Add to favourites

ՀՐԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԿԻՐԱՌՄԱՆ) ՀԱՄԱՐ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ (ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ՀՐԱՍԱՆԴՆԵՐ) ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Տեխնիկական անվտանգության կանոններ հրագործական արտադրատեսակների արտադրությունների և պահման համար պահեստների, տեխնիկական նշանակության հրագործական արտադրատեսակների շահագործման (կիրառման) համար գործարկման կայանքների (սարքավորումներ, հրասանդներ) կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի

 

1.

Անհրաժեշտությունը

 

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի՝ հրագործական արտադրատեսակների արտադրություններ և պահման համար պահեստներ, տեխնիկական նշանակության հրագործական արտադրատեսակների շահագործման (կիրառման) համար գործարկման կայանքներ (սարքավորումներ, հրասանդներ) հանդիսանում են արտադրական վտանգավոր օբյեկտ: Համաձայն նույն օրենքի 4-րդ հոդվածի՝ Տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառությունների չափորոշիչները, ինչպես նաև տեխնիկական անվտանգության ոլորտում տեխնիկական անվտանգության նորմերը, կանոնները և հրահանգները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

 

2.

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

 

Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում ոլորտը կանոնակարգով իրավական ակտը բացակայում է, որի հիման վրա անհրաժեշտություն է առաջանում ընդունելու Կառավարության որոշում, որը կսահմանի տեխնիական անվտանգության կանոններ:

3.

Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

 

          Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Տեխնիկական անվտանգության կանոններ հրագործական արտադրատեսակների արտադրությունների և պահման համար պահեստների, տեխնիկական նշանակության հրագործական արտադրատեսակների շահագործման (կիրառման) համար գործարկման կայանքների (սարքավորումներ, հրասանդներ) կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման տեխնիկական անվտանգության կանոնները սահմանելու մասին» որոշման նախագծի բովանդակությունը համապատասխանում է իրավական ակտի որոշակիության և բացերը լրացնելու հիմնադրույթներին:

4.

Կարգավորման նպատակը և բնույթը

 

Հիմնական նպատակը շահագործման  գործընթացի ժամանակ առկա լինեն նորմատիվ պահանջներ՝ որոնցով առաջնորդվելով կապահովվի անվտանգ շահագործումը:

5.

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

 

Նախագիծը մշակվել է Արտակարգ իրավիճակների նախարարության «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից:

6.

Ակնկալվող արդյունքը

 

նախագծի ընդունումը կնպաստի արտադրական վտանգավոր օբյեկտների գործունեության ոլորտում տեխնիկական անվտանգության ապահովումը:

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Նախագծերի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության վերաբերյալ

 

Սույն նախագծի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը

 

Սույն որոշման նախագիծը համապատասխանում է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ՀՀ ընդունած պարտավորություններին:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեների վրա ազդեցության

 

Սույն որոշման նախագծի ընդունումը պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում լրացուցիչ ծախսեր և եկամուտների ավելացում չի առաջացնում:

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ:

Նախագիծը չի բխում ռազմավարական ծրագրից:

     

 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

ԱՐՄԵՆ ՓԱՄԲՈՒԽՉՅԱՆ

 

 • Discussed

  06.12.2022 - 21.12.2022

 • Type

  Decision

 • Area

  Emergency situations

 • Ministry

  Ministry of Emergency Situations

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 3515

Print

Suggestions

Տեխնիկական անվտանգության մասնագետների միություն

12.12.2022

1. Նախագծով սահմանվող «Կանոններ»-ի վերնագիրը շատ երկար է և հարմար չէ օգտագործման համար, քանի որ այսպիսի անվանումը դժվար հիշելի է, նշելու կամ մեջբերելու համար՝ ոչ հարմար։ Սովորաբար, «Կանոններ»-ի վերնագիրը նշվում է ավելի համառոտ և հիշարժան։ Ելնելով վերոգրյալից առաջարկում ենք լրամշակել վերնագիրը, օրինակ՝ «Հրագործական արտադրանքի կառուցվածքի, անվտանգ արտադրության, պահպահման, կիրառման և շահագործման տեխնիկական անվտանգության կանոններ»։ 2. Նպատակահարմար է լրացնել Կանոնների բաժինների ցանկը՝ համապատասխան էջերով։ 3. Անհրաժեշտ է համարակալել ոչ միայն 14-րդ կետի վտանգավորության դասերը համարակալված չեն (I, II, III և այլ դասեր), այլև ողջ Կանոնների կետերի, ենթակետերի, պարբերությունների համարակալումը համապատասխանեցնել «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին. 4. Կետ 20-ում պահանջներ նշված չեն և տպված է ինչ-որ անհայտ նշանակության C-ն տառը: 5. 63-րդ կետի «պետք է ունենան անհրաժեշտ որակավորում՝ «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքով սահմանված կարգով» արտահայտությունն անհրաժեշտ է փոխարինել «պետք է ունենան անհրաժեշտ որակավորում՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության և տեխնիկական անվտանգության ապահովման բնագավառները կանոնակարգով իրավական ակտերով սահմանված կարգով»: 6. Գլուխ VIII-ի կետ 65-ում և գլուխ IX-ի կետ 71-ում որպես զանգվածի քանակության չափորոշիչ նշված է «անզուտ» բառակազմությունը։ Մեր կարծիքով ճիշտ կլիներ «անզուտ» բառը փոխարինել «բրուտտո» բառով, կամ «անզուտ» բառի կողքը՝ փակագծում նշել «բրուտտո» բառը, որը միջազգային պրակտիկայում լայն կիրառում գտած տերմին է և ավելի հասկանալի է թե մասնագետների, թե սույն Կանոններից օգտվող և հրագործական արտադրանքի վաճառք ու տեղափոխում իրականացնող անձանց համար։ Սույն առաջարկությունները տրված են https://www.e-draft.am/projects/5113/about կայքէջի «Պահպանել որպես word ֆայլ» պատուհանում ներբեռնված փաստաթղթի վերաբերյալ, որովհետև ներբեռնված տեքստերը, դրանց համարակալումները տարբերվում են:

Մարկոս Կրասոս

06.12.2022

Արգելեք չափահասներին հրավառ ցանցակած տեսակի նյութրի վաճառքը բացառություն սահմանելով լուցկիների, կրակայրիչների մասով, կարելի է ցանկ սահմանել չթույլատրվածների մասով։

See more