Հիշել նախագիծը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-Ի ՆԻՍՏԻ N4 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 5-ՐԴ ԿԵՏՈՎ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-ԻՆԻՍՏԻ N4 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 5-ՐԴ ԿԵՏՈՎ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻ ՆՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

 1. Ընթացիկիրավիճակըևիրավականակտիընդունմանանհրաժեշտությունը

         

ՎերջինմիքանիտարիներիընթացքումջրավազանայինկառավարմանպլաններիմշակմանգործընթացնանցելէակտիվփուլևՀՀկառավարությանկողմից31.03.2016թ. N338-Նորոշմամբ հաստատվել է Արարատյան ջրավազանային կառավարման պլանըև N 12 արձանագրայինորոշմամբհավանության է արժանացել միջոցառումներիծրագիրը, 26.05.2016թ. N536-Ն որոշմամբ հաստատվել է Հարավային ջրավազանային կառավարման պլանը և N20 արձանագրայինորոշմամբհավանության է արժանացել միջոցառումներիծրագիրը, իսկ 09.03.2017թ. N240-ՆորոշմամբհաստատվելէԱխուրյանիջրավազանայինկառավարմանպլանըևN10 արձանագրայինորոշմամբհավանությանէարժանացելմիջոցառումներիծրագիրը:

  Ջրավազանայինկառավարմանմոդելայինպլանիբովանդակությունըհավանությանէարժանացելդեռևս 2011թ., երբնշվածպլաններըչէինմշակվելևիրականացվել:

Վերընշվածպլաններիմշակմանընթացքումհայտնաբերվելենմիշարքբացերևանհրաժեշտությունէառաջացելվերանայելջրավազանայինկառավարմանմոդելայինպլանիբովանդակությունը` համահունչջրայինռեսուրսներիկառավարմանևպահպանությանարդիպահանջներին:

 «ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2011թվականի փետրվարի 3-ի նիստի N4 արձանագրության 5-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունմամբ կկարգավորվի ջրավազանային կառավարման պլանների և միջոցառումների ծրագրի մշակման և իրականացման  գործընթացը:

 

3.Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք և նրանց դիրքորոշումը

 

«ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2011թվականի փետրվարի 3-ի նիստի N4 արձանագրության 5-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից:

 

Ակնկալվող արդյունքը

 

          «ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2011թվականի փետրվարի 3-ի նիստի N4 արձանագրության 5-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունումից հետո կմշակվեն արդի պահանջներին համապատասխան ջրավազանային կառավարման պլաններ:

 

 ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-ԻՆԻՍՏԻ N4 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 5-ՐԴ ԿԵՏՈՎ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ  ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

«ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2011թվականի փետրվարի 3-ի նիստի N4 արձանագրության 5-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծիընդունմանկապակցությամբայլիրավականակտերընդունելուանհրաժեշտությունըբացակայումէ:

 

 ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-ԻՆԻՍՏԻ N4 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 5-ՐԴ ԿԵՏՈՎ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

          «ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2011թվականի փետրվարի 3-ի նիստի N4 արձանագրության 5-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծիընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեների եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

 

 

 

 

 • Քննարկվել է

  25.05.2017 - 15.06.2017

 • Տեսակ

  Արձանագրային որոշում

 • Ոլորտ

  Բնապահպանություն

 • Նախարարություն

  Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 3384

Տպել