ վիճակագրական մեթոդաբանության գնահատման և կատարելագործման նպատակով:
 4. Ազգային վիճակագրական համակարգի կառուցվածքային միջավայրի, գործընթացների և արդյունքների գնահատումներն իրականացվում են նաև արտաքին, այդ թվում՝ միջազգային փորձագետների կողմից, բացառապես պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքների և միջազգային վիճակագրական ստանդարտների պահանջներին համապատասխան:

 

ԳԼՈՒԽ IX.  ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ

Հոդված 32. Վիճակագրական տվյալների տարածումը

 1. Պաշտոնական վիճակագրությունը տարածվում է ստույգ ժամանակին՝ սույն օրենքի 32-33-րդ հոդվածներին և 6-րդ հոդվածով ամրագրված հիմնարար սկզբունքներին համապատասխան:
 2. Պաշտոնական վիճակագրության բոլոր արտադրողները կազմում և հրապարակում են տվյալների տարածման նախնական օրացույց, որում նշվում է պաշտոնական վիճակագրական տվյալների տարածման նախատեսված ամիսը և ամսաթիվը: Տվյալների տարածման նախնական օրացույցից ցանկացած շեղման մասին հասարակությունը տեղեկացվում է մինչ նախատեսված տարածման օրը: Տարածման նոր ամսաթիվը հաստատվում և հրապարակվում է ողջամիտ ժամկետում:
 3. Պաշտոնական վիճակագրության տարածումն ուղեկցվում է մեթատվյալներով և բացատրական մեկնաբանություններով, իսկ հասանելիությունն ապահովվում է Ծառայության և պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողների պաշտոնական կայքերում հրապարակվելու միջոցով:
 4. Տարածման ժամանակ պաշտոնական վիճակագրությունը և այլ վիճակագրական տվյալները հստակ տարանջատվում են:
 5. Տարածված պաշտոնական վիճակագրության մեջ հայտնաբերված սխալները ենթակա են ուղղման, իսկ ուղղումները հրապարակվում են և հաղորդվում օգտագործողներին հնարավորինս սեղմ ժամկետում:
 6. Օգտագործողներն իրավունք ունեն օգտագործել պաշտոնական վիճակագրությունը և համապատասխան մեթատվյալները իրենց արտադրանքում՝ նշելով տվյալների աղբյուրը:

 

Հոդված 33. Տարածման քաղաքականությունը

 1. Պետական խորհուրդը սահմանում է.

1) համակարգված տարածման քաղաքականությունը՝ թափանցիկ ընթացակարգերով  ամբողջ ազգային վիճակագրական համակարգում կիրառման համար,

2) պաշտոնական վիճակագրության տարածման համար մեկ ընդհանուր տերմինաբանություն:

 1. Վիճակագրական տվյալների նախնական թողարկումները, որոնք հետագայում ենթակա են վերանայման պաշտոնական վիճակագրության արտադրողների կողմից, հստակ մատնանշվում են որպես այդպիսին:
 2. Մեթոդաբանական փոփոխություններով պայմանավորված էական վերանայումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հանրությանը հասցվում են ողջամիտ ժամկետներում:

 

ԳԼՈՒԽ X.  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդված 34. Վիճակագրական մշակման ծառայությունների մատուցումը

 1. Պաշտոնական վիճակագրության արտադրողները օգտագործողների դիմումի հիման վրա կարող են մատուցել վիճակագրական մշակման ծառայություններ՝ օգտագործելով իրենց տրամադրության տակ գտնվող տվյալները: Վիճակագրական մշակման ծառայությունների մատուցումը չպետք է սպառնալիքի տակ դնի պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքների պահպանումը և վիճակագրական ծրագրերի իրագործումը:
 2. Վիճակագրական մշակման ծառայությունների հետ կապված լրացուցիչ ծախսերը իրականացնում են վիճակագրական ծառայությունների համար դիմած օգտագործողները:
 3. Վիճակագրական մշակման ծառայությունների արդյունքները չեն համարվում որպես պաշտոնական վիճակագրություն:
 4. Վիճակագրական մշակման ծառայությունները մատուցվում են Պետական խորհրդի որոշմամբ:
 5. Սույն օրենքի 7-րդ գլխով սահմանված գաղտնիության վերաբերյալ դրույթները և 30-31-րդ հոդվածներում սահմանված որակի վերաբերյալ դրույթներն ամբողջությամբ կիրառվում են վիճակագրական մշակման ծառայությունների մատուցման նկատմամբ:

 

 

Հոդված 35.  Տվյալների հավաքագրման ծառայությունների մատուցումը

 1. Պետական խորհուրդը կարող է թույլատրել հավաքագրել լրացուցիչ տվյալներ՝ միջազգային, միջպետական, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների՝ ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հայցերով: Տվյալների հավաքագրման ծառայությունների մատուցումը չպետք է սպառնալիքի տակ դնի պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքների պահպանումը և վիճակագրական ծրագրերի իրագործումը:
 2. Տվյալների հավաքագրման ծառայությունների հետ կապված լրացուցիչ ծախսերն իրականացնում են վիճակագրական ծառայությունների համար դիմած սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված մարմինները:
 3. Տվյալների հավաքագրման ծառայությունների մատուցման հետ կապված բոլոր տեսակի գործողությունների ցանկն արտացոլվում է տարեկան վիճակագրական ծրագրի կատարման հաշվետվության մեջ:
 4. Տվյալների հավաքագրման ծառայությունների արդյունքները չեն համարվում որպես պաշտոնական վիճակագրություն:
 5. Տվյալների հավաքագրման ծառայությունների մատուցման նպատակով իրականացվող հետազոտությունների պատասխանների տրամադրումը ռեսպոնդետների համար չի կարող պարտադիր համարվել: Սույն օրենքի 18-22-րդ հոդվածներում ամրագրված վիճակագրական հետազոտություններին վերաբերող դրույթները, 23-29-րդ հոդվածներում սահմանված գաղտնիության վերաբերյալ դրույթները և 30-31-րդ հոդվածներում սահմանված որակի վերաբերյալ դրույթները, ամբողջությամբ կիրառվում են տվյալների հավաքագրման ծառայությունների մատուցման նկատմամբ:

 

ԳԼՈՒԽ XI.  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդված 36.  Մասնակցությունը միջազգային համագործակցությանը

 1. Ծառայությունը և պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողները իրենց իրավասությունների շրջանակում ակտիվորեն մասնակցում են վիճակագրական ստանդարտների և ուղեցույցերի մշակմանն ու ներդրմանն ուղղված միջազգային գործունեությանը:
 2. Ծառայությունը համակարգում է պաշտոնական վիճակագրության բնագավառում տեխնիկական համագործակցության բոլոր միջոցառումները, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրվող բոլոր այն գնահատականները, որոնք վերաբերում են պաշտոնական վիճակագրությանը՝ անկախ վիճակագրության ոլորտից և արտադրողից:

 

Հոդված 37. Միջազգային մակարդակով տվյալների փոխանցումը

 1. Ծառայությունը համակարգում է պաշտոնական վիճակագրության տվյալների փոխանցումը միջազգային և այլ կազմակերպություններին:

 

ԳԼՈՒԽ XII. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Հոդված 38.  Վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների և պաշտոնական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց պատասխանատվությունը

 

 1. Պաշտոնական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պաշտոնական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է վարչական կամ քրեական պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
 2. Դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական հաշվետվությունները սահմանված ժամկետում չներկայացնելու կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջականորեն արտացոլում և այլ աղավաղումներ) ներկայացնելու (անկախ ժամկետից) համար վիճակագրական հաշվետվություններ ներկայացնողները ենթարկվում են պատասխանատվության` օրենքով սահմանված կարգով:
 3. Պաշտոնական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց գործողությունները կարող են բողոքարկվել օրենքով սահմանված կարգով:

 

ԳԼՈՒԽ XIII. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 40.  Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

 1. Սույն օրենը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 2. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած ճանաչել «Պետական վիճակագրության մասին», «Մարդահամարի մասին» և «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքները:

 

 

 

Հոդված 41. Անցումային դրույթներ

 1. Մինչև սույն օրենքով սահմանված Պետական խորհրդի կողմից համապատասխան իրավական ակտերի ընդունումը գործում են պետական վիճակագրության բնագավառը կանոնակարգող իրավական ակտերը:
 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո Ծառայության նախագահը և Պետական խորհրդի գործող անդամները շարունակում են պաշտոնավարել մինչև իրենց պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը:

 

 

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

 

 

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգրքում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

1) 1692-րդ հոդվածի վերնագրում և 1-ին մասում «պետական վիճակագրական» բառերը փոխարինել «պաշտոնական վիճակագրական» բառերով:

2) 2445-րդ հոդվածի վերնագրում և 1-ին ու 2-րդ մասում «պետական վիճակագրության» բառերը փոխարինել «պաշտոնական վիճակագրության» բառերով:

 

 

Հոդված 2. Սույն Օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

 

 

 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» 2000 թվականի մայիսի 17-ի ՀՕ-60 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին հոդվածի 4-րդ մասի առաջին պարբերությունից հանել «և վիճակագրական տվյալների» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 2.1-րդ հոդվածի 7-րդ մասից հանել «Սույն կետի դրույթները չեն տարածվում Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների վրա:» նախադասությունը:

 

Հոդված 4. Օրենքի 3-րդ հոդվածի՝

1) 1.1-րդ մասից հանել «Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների» բառերը:

2) 2-րդ և 4-րդ մասերից հանել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության» բառերը:

 

 

Հոդված 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածի՝

1) 1-ին մասից հանել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության» բառերը,

2) 2-րդ մասի 8-րդ կետից հանել «Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների» բառերը:

 

Հոդված 6. Սույն Օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Քննարկվել է

  26.09.2017 - 26.10.2017

 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Տնտեսական

 • Նախարարություն

  ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

չեղարկել

Դիտումներ` 417

Տպել

Առնչվող փաստաթղթեր/ հղումներ