Add to favourites

Under development

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՎԱՐԴԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Ռաֆայել Սահրադյան 16.11.2023 16:30:18 Ոստիկանության Գվարդիան ստեղծելով խնդրում եմ հստակցենել նրանց գործառույթները, ինչպիսի գործողությունների պետք է մասնակցեն: