Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 23-Ի N 460-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ 

___ __________ 2021 թվականի թիվ _____ Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 23-Ի N 460-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի «Նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 16-ի N 352-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 460-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ լրացումներն ու փոփոխությունները՝
 • Որոշման 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում «1931» թիվը փոխարինել «1938» թվով:
 • Որոշման N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն՝ հավելվածի:
 1. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 Հավելված

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

 Հուլիսի       -ի N -Ն որոշման

 

«Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
ապրիլի 23-ի N 460-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 ՆԱԽԿԻՆ ԽՍՀՄ ԽՆԱՅԲԱՆԿԻ ՀԽՍՀ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՆԿՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ 1993 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 10-Ը ՆԵՐԴՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

 1. ՆԱԽԿԻՆ ԽՍՀՄ ԽՆԱՅԲԱՆԿԻ ՀԽՍՀ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՆԿՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ 1993 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 10-Ը ՆԵՐԴՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

 1․ Նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցում (այսուհետ` փոխհատուցում) ստանալու իրավունք ունեն նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներառյալ խորհրդային ռուբլով դրամական ավանդ ներդրած հետևյալ անձինք`

1) մինչև 1938 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ծնված անձինք (այսուհետ նաև՝ տարեց), այդ թվում՝ եթե ավանդը ներդրվել է մահացած ամուսնու կողմից՝ համատեղ ամուսնական կյանքի ընթացքում.

2) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակից անձինք, այդ թվում՝ եթե ավանդը ներդրվել է մահացած ամուսնու կողմից՝ համատեղ ամուսնական կյանքի ընթացքում.

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման N 1 հավելվածի ցանկում ընդգրկված համայնքներում` բնակչության պետական ռեգիստրում 2014 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ հաշվառված, ինչպես նաև այդ համայնքներից զորակոչված՝ 2014 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության մեջ գտնված (այսուհետ` սահմանամերձ համայնքներում հաշվառված) անձինք, այդ թվում՝ եթե ավանդը ներդրվել է մահացած ամուսնու կողմից` համատեղ ամուսնական կյանքի ընթացքում.

4) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների կամ կամավորականների կամ անհայտ կորածների անունով ներդրված ավանդը ժառանգած անձինք (այսուհետ՝ զոհվածի ժառանգ):

 1. Եթե սույն կարգի 1-ին կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով սահմանված պայմաններին բավարարող անձի ամուսինը մահացած է և մահացած ամուսնու անունով ավանդը ներդրվել է նրանց համատեղ ամուսնական կյանքի ընթացքում, ապա այն դիտարկելով ավանդի նկատմամբ մահացածի հետ ընդհանուր համատեղ սեփականություն, ողջ ամուսնու համար փոխհատուցման իրավունքը ճանաչվում է մահացած ամուսնու ավանդի 50 տոկոսի դիմաց:
 2. Սույն կարգի 1-ին կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ ենթակետերով սահմանված պայմաններին բավարարող՝ փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունեցող անձանց (այսուհետ՝ ավանդատուներ) հաշվառման, ինչպես նաև փոխհատուցման վճարման կազմակերպման աշխատանքներն իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայության (այսուհետ՝ Ծառայություն) տարածքային կենտրոնները (այսուհետ` տարածքային կենտրոն):
 3. Փոխհատուցում ստանալու համար հաշվառման նպատակով ավանդատուն իր բնակության վայրի տարածքային կենտրոն անձամբ կամ իր օրինական ներկայացուցչի (այսուհետ՝ օրինական ներկայացուցիչ) կամ լիազորագրի հիման վրա գործող ներկայացուցչի միջոցով ներկայացնում է դիմում` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի N 460-Ն որոշման N 2 հավելվածի, և հետևյալ փաստաթղթերը`

1) ավանդատուի անձը հաստատող փաստաթուղթ.

2) ավանդատուի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին (այսուհետ` հանրային ծառայությունների համարանիշ).

3) ավանդատուի խնայողական գրքույկը (դրա առկայության դեպքում),

4) տեղեկանք «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունից՝ (ավանդային հաշիվն սպասարկող մասնաճյուղի կառավարչի կողմից ստորագրված և մասնաճյուղի կնիքով կնքված) ավանդատուի (նաև մահացած ամուսնու) բանկային հաշվի քարտում 1993 թվականի հունիսի 10-ի դրությամբ առկա տվյալների մասին.

5) ըստ անհրաժեշտության ներկայացվում է նաև`

ա. ամուսնության վկայական կամ տեղեկանք քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման բաժնից՝ ամուսնության գրանցման մասին, առկայության դեպքում՝ մահացած ամուսնուն պատկանող խնայողական գրքույկը, ինչպես նաև` ամուսնու մահվան վկայականը, եթե դիմումը ներկայացվել է մահացած ամուսնու անունով ներդրված ավանդի դիմաց փոխհատուցում ստանալու համար,

բ. ավանդատուի անունը և (կամ) ազգանունը փոխելու մասին քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման կենտրոնի տված փոխման վկայականը, եթե անձնագրում և խնայողական գրքույկում նշված անունը, ազգանունը տարբեր են, իսկ ուղղելու դեպքում` ուղղման տեղեկանքը,

գ. Հայաստանի պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի վկայականը,

դ. նոտարի կողմից տրամադրված` զոհվածի անունով մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված ավանդի ժառանգության իրավունքի վկայագիր,

ե. տեղեկանք զինկոմիսարիատից` 2014 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության մեջ գտնվելու վերաբերյալ.

զ. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից տրված տեղեկանքը՝ զինծառայողի կամ կամավորականի՝ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու ժամանակ զոհվելու (մահանալու) կամ անհայտ կորելու մասին.

է. ավանդատուի օրինական ներկայացուցիչ հանդիսանալը հաստատող փաստաթուղթը, եթե դիմումը ներկայացնում է ավանդատուի օրինական ներկայացուցիչը.

ը. ավանդատուի տված լիազորագիրը, եթե դիմումը ներկայացնում է նրա լիազորած անձը:

6) հայտարարություն, համաձայն N 1 ձևի, փոխհատուցումը կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով ստանալու վերաբերյալ։ Հայտարարությունում նշվում է այն մասին, որ դիմողը տեղեկացված է, որ բանկային հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ տվյալները բանկին փոխանցելու ամսվանից հաշված՝ 12 ամսվա ընթացքում, փոխհատուցումը մասնակի կամ ամբողջությամբ ստանալու պահանջ բանկին չներկայացնելու դեպքում գումարը վերադարձվում է պետական բյուջե։ Հայտարարությունում նշվում է նաև հետադարձ կապի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և բջջային հեռախոսահամարը,

7) դիմումատուի անձը հաստատող փաստաթուղթը, եթե նա ավանդատուն չէ։

 1. Յուրաքանչյուր ավանդային գրքույկի կամ «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության տված տեղեկանքում նշված յուրաքանչյուր բանկային հաշվի համար ներկայացվում է առանձին դիմում: Եթե ավանդային գրքույկը լրացված է ռուսերենով, և ավանդատուի ազգանունը կամ անունը ռուսերենով տառացի չի համընկնում ավանդատուի անձը հաստատող փաստաթղթում նշված հայերենին, սակայն բառով ակնհայտ նույնն է (օրինակ` Կազարյան-Ղազարյան, Այկ, Գայկ-Հայկ), ապա համարվում է, որ ավանդատուն հաշվետերն է և տեղեկատվական բազայում մուտքագրվում է նրա ազգանունը, անունը` ինչպես անձնագրում:
 2. Տարածքային կենտրոնը ավանդատուների հաշվառման գործընթացում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`

1) տրամադրում է խորհրդատվություն փոխհատուցում ստանալու համար. սույն կարգով սահմանված բողոքարկման, դիմումի ձևի լրացման պարզաբանման, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկի կապակցությամբ՝ տարածքային կենտրոնում կամ տարածքային կենտրոնի տնօրենի հանձնարարությամբ կատարված տնային այցելության ընթացքում, եթե ավանդատուն որևէ պատճառով չի կարող ներկայանալ տարածքային կենտրոն և գրավոր կամ հեռախոսով խնդրել է կազմակերպել տնային այցելություն (ներառյալ այցելությունը բուժման վայր).

2) ընդունում է դիմումը, համեմատում դիմումում նշված տվյալները ավանդատուի  անձը հաստատող փաստաթղթի, հանրային ծառայությունների համարանիշի, խնայողական գրքույկի և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից տրամադրված տեղեկանքի տվյալների հետ.

3) դիմումում նշված՝ ավանդատուի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները համեմատում է բնակչության պետական ռեգիստրի տեղեկատվական բազայի տվյալների հետ, դրանց անհամապատասխանության դեպքում դիմողին տրամադրում է խորհրդատվություն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված` բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառման կարգի մասին.

4) տրամադրում է խորհրդատվություն սույն կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գործառույթների իրականացման արդյունքում անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում՝ դրանք ուղղելու վերաբերյալ.

5) ճշտում է ավանդատուի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 16-ի N 352-Ն, 2010 թվականի մայիսի 6-ի N 510-Ն, 2013 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 1103-Ն և 2014 թվականի ապրիլի 23-ի N 460-Ն որոշումներով (այսուհետ` որոշումներ) սահմանված կարգերով` ներդրված ավանդի դիմաց փոխհատուցում ստացած լինելու հանգամանքը.

6) հաշվառում է ընդունված դիմումները` դիմումների հաշվառման գրանցամատյանում, տեսաներածում է սույն կարգի 4-րդ կետի 1-3-րդ և 7-րդ ենթակետերում, 5-րդ ենթակետի «ա», «բ», «գ», «զ», «է» պարբերություններում նշված բնօրինակ փաստաթղթերը և կազմում փոխհատուցման գործ, որի էջերը համարակալվում են։ Փոխհատուցման գործում ներառվում են սույն կետում նշված բնօրինակ փաստաթղթերի լուսապատճենները և դիմումին կից ներկայացված մյուս բնօրինակ փաստաթղթերը։

7) հաշվառման մերժման դեպքում ընդունում է համապատասխան որոշում և գրավոր իրազեկում դիմողին՝ 15 օրվա ընթացքում, իսկ լրացուցիչ ուսումնասիրություններ անցկացնելու անհրաժեշտության դեպքում՝ 30 օրվա ընթացքում.

8) ներառում է դիմումներում և ներկայացված այլ փաստաթղթերում առկա տվյալները փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունեցող անձանց տվյալների տեղեկատվական բազա (այսուհետ՝ տեղեկատվական բազա)` մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 1. Ավանդատուի հաշվառումը ենթակա է գրավոր մերժման, եթե`

1) դիմողը չի ներկայացրել սույն կարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը (տվյալները).

2) դիմողը չի հանդիսանում խնայողական գրքույկում նշված ավանդային հաշվետերը, նրա ամուսինը, ժառանգը կամ նրա ներկայացուցիչը չունի լիազորագիր.

3) ավանդատուն մահացել է.

4) խնայողական գրքույկը տրված է նախկին ԽՍՀՄ այլ միութենական հանրապետության խնայբանկի կողմից.

5) ավանդը ներդրվել է 1993 թվականի հունիսի 10-ից հետո.

6) ավանդատուն որոշումների համաձայն ստացել է ներդրված ավանդի դիմաց նախատեսված փոխհատուցումը:

 1. Ավանդատուի հաշվառումը մերժելու դեպքում հետադարձ կապի էլեկտրոնային փոստի հասցեին հաղորդագրություն ուղարկելու միջոցով տարածքային կենտրոնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին տեղեկացնում է ավանդատուին։ Էլեկտրոնային հաղորդագրությունը պարունակում է ավանդատուի տվյալները (անունը, ազգանունը), դիմումը ներկայացնելու ամսաթիվը, դիմումի հաշվառումը մերժելու պատճառը։
 2. Որոշումների համաձայն փոխհատուցումն ստացած ավանդատուի տվյալները ենթակա են հաշվառման` նրա ներկայացրած այն ավանդային գրքույկներից կամ «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության տված տեղեկանքում նշված բանկային հաշիվներից (ներառյալ մահացած ամուսնուն) յուրաքանչյուրի մասով, որոնք ավանդատուն (մահացած ավանդատուի ամուսինը) որոշումներով սահմանված կարգերով և ժամկետներում չի ներկայացրել հաշվառման, ինչպես նաև որոշումների համաձայն փոխհատուցման իրավունքը ճանաչված, ապա մահացած (մահվամբ փոխհատուցման իրավունքը դադարած) ամուսնու ավանդային գրքույկները:
 3. Հաշվառման նպատակով ավանդատուի ներկայացրած դիմումն ընդունող աշխատողը դիմումի վրա նշում է հաշվառման օրը և ստորագրում, որից հետո փաստաթղթերի բնօրինակները (բացառությամբ սույն կարգի 4-րդ կետի 4-րդ և 6-րդ ենթակետերում, 5-րդ ենթակետի «դ», «ե» և «ը» պարբերություններում նշված բնօրինակ փաստաթղթերի) վերադարձվում են դիմողին:
 4. Տարածքային կենտրոնը տվյալ ամսվա ընթացքում ձևավորված տեղեկատվական բազան մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա 8-ը առցանց եղանակով ներկայացնում է կենտրոնական տեղեկատվական բազան շահագործող կազմակերպություն (այսուհետ` կազմակերպություն):

  

 1. ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՃՇՏՈՒՄԸ ԵՎ ՃՇՏՎԱԾ ՑՈՒՑԱԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄԸ

 

 1. Կազմակերպությունը տարածքային կենտրոններից առցանց ստացած տեղեկատվությունն ամփոփում և ներառում է կենտրոնական տեղեկատվական բազա, պարզում տվյալների մուտքագրման տեխնիկական սխալների առկայությունը, որոնց հիման վրա կազմում է ավանդատուների ցուցակը (այսուհետ՝ ցուցակ) և վիճահարույց տվյալներով ավանդատուների ցուցակը:
 2. Վիճահարույց տվյալներով ավանդատուների ցուցակը տրամադրվում է տարածքային կենտրոններին` համապատասխան ուղղումներ կատարելու և մինչև հաջորդ ամսվա 8-ը կազմակերպությանը վերադարձնելու համար:
 3. Ցուցակում ներառված ավանդատուի տվյալներում հաշվառվում է նաև նրա մահացած ամուսնու անվամբ ներկայացված գումարի 50 տոկոսը:
 4. Կազմակերպությունը ցուցակում ավանդատուի հաշվառման հերթական համարը որոշում է դիմումի օրվա դրությամբ՝ ըստ նշված առաջնահերթությունների`

1) տարեցների համար՝ ըստ տարիքի (ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը)՝ նվազման հաջորդականությամբ.

2) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակից անձանց համար՝ ըստ հաշմանդամության առկայության`

ա. 1-ին խմբի հաշմանդամություն,

բ. 2-րդ խմբի հաշմանդամություն,

գ. 3-րդ խմբի հաշմանդամություն,

դ. հաշմանդամություն չունեցող անձ.

3) սահմանամերձ համայնքներում հաշվառված անձանց համար` ըստ տարիքի (ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը)` նվազման հաջորդականությամբ և ըստ հաշմանդամության առկայության`

ա. 1-ին խմբի հաշմանդամություն,

բ. 2-րդ խմբի հաշմանդամություն,

գ. 3-րդ խմբի հաշմանդամություն,

դ. հաշմանդամություն չունեցող անձ.

4) զոհվածների ժառանգների համար՝ ըստ տարիքի (ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը)` նվազման հաջորդականությամբ և ըստ հաշմանդամության առկայության`

ա. 1-ին խմբի հաշմանդամություն,

բ. 2-րդ խմբի հաշմանդամություն,

գ. 3-րդ խմբի հաշմանդամություն,

դ. հաշմանդամություն չունեցող անձ:

 1. Ցուցակներում ներառվում է «Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 8 հավելվածի 4-րդ կետի համաձայն հաշվարկված` յուրաքանչյուր ավանդատուին հասանելիք փոխհատուցման չափը` հիմք ընդունելով «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից տրամադրված տեղեկանքում նշված` ավանդատուի բանկային հաշվի քարտում 1993 թվականի հունիսի 10-ի դրությամբ առկա գումարի չափը:
 2. Ավանդատուին հասանելիք փոխհատուցման չափը հաշվարկելիս ավանդատուի` մեկից ավելի ավանդների (ներառյալ մահացած ամուսնուն պատկանող ավանդի 50 տոկոսը) մնացորդները գումարվում են և անձին հասանելիք փոխհատուցումը հաշվարկվում է ընդհանուր գումարի նկատմամբ` բացառությամբ սույն կարգի 9-րդ կետով նախատեսված դեպքի:
 3. Սույն կարգի 9-րդ կետով նախատեսված դեպքում ավանդատուին հասանելիք փոխհատուցումը հաշվարկելիս, ավանդատուի` մեկից ավելի ավանդների (ներառյալ մահացած ամուսնուն պատկանող ավանդի 50 տոկոսը) մնացորդներին գումարվում են նաև որոշումներով սահմանված կարգով հաշվառած ավանդների մնացորդները (ներառյալ մահացած ամուսնուն պատկանող ավանդի 50 տոկոսը) և անձին հասանելիք փոխհատուցումը հաշվարկվում է ընդհանուր գումարի նկատմամբ հաշվարկված փոխհատուցումից հանելով արդեն իսկ ստացած փոխհատուցումը:
 4. Կազմակերպությունը ցուցակը տրամադրում է տարածքային կենտրոնին, որի հիման վրա, ցուցակն ստանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, տարածքային կենտրոնը կազմում է ավանդատուի փոխհատուցման իրավունքի ճանաչման կարգադրություն՝ համաձայն N 2 ձևի, որը հաստատվում է տարածքային կենտրոնի տնօրենի կողմից և ներառվում է փոխհատուցման գործ:

 III. ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԾԱԳՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱԴԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 20․ Ավանդատուի` Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ փոխհատուցում ստանալու գույքային իրավունքը համարվում է ծագած` սույն կարգի համաձայն տարածքային կենտրոնների տնօրենի կողմից ավանդատուի փոխհատուցման իրավունքի ճանաչման կարգադրությունը հաստատվելու օրվանից:

 1. Հաշվի առնելով, որ ավանդատուի փոխհատուցում ստանալու պահանջի իրավունքը համարվում է անձի հետ անխզելիորեն կապված իրավունք, այն չի կարող անցնել այլ անձի (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 398-րդ հոդված), լինել գրավի առարկա (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 230-րդ հոդվածի առաջին մաս), մտնել ժառանգության զանգվածի մեջ (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1186-րդ հոդվածի երկրորդ մաս):
 2. Փոխհատուցում ստանալու գույքային իրավունքով Հայաստանի Հանրապետությունից կատարում պահանջելու ավանդատուի իրավունքը համարվում է ծագած այն ամսում, որ ամսվա վճարման ցուցակներում ընդգրկվել են ավանդատուի տվյալները:
 3. Ավանդատուի` Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ փոխհատուցում ստանալու գույքային իրավունքը համարվում է դադարած կատարմամբ` վճարմամբ, կամ ավանդատուի մահով:

 1․ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

 24․ Սույն կարգի համաձայն հաշվառված ավանդատուների փոխհատուցման վճարումներն իրականացվում են`

1) ամսական պարբերականությամբ.

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով ավանդների փոխհատուցման վճարման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների եռամսյակային համամասնություններին համապատասխան.

3) սույն կարգի 15-րդ կետով ձևավորված հաշվառման հերթական համարին համապատասխան`

ա. զոհվածների ժառանգների փոխհատուցման վճարման դեպքում` արտահերթ.

բ. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակից և սահմանամերձ համայնքներում հաշվառված անձանց փոխհատուցման համար նախատեսելով տվյալ ամսվա վճարման համար (սույն ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված ֆինանսական միջոցները նախատեսելուց հետո) մնացած ֆինանսական միջոցների մինչև 50 տոկոսը:

 1. Տարածքային կենտրոնների տրամադրած ամենամսյա տեղեկատվության հիման վրա կազմակերպությունը Ծառայություն է ներկայացնում փոխհատուցման վճարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների տվյալ ամսվա հայտերը՝ ըստ տարածքային կենտրոնների։
 2. Փոխհատուցման վճարման ցուցակները ձևավորում է կազմակերպությունը՝ տարածքային կենտրոնների տրամադրած ամենամսյա տեղեկատվության հիման վրա:
 3. Փոխհատուցումը վճարվում է ավանդատուի ընտրությամբ՝ կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով՝ «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված վճարող կազմակերպության (այսուհետ` վճարող կազմակերպություն) միջոցով։ Փոխհատուցումը վճարվում է անձամբ փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունեցող անձին։
 4. Փոխհատուցումը կանխիկ եղանակով վճարվում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ պետական նպաստների կանխիկ վճարման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքած կազմակերպության միջոցով։
 5. Փոխհատուցումն անկանխիկ եղանակով վճարվում է Ծառայության հետ միանվագ դրամական վճարների հաշվի պայմանագիր կնքած բանկերի (այսուհետ՝ բանկ) միջոցով։
 6. Փոխհատուցումը կանխիկ եղանակով վճարելու դեպքում կարող է վճարվել նաև ավանդատուի օրինական ներկայացուցչին կամ այլ անձին, ով վճարող կազմակերպությանը կներկայացնի ավանդատուի օրինական ներկայացուցիչ հանդիսանալը հաստատող փաստաթուղթ կամ ավանդատուի տված՝ նոտարի կողմից վավերացված լիազորագիր՝ փոխհատուցումն իրեն վճարելու մասին։
 7. Փոխհատուցումն անկանխիկ եղանակով վճարելու դեպքում կարող է վճարվել նաև այլ անձին, ով վճարող բանկին կներկայացնի ավանդատուի տված՝ նոտարի կողմից վավերացված լիազորագիր՝ փոխհատուցումն իրեն վճարելու մասին կամ ավանդատուի օրինական ներկայացուցչին, ում տվյալները Ծառայությունը միանվագ դրամական վճարների հաշվի պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետում կտեղեկացնի բանկին։
 8. Ավանդատուի տվյալները փոխհատուցման վճարման ցուցակում ներառելուց հետո, վճարման կանխիկ եղանակն ընտրած ավանդատուի կողմից փոխհատուցումը 3 ամիս անընդմեջ չստանալու դեպքում` նրա տվյալները փոխհատուցման վճարման ցուցակում չեն ներառվում:
 9. Ավանդատուի տվյալները փոխհատուցման վճարման ցուցակում չեն ներառվում, եթե նրա տվյալները կրկնակի են հաշվառված տեղեկատվական բազայում: Կրկնակի հաշվառման պատճառների վերացման և ավանդատուի փոխհատուցման իրավունքի պահպանման դեպքում փոխհատուցումը վճարվում է կրկնակի հաշվառման պատճառների վերացման ամսվան հաջորդող ամսվա, բայց ոչ ավելի շուտ, քան ըստ ավանդատուի հաշվառման հերթական համարին համապատասխան ամսվա վճարման ցուցակով՝ սույն կարգին համապատասխան։
 10. Սույն կարգի 32-րդ և 33-րդ կետերով սահմանված գործառույթները կատարվում են կենտրոնական տեղեկատվական բազայում՝ ծրագրային եղանակով:
 11. Սույն կարգի 32-րդ և 54-րդ կետերում նշված դեպքերում ավանդատուի տվյալները կրկին ընդգրկվում են փոխհատուցումն վճարման ցուցակ ավանդատուի դիմելու ամսվան հաջորդող ամսվա ընթացքում։ Այս դեպքում փոխհատուցումը վճարվում է ավանդատուի ընտրած եղանակով՝ համաձայն սույն կարգի:
 12. Եթե ավանդատուն մահացել է իր տվյալները փոխհատուցման վճարման ցուցակում ներառվելուց հետո, ապա մահացած ավանդատուին հասանելիք փոխհատուցումը վճարվում է նրա ժառանգին (ժառանգներին)` ավանդատուի հաշվառման վայրի տարածքային կենտրոն ներկայացրած դիմումի և նոտարի կողմից տրված ժառանգության իրավունքի վկայագրի հիման վրա։ Բացառությամբ սույն կարգի 55-րդ կետում նշված դեպքի, փոխհատուցումը վճարվում է ժառանգի ընտրած վճարման եղանակով: Վճարման ցուցակում ներառվում են ժառանգի (ժառանգների) տվյալները:
 13. Վճարման ցուցակը Ծառայությանը կամ տարածքային կենտրոններին փոխանցելու օրվան հաջորդող երկրորդ աշխատանքային օրը կազմակերպությունն այդ մասին հետադարձ կապի բջջային հեռախոսահամարին էլեկտրոնային հաղորդագրություն ուղարկելու միջոցով տեղեկացնում է ավանդատուներին։
 14. Ոչ ավանդատուի մեղքով չստացած փոխհատուցմումը վերականգնվում է կամ սույն կարգի 36-րդ կետով նախատեսված անձի տվյալները ներառվում են վճարման ցուցակ` մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 8-ը տարածքային կենտրոնի կողմից Ծառայություն ներկայացված տեղեկատվության հիման վրա՝ համաձայն N 3 ձևի:
 15. Ծառայությունը սույն կարգի 38-րդ կետով ներկայացված տեղեկատվությունը ուսումնասիրելուց հետո այն ուղարկում է կազմակերպություն՝ կենտրոնական տեղեկատվական բազայում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու համար:
 16. Ծառայությունը նախարարություն է ներկայացնում բյուջեի կատարման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պահանջվող հաշվետվությունները` տվյալ ծախսային ծրագրի մասով:

 V.ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄԸ ԿԱՆԽԻԿ ԵՂԱՆԱԿՈՎ 

 1. Փոխհատուցումը կանխիկ եղանակով վճարելու համար ձևավորված վճարման ցուցակները (համաձայն N 4 ձևի) և տիտղոսաթերթերը (համաձայն՝ N 5 ձևի) տպում և տարածքային կենտրոններ է ուղարկում կազմակերպությունը:
 2. Փոխհատուցումը կանխիկ եղանակով վճարելու համար համապատասխան վճարման ցուցակները և տիտղոսաթերթերը կազմակերպությունից ստանալուց հետո՝ 1 աշխատանքային ընթացքում տարածքային կենտրոնը հաստատում և հանձնում է վճարող կազմակերպությանը:
 3. Տիտղոսաթերթի գլխամասում նշվում են տարածքային կենտրոնի, վճարող կազմակերպության և բնակավայրի անվանումը, վճարման ցուցակը կազմելու ամսաթիվը, վճարման ամիսը, վճարման ցուցակում ընդգրկված փոխհատուցում ստացողների թիվը, էջերի թիվը, վճարման ենթակա գումարը:
 4. Տիտղոսաթերթի վերջում նշվում են տարածքային կենտրոնի տնօրենի և վճարող կազմակերպության պատասխանատու աշխատողի տվյալները:
 5. Տարածքային կենտրոնի տնօրենը վճարման ցուցակները հանձնում է վճարող կազմակերպության լիազորած անձին, ովքեր ստորագրում են տիտղոսաթերթի երկու օրինակներում, որոնցից մեկը մնում է տարածքային կենտրոնում, մյուսը՝ վճարող կազմակերպությունում:
 6. Վճարման ցուցակների էջերը համարակալվում են:
 7. Վճարման ցուցակի յուրաքանչյուր էջի գլխամասում նշվում է տարեթիվը, ամիսը, վճարման ցուցակի ձևավորման օրը, ամիսը, տարեթիվը, տարածքային կենտրոնի, բնակավայրի անվանումը և վճարող կազմակերպության անվանումը, համարը:
 8. Վճարման ցուցակը բաղկացած է վճարման մասից և ռեեստրից:
 9. Վճարման ցուցակի յուրաքանչյուր էջի վերջում նշվում են այդ էջում գրանցված փոխհատուցում ստացողների թիվը, վճարման ենթակա փոխհատուցման չվճարված և փաստացի վճարված գումարների չափերը, կնիքի և տարածքային կենտրոնի տնօրենի ու տեղեկատվական բազայի պատասխանատու աշխատողի ստորագրությունների տեղը:
 10. Վճարման ցուցակի վերջում նշվում են սույն կարգի 49-րդ կետով սահմանված տեղեկությունների ամփոփ տվյալները:
 11. Վճարող կազմակերպությունը վճարումն ավարտելուց հետո երեք օրացուցային օրվա ընթացքում տարածքային կենտրոնին է հանձնում լրացված ռեեստրները, փոխադարձ հաշվետվության ակտը` 4 օրինակից՝ համաձայն N 6 ձևի: Հաշվետվության ակտի 2 օրինակը վերադարձվում է վճարող կազմակերպությանը` 2 օրվա ընթացքում: 
 1. ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆ ԱՆԿԱՆԽԻԿ ԵՂԱՆԱԿՈՎ 
 1. Փոխհատուցման անկանխիկ եղանակով վճարելը փոխհատուցումը ավանդատուի` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 928.8-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված միանվագ դրամական վճարների հաշվին (այսուհետ` հաշիվ) փոխանցելն է:
 2. Փոխհատուցումն անկանխիկ եղանակով վճարելու համար համապատասխան վճարման ցուցակները կազմակերպությունից ստանալուց հետո՝ 1 աշխատանքային ընթացքում Ծառայությունը ուղարկում է բանկեր։
 3. Եթե փոխհատուցումը բանկին փոխանցելու ամսվան հաջորդող 12 ամիսների ընթացքում ավանդատուն կամ սույն կարգի 31-րդ կետում նշված անձը բանկին չի ներկայացնում փոխհատուցումը ստանալու պահանջ, ապա այն վերադարձվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ միանվագ դրամական վճարների հաշվի պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետում:
 4. Մահացած ավանդատուին հասանելիք փոխհատուցումը ժառանգին վճարելու համար սույն կարգի 36-րդ կետում նշված դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը սույն կարգի 54-րդ կետում սահմանված ժամկետում ներկայացնելու դեպքում ծառայությունը ժառանգի տվյալները միանվագ դրամական վճարների հաշվի պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետում տեղեկացնում է բանկին:

Ձև N 1

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայտնում եմ, որ նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրած դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցումը ցանկանում եմ ստանալ կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով՝ _______________ բանկի միջոցով (ընդգծել վճարման եղանակը):

Տեղյակ եմ, որ անկանխիկ վճարման դեպքում փոխհատուցումը բանկին փոխանցելու ամսվանից հաշված՝ 12 ամսվա ընթացքում, գումարը մասնակի կամ ամբողջությամբ ստանալու պահանջ բանկին չներկայացնելու դեպքում փոխհատուցումը վերադարձվում է պետական բյուջե և կարող է կրկին վճարվել պետական բյուջե վերադարձվելու ամսվան հաջորդող ամսից կրկին դիմելու դեպքում:

Տեղյակ եմ, որ կանխիկ վճարման դեպքում ավանդատուի տվյալները փոխհատուցման վճարման ցուցակում ներառելուց հետո 3 ամիս անընդմեջ չստանալու դեպքում նրա տվյալները փոխհատուցման վճարման ցուցակում չեն ներառվում:

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցե ____________@________

 

Բջջային հեռախոսահամար _______________________

 

____________________             _____________________         _________________

        (անուն, ազգանուն)                                                          Ստորագրություն                                           Ամսաթիվ

Ձև N 2

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Ավանդատու__________________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

____________________________________________________________________

(բնակության վայրը)

 

Գործ N _________________________________,

Ճանաչել ավանդի փոխհատուցման իրավունքը ցմահ:

Նշանակել ավանդի փոխհատուցում __________________ դրամի չափով:

 

Սպասարկող մասնագետ

____________________

(ստորագրությունը) 

_____________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Տարածքային կենտրոնի տնօրեն

____________________

(ստորագրությունը)

__________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Կ. Տ.

____ _______________ 20  թ.

 

Ձև N 3

 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Միասնական սոցիալական ծառայության ___________________ տարածքային կենտրոնի կողմից 20   թ. ________________ ամսվա՝ չստացած

ավանդի փոխհատուցման գումարի վերականգնման

 

NN
ը/կ

 

Ավանդի փոխհատուցումը

ավանդատուների թիվը

գումարի չափը

1.

Դատարանի որոշում

 

 

2.

Հարգելի պատճառով չստացած

 

 

3.

Նոտարի կողմից տրամադրված` մահացած ավանդատուի փոխհատուցման գումարի ժառանգության իրավունքի վկայագրի հիման վրա

 

 

4.

Նոտարի կողմից տրամադրված` Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ընթացքում զոհվածի անունով մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված ավանդը ժառանգության իրավունքի վկայագրի հիման վրա

 

 

 

Ընդամենը

 

 

 

Տարածքային կենտրոնի տնօրեն` __________________ _____________

                                                                                             (անունը, ազգանունը)                 (ստորագրությունը)

___ _____ 20  թ.

 

Կ. Տ.

 

ՄՍԾ աշխատող`                       ________________ ___________________

                                                     (անունը, ազգանունը)                 (ստորագրությունը)

 

___ _____ 20  թ.

Կազմակերպության աշխատող`_________________ __________

                                                                                  (անունը, ազգանունը)       (ստորագրությունը)

___ _____ 20  թ.

     

Ձև N 4

 __.______.20 _թ

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ 

__._____.20 _թ

____________ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ______________ ԵՎ ՆԱԽՈՐԴ ԱՄԻՍՆԵՐԻ

ԱՎԱՆԴԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ____________ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ
______________ ԵՎ ՆԱԽՈՐԴ ԱՄԻՍՆԵՐԻ

բնակավայրի

ԱՎԱՆԴԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ

001 Վճարող/մասնաճյուղ

անվանումը

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4 ԷՋ, ԷՋ 1                 001 Վճարող/մասնաճյուղ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4 ԷՋ, ԷՋ 1

 

Բնակության վայրը

Ազգա-նունը, անունը, հայրա-նունը

Հան-րային ծառայու-թյուն-ների համա-րանիշը

Գործի հա-մարը

Անձ-նագրի սերիան, համարը

Անցած ամիսների

__________
ամսվա

 

N

Գործի համարը

Անցողիկ գումարը (դրամ)

__________ ամսվա

շենքը

բնակա-րանը

գումարը (դրամ)

ստորա-գրությունը

ստորա-գրությունը

գումարը (դրամ)

ստորա-գրությունը

օրը

ստորա-գրությունը

գումարը (դրամ)

օրը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ***

***

 

 

 

Էջում ընդամենը

 

ավանդատու

 

դրամ

 

 

Ընդ.

 

ավանդ.

 

դրամ

 

                               Կ. Տ.                                       

Ընդամենը վճարվել է         ավանդատու  դրամ  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  Վճարվել է ավանդ.   դրամ                                                                                                     

                                                                           ԿԵՆՏՐՈՆԻ

                                                                           ՏՆՕՐԵՆ_____________

                                                                             

                                                                           ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

                                                                           ԱՇԽԱՏՈՂ ____________

 

 

 

 

           

Ձև N 5

 Տ Ի Տ Ղ Ո Ս Ա Թ Ե Ր Թ 

Օրինակ

 ------------------ի

Վճարող կենտրոն

Վճարման ցուցակ

Ավանդատուների թիվը

Էջերի թիվը ____

Անցողիկ գումար

___________

(ամիսը)

Տարածքային կենտրոն թիվ ____

Անցողիկ և Հունվար

 

______

 

______

22.01.2021թ.

 

Էջի N

Ավանդատուների թիվը

Անցողիկ

ՀՈՒՆՎԱՐ

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

Հանձնեցի

Տարածքային կենտրոնի տնօրեն

Ընդունեցի

Վճարող կազմակերպության ղեկավար

 

 

_________________________

_________________________  

 

 

Կ. Տ.

Կ. Տ. 

 

 

«_____» _________________ 20  թ.

«_____» _________________ 20  թ.  

 Ձև N 6

 ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏ 

------------------ վճարող կազմակերպության -------------------- և միասնական սոցիալական ծառայության ---------------------- տարածքային կենտրոնի միջև ------------ ամսվա ավանդների փոխհատուցման գումարների փոխհաշվարկի մասին 

 

Ամսաթիվը

Ավանդի փոխհատուցումը

պարտք վճարումից առաջ

վճարող կազմակերպությունը տարածքային կենտրոնին

 

 

տարածքային կենտրոնը վճարող կազմակերպությանը

 

 

Ֆինանսավորվել է
Այդ թվում՝

 

 

1.

 

 

2.

 

 

Հետգանձում

 

 

Վճարում (սկիզբ-վերջ)

 

 

Այդ թվում՝

 

 

1. Ամսվա վերջ

 

 

2. Ամսվա սկիզբ

 

 

Հետ վերադարձ

 

 

պարտք վճարումից հետո

վճարող կազմակերպությունը տարածքային կենտրոնին

 

 

տարածքային կենտրոնը վճարող կազմակերպությանը

 

 

 

Պարտքի գումարը նշել բառերով` -----------------------------------------------------------------

 

Վճարող կազմակերպության

ղեկավար` __________

 

Հաշվապահ`________________

 

Կ. Տ.

 

_____ ____________ 20  թ.

Տարածքային կենտրոնի

տնօրեն` __________________

 

Պատասխանատու աշխատող` ______________

 

Կ. Տ.

 

_____ ____________ 20  թ.

 

»:

 


 

 • Քննարկվել է

  15.09.2021 - 01.10.2021

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Սոցիալական ապահովություն

 • Նախարարություն

  Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարութուն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 465

Տպել