Add to favourites

The draft has been accepted

«Երևանի զարգացման 2021 թվականի ծրագրի հաստատման մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծ

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետին և 83-րդ հոդվածին համապատասխան՝

 

Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է՝

 

 1. Հաստատել Երևանի զարգացման 2021 թվականի ծրագիրը՝ համաձայն հավելվածի։
 2. Սույն որոշմամբ հաստատված Երևանի զարգացման 2021 թվականի ծրագիրը ենթակա է հրապարակման օրենքով սահմանված կարգով:

 

 

 

 • Discussed

  11.11.2020 - 26.11.2020

 • Type

  Decision

 • Area

  Territorial administration and development

 • Ministry

  Yerevan Municipality

Public discussion

26.11.2020 17:02

During public discussions on November 26, 2020 at 15:00 in the briefing hall on the 5th floor of the administrative building of the Yerevan City Hall, located at 1 Argishti Street, open public hearings will be held.

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 1223

Print