Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

««ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

««ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ

 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2017 թվականի դեկտմեբերի 6-ին ընդունված «Ճարտարապետական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի և հարակից օրենքների փոփոխությունները բացասական ազդեցություն են ունեցել քաղաքաշինության բնագավառում գործունեություն իրականցող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի քաղաքաշինական գործունեության վրա:  «Ճարտարապետական գործունեության մասին»   ՀՀ օրենքի ընդունման հետ համատեղ փոփոխություն է իրականացվել նաև «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում, համապատասխան որի «Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)» լիցենզիան փոխարինվել է երկու տարբեր գործունեության լիցենզիաներով. «Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակում (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)» և «Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)»։ «Ճարտարապետական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով «Ճարտարապետների պալատ ինքնակարգավորվող կազմակերպություն» Հանրային Մարմնի ստեղծումից վեց ամիս անց դադարեցվել  են նախկինում քաղաքաշինության բնագավառի լիազոր մարմնի կողմից տրված «Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն  բնագավառի լիցենզիաները: ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոսնտրուկտորական մասի, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) և քաղաքաշինական փաստաթղերի փորձաքննության (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեությունների լիցենզավորման կարգն ու լիցենզիաների ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 7-ի N510-Ն որոշումն ուժը կորցրած կանաչելու մասին» N 1533-Ն որոշմամբ հաստատվել է տվյալ գործունեության տեսակների լիցենզավորման կարգը՝ համաձայն «Լիցենզավորման մասին ՀՀ օրենքի փոփոխությամբ սահմանված պահանջների:

«Ճարտարապետական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը և «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակի փոփոխությունները հակասում են «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքին: Համաձայն գործող օրենսդրության՝ քաղաքաշինական փաստաթղթերը հանդիսանում են քաղաքաշինական գործունեության պետական կարգավորման միջոց՝ կարգավորելով քաղաքաշինական սուբյեկտների միջև հարաբերությունները։ «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 8-ի համաձայն քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողները պարտավոր են օրենքով նախատեսված դեպքերում ունենալ համապատասխան գործունեության իրավունքի լիցենզիա, կատարել քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում՝ առաջադրանքների և քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան։ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն հիմնավոր է համարում այն փաստարկը, որ չի կարող պետական կարգավորման միջոց հանդիսացող քաղաքաշինական փաստաթղթերի մի մասի մշակումը լինել լիցենզավորված, իսկ մյուս մասինը ոչ, քանի որ քաղաքաշինական փաստաթղթերի բոլոր բաժինների մշակումն ուղղակի առնչություն ունի անձանց կյանքին, առողջությանը, գույքին, պետության և հասարակության շահերին, բնության, մշակութային ժառանգության պահպանմանը։

Ներկա պահին քաղաքաշինության բնագավառում գործող լիցենզավորման կարգերը և  «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքը լիարժեք չեն ապահովում լիցենզավորման գործընթացի համապատասխան պահանջարկը և չեն նպաստում քաղաքաշինական ոլորտում անհրաժեշտ որակավորմամբ տնտեսվարող սուբյեկների ձևավորմանը, չեն տարանջատում տարբեր որակավորում և փորձառություն ունեցող անձանց կամ կազմակերպությունների գործունեությունները: Այս պարագայում հնարավոր չէ ապահովել սպառողների իրավուքների պաշտպանությունը, ապրանքների և ծառայությունների որակի բարձրացումը, ինչպես նաև շուկայական հարաբերությունների կարգավորումը: Հստակ սահմանված որակավորման պահանջների բացակայության պայմաններում  լիցենզիաների տրամադրումը դառնում է ինքնանպատակ և յուրաքանչյուր մասնագետին կամ տնտեսվարողին ազատ գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի թույլտվությունն ու վերջիններիս նկատմամաբ վերահսկողության մեխանիզմների  կիրառումը որպես կանոն արդյունավետ լինել չի կարող:  Լիցնեզավորման կարգերով հաշվի չի առնվում քաղաքաշինական օբյեկների բարդությունը և ոչ լիարժեք սահմանված լիցենզավորման պայմանները ստեղծում են անհավասար մրցակցային դաշտ, ինչը հակասում է լիցենզավորման նպատակներին, մասնավորապես՝ չի նպաստում շուկայական հարաբերությունների կարգավորմանը։  Ներկայումս գործող իրավական ակտերի կարգավորումների համաձայն՝ լիցենզավորված սուբյեկտին թույլատրվում է իրականացնել ցանկացած բարդության և ռիսկայնության աստիճան ունեցող քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման և/կամ փորձաքննության կամ շինարարական աշխատանքների իրականացման գործառույթներ, ինչը շատ դեպքերում հանգեցնում է անորակ աշխատանքների կատարաման կամ ծառայությունների մատուցման և կարող է ունենալ ծանր հետևանքներ:

Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջանում փոփոխություններ կատարել նաև «Քաղաքաշինության մասին» և «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքներում: «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները, մասնավորապես օրենքի 26-րդ հոդվածի փոփոխությունը պայմանավորված է ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 730-Լ որոշման 7-րդ կետով ամրագրված դրույթով, որի համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի քաղաքաշինական պետական տեսչության լուծարման պահից սկսված գործառույթների իրականացման հետագա ընթացքի ապահովումը վերապահված է ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային տեսչական մարմնին:

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում առաջարկվող փոփոխությունը նպատակ ունի հեշտացնել սկսնակ տնտեսվարող սուբյեկտին ոլորտում ազատ գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորությունը` առաջարկելով սկսել գործառույթները ցածր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտներից: Սահմանված դրույքաչափերն ըստ ռիսկայնության աստիճանի հաշվարկվում են միայն լիցենզիայի համար: Առաջարկվող առավելագույն դրույքաչափը (որը նախատեսված է միայն լիցենզիայի համար) չի գերազանցում ներկայումս գործող յուրաքանչյուր գործունեության տեսակի լիցենզիայի բոլոր ներդիրների դրույքաչափերի միասնական գումարին:

Օրինակ`  համեմատելով ստորև ներկայացված աղյուսակի հետ, քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման (I-V կատեգորիա) յուրաքանչյուր լիցենզիայի համար տարեկան պետական տուրքը 120.000 դրամ է, մինչդեռ եթե տնտեսվարող սուբյեկտը որոշի ներկայումս գործող քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման 11 ոլորտներով էլ գործունեություն ծավալել, պետք է վճարի 440.000 դրամ տարեկան պետական տուրք:

Աղյուսակ

հ/հ

Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզավորման ենթակա 
գործունեության
 
տեսակը

Ներդիրների քանակը

Յուրաքանչյուր ներդիրի համար սահմանված տարեկան պետական տուրք /ՀՀ դրամ/

Լիցենզիայի /բոլոր ներդիրներով/ համար սահմանված տարեկան պետական տուրք                  /ՀՀ դրամ/

1

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակում

11

40.000

440.000

2

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն

14

40.000

560.000

3

Շինարարության իրականացում

5

80.000

400.000

4

Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն

5

50.000

250.000

5

Ինժեներական հետազննում

-

-

50.000

6

Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննությւոն

-

-

100.000

 

 1. Առկա խնդիրներին առաջարկվող լուծումները.

Սույն օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթով առաջարկվում է խմբագրել    քաղաքաշինության բնագավառում լիցեզնավորման ենթակա գործունեության տեսակները՝

 1) Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում,

2) Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն,

3) Շինարարության իրականացում,

4) Ինժեներական գործունեություն,

5)  Ինժեներաերկրաբանական հետազոտություն:

Գործող «Լիցենզավորմասն մասին» ՀՀ օրենքով քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզավորման գործունեության տեսակ է  համարվում ինեժեներական հետազննումն ու շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազոտությունը: Քաղաքաշինության բնագավառում ինժեներական հետազննումը շինարարական գործունեության այն տեսակն է, որն ապահովում է օբյեկտների շինարարության, շինանյութերի, ջրամատակարարման աղբյուրների տարածքների (շրջանի, տեղամասի, շինհրապարակի, ուղեգծի) բնական և տեխնածին պայմանների համալիր ուսումնասիրությունները, շրջակա միջավայրի հետ տվյալ օբյեկտների փոխազդեցության կանխատեսման կազմումը, դրանց ինժեներական պաշտպանվածության և բնակչության կյանքի անվտանգության հարցերը: Շինարարության համար կատարված ինժեներական հետազննումների արդյունքում իրականացվում է շենքերի և շինությունների շինարարության, այդ թվում` ընդլայնման, վերակառուցման, տեխնիկական վերազինման, օբյեկտների շահագործման և լուծարման մինչնախագծային, նախագծային և աշխատանքային փաստագրերի, ինչպես նաև տնտեսական, տեխնիկական, սոցիալական և էկոլոգիական տեսակետից նպատակահարմար հիմնավորված նախագծային լուծումների հանձնարարականների մշակումը: Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննությունը կատարվում է վնասվածքների և վթարների առաջացման պատճառների պարզաբանման, վերակառուցման հնարավորության, ինչպես նաև դրանց առանձին տարրերի և ընդհանուր կրողունակության ու կոշտության հուսալիության գնահատման եղանակով:  Երկու գործունության դեպքում էլ տնտեսվարող սուբյեկտը, համաձայն լիցենզավորման կարգերով սահմանված պահանջների, պարտավորվում է ներկայացնել գործունեությունը ապահովող մասնագետների (կամ գործունության իրականացման պատասխանատու անձանց) ցանկը:  Ինժեներական հետազննումն ու շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազոտությունը բնույթով համարվում են ինժեներական գործունեություններ, ուստի նրանց տարանջատումը լիցենզավորման տեսանկյունից նպատակահարմար չէ: Բավարար է լիցենզավորման կարգով սահմանել նշված գործունեության իրականացման համար պատասխանատու անձանց որակավորման պահանջները:

Ներկայումս գործող «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն» գործունեությունը նախատեսվում է ներառել ինժեներական գործունեության համատեքստում: Սույն օրենսդրական փոփոխությունների և ենթաօրենսդրական ակտերի փոփոխմամբ նախատեսվելու է, որ քաղաքաշինական փաստաթղթերով սահմանված պահանջների հսկողությունը պետք է կատարի ինժեներական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը, որի կազմակերպչական միջոցներով այն իրականացվել է։ Ինժեներական գործունության իրականացման համար լիցենզավորման կարգով կնախատեսվեն մասնագիտական որակավորման այլ պայմաններ, որոնց բավարարման դեպքում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին կտրվի համապատասխան լիցենզիա։

Նախատեսվում է լիցենզավորման ներկա կարգերը միավորել և սահմանել մեկ միասնական կարգ՝ քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզավորման ենթակա գործունության բոլոր տեսակների համար, քանի որ ներկա կարգերը համահունչ չեն միմյանց, գործունության ենթատեսակների բաժանումը հիմնավորված չէ և կարգերով սահմանաված պահանջները հակասում են «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքին: Մասնավորապես, լիցենզավորման  ներկա կարգերի որոշ դրույթների համաձայն՝ տրամադրվում են տարբեր ներդիրներ փաստաթղթերի մշակման կամ շինարարական աշխատանքների իրականացման ոլորտների համար, մինչդեռ դրանք սահմանված չեն օրենքով: «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 18-ի համաձյան լիցենզիային կից ներդիրներ տրամադրվում են այն դեպքում, երբ լիցենզավորման կարգերով սահմանվում է մասնագիտական որակավորման, տեխնիկական կամ այլ պահանաջներ և պայմաններ:

Սույն օրենսդրական փոփոխություններով նախատեսվում է նաև քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակները բաժանել ըստ ռիսկայնության հինգ աստիճանի (կատեգորիաների)՝

1) ցածր ռիսկայնության օբյեկտներ (I կատեգորիա),

2) միջին ռիսկայնության օբյեկտներ (II կատեգորիա),

3) միջինից բարձր ռիսկայնության օբյեկտներ (III կատեգորի),

4) բարձր ռիսկայնության օբյեկտներ (IV կատեգորիա),

5) բարձրագույն ռիսկայնության օբյեկտներ (V կատեգորիա)։

Ներկա լիցնեզավորման կարգերով լիցնեզավորման ենթակա գործունեության տեսակների համար իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար սահմանվում են միանման պահանջներ։ Տարբեր ռիսկայնության աստիճանի քաղաքաշինական օբյեկտի նախագծման, շինարարության և քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության համար լիցնեզավորման կարգերով նախատեսվում է սահմանել որակավորաման տարբեր պայմաններ։

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածում համապատասխան փոփոխությամբ նշվել է, որ քաղաքաշինական օբյեկտների դասակարգումը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Ներկայումս քաղաքաշինական օբյեկտների դասակարգումը սահմանված է ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշման N 4 հավելվածով: Նախատեսվող փոփոխությունների արդյունքում սահմանված ցանկը ենթակա է ամբողջական վերանայման` սահմանելով ըստ ռիսկայնության աստիճանի դասակարգված քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների ցանկը և այն շինարարական աշխատանքների տեսակները, որոնց համար չի պահանջվելու շիանարարության թույլտվություն:

 1. Ակնկալվող արդյունքը.

«Լիցենզավորման մասին» և «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքների արդյունավետ կիրարկման, քաղաքաշինության բնագավառում անհրաժեշտ մասնագիտական շուկայական պահանջարկի ձևավորման, շենք շինությունների շինարարության որակի բարձրացման և բնակչության կյանքի անվտանգ պայմանների ապահովումը:

 

 

 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

««ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼԻՔ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 ««Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման հետ կապված անհրաժեշտություն է առաջանում փոփոխություններ կատարել նաև «Պետական տուրքի մասին, «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքներում

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

««ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 ««Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի   բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

««ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ  ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

««Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը տեղադրված է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պաշտոնական www.minurban.am կայքում:

 • Քննարկվել է

  25.09.2019 - 10.10.2019

 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Քաղաքաշինություն

 • Նախարարություն

  Քաղաքաշինության կոմիտե

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 1764

Տպել

Առաջարկներ`

Հայկազ Սողոմոնյան

04.10.2019

Նախագիծը նախքան շրջանառության մեջ դնելը պետք է քննարկվեր համապատասխան փորձառություն ունեցող նախագծային և փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ։ Նախագծում առկա են կոպիտ թերություններ և սխալներ։ Անթույլատրելի է Նախագիծը դնել շրջանառության մեջ առանց մասնագիտական քննրկման

,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ

04.10.2019

Առաջարկում ենք հստակեցնել նախագծի 3-րդ հոդվածի պահանջը ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև նախագծի 4-րդ հոդվածը ուժի մեջ մտնելը ընկած ժամանակահատվածում գնումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում ինչպիսի՞ լիցենզիա է պահանջվելու:

,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ

04.10.2019

Առաջարկում ենք հստակեցնել. նախագծի 3-րդ հոդվածի պահանջը ուժի մեջ մտնելուց հետո նախագծի 7-րդ հոդվածի պայմանով գործող լիցենզիաների ուժի մեջ լինելու դեպքում փաստացի կարող են զուգահեռ իրականացնել շինարարական աշխատանքներ՝ կնքելով այլ կապալի պայմանագրեր, որոնք ռիսկային կդառնան՝ ավարտին հասցնելու առումով:

Տեսնել ավելին