Add to favourites

The project has not been accepted

ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԿԱՄ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՎԱԾ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 62-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 7-ՐԴ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱ-ՌՈՒԹՅԱՆ ԻՄԱՍՏՈՎ ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԻՑ ՑԱԾՐ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմնավորում

Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերի բնակարանների և ոչ բնակելի տարածքների օտարման գործարքները Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 7-րդ մասի կիրա­ռության իմաստով իրական արժեքից ցածր արժեքով հատուցմամբ գործարքներ համարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ

 

 1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը).

  Նախագծի նպա­տակը կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերի բնակարանները և ոչ բնա­կելի տարածքներն իրական արժեքից ցածր արժեքով հատուցմամբ օտարելու գոր­ծարք­ները Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 7-րդ մասի կիրա­ռության իմաստով իրական արժեքից ցածր արժեքով հատուց­մամբ գործարքներ համարելու նպատակով համապատասխան պայմանների սահմանումն է:

 2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիր­ները.

  Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առկա են մի շարք դեպքեր, երբ կառուցվող բազ­մա­բնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերի բնակարանների և ոչ բնակելի տարածքների ձեռք­բերման նպատակով քաղաքացիների կողմից արդեն իսկ վճարվել է տվյալ շենքի կառու­ցապատման համար անհրաժեշտ գումար­ների մի մասը, այնուհետև տարբեր պատ­ճառ­ներով նշյալ կառուցապատողը օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել է սնանկ՝ առա­ջարկ­վում է հնարավո­րու­թյուն ընձե­ռել խնդրո առարկա անշարժ գույքերի վաճառքները ձևա­կերպել (հետևաբար՝ ԱԱՀ-ով հար­կել) այն գումարով, որոնք քաղա­քա­ցիները հավել­­յալ կվճա­րեն շենքի կառուցապա­տումն ավար­տին հասցնելու համար, այլ ոչ թե ՀՀ հար­կա­յին օրենս­գրքով սահմանված ընդ­հանուր կար­գա­­վո­րում­ների համա­­­ձայն՝ հաշվի առնելով այն, որ ՀՀ հարկային օրենսգրքի 62-րդ հոդ­վածի 7-րդ մասի համաձայն՝ Կառավարության որո­շում­ների հիման վրա ԱԱՀ վճարողների կողմից իրա­կան արժեքից ցածր արժեքով հատուց­մամբ գործարքների դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում ստացման ենթակա հատուց­ման գումարը` առանց ԱԱՀ-ի:

Խնդիրն այն է, որ խնդրո առարկա գործարքների ԱԱՀ-ով հարկման բազայի որոշումը ՀՀ հարկային օրենսգրքի 62-րդ հոդ­վածի 7-րդ մասով սահմանված կար­գա­­­վորման շրջանակներում չիրականեցնելու պարագայում էականորեն ավելանալու է քաղա­­­­քացիների կողմից վճարման ենթակա հավելյալ գումարների չափը, որի վճարումը քաղա­քացիների կողմից համարվում է ոչ իրատեսական:

 1. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները. Նախագծով առաջարկվում է սահ­մա­նել կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերի բնակարանները և ոչ բնակելի տարածքներն իրական արժեքից ցածր արժեքով հատուցմամբ օտարելու գոր­ծարք­ները Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 7-րդ մասի կիրա­­ռության իմաստով իրական արժեքից ցածր արժեքով հատուց­մամբ գործարքներ համա­­րելու պայմանները:
 2. Կարգավորման առարկան. Նախագծի կարգավորման առարկան կառուցվող բազ­մա­բնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերի բնակարանները և ոչ բնակելի տարածքներն իրա­կան արժեքից ցածր արժեքով հատուցմամբ օտարելու գոր­ծարք­ները Հայաստանի Հան­րա­պետության հարկային օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 7-րդ մասի կիրա­ռության իմաստով իրա­կան արժեքից ցածր արժեքով հատուց­մամբ գործարքներ համարելու պայմանների սահ­մա­նումն է:
 3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

            Նախա­գի­ծը մշակվել է ՀՀ փոխվարչապետի գրասենյակի կող­­մից:

 1. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը. Նախա­գծի ընդուն­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ման արդ­յուն­­քում ակնկալվում է սահմանել կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստո­րա­բաժանված շենքերի բնակարանները և ոչ բնակելի տարածքներն իրական արժեքից ցածր արժեքով հատուցմամբ օտարելու գոր­ծարք­ները Հայաստանի Հանրապետության հար­­կային օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 7-րդ մասի կիրա­ռության իմաստով իրական արժեքից ցածր արժեքով հատուց­մամբ գործարքներ համարելու պայմանները:

  Տեղեկանք

  Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերի բնակարանների և ոչ բնակելի տարածքների օտարման գործարքները Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 7-րդ մասի կիրա­ռության իմաստով իրական արժեքից ցածր արժեքով հատուցմամբ գործարքներ համարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտության վերաբերյալ

   

  Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերի բնակարանների և ոչ բնակելի տարածքների օտարման գործարքները Հայաստանի Հանրապետության հար­կա­յին օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 7-րդ մասի կիրա­ռության իմաստով իրական արժեքից ցածր արժեքով հատուցմամբ գործարքներ համարելու մասին ՀՀ կառավա­րության որոշ­ման նախա­գծի ընդուն­­ման առն­­չու­թյամբ այլ իրա­վական ակտե­րի ընդունման անհ­րա­­ժեշ­տու­­թյուն չի առա­ջանա:

   

  Եզրակացություն

  Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերի բնակարանների և ոչ բնակելի տարածքների օտարման գործարքները Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 7-րդ մասի կիրա­ռության իմաստով իրական արժեքից ցածր արժեքով հատուցմամբ գործարքներ համարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ պետական բյուջեի եկամուտների նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման մասին

   

  Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերի բնակարանների և ոչ բնակելի տարածքների օտարման գործարքները Հայաստանի Հանրապետության հար­կա­յին օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 7-րդ մասի կիրա­ռության իմաստով իրական արժեքից ցածր արժեքով հատուցմամբ գործարքներ համարելու մասին ՀՀ կառավարու­թյան որոշման նախագծի ընդուն­­­­մամբ պետա­­­­կան բյուջեի եկա­մուտ­նե­րի էական նվազեցում կամ ծախ­սե­րի ավե­լա­ցում չի ակն­կալ­­­­վում:


 

 • Discussed

  23.06.2020 - 08.07.2020

 • Type

  Decision

 • Area

  Financial

 • Ministry

  Ministry of Finance

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 3797

Print

Suggestions

Ալլա Գրիգորյան

06.07.2020

1,2 կետով կարող են օգտվել նախագծից այն մարդիկ ովքեր գույքի նկատմամբ իրավունք ունեն, իսկ այդպիսի մարդիկ քիչ են տուժվածների մեջ, եթե գույքի նկատմամ իրավունք ունենա քաղաքացին կարծում եմ կարիք չի ունենա օգտվելու այս որոշումից:Պետք է փոխել սույն կետը, ավելացնել նաև չապահովված պարտատետերին: 2-րդ կետում ընդգրկել նաև, որպեսզի հավելավճարները նույնպես հարկվեն Հարկային օրենսգրքի 62հոդվածի 7-րդ մասով, որովհետև ցանկացած նման դեպքերում քաղաքացիները վճարում են,ինչպես նախկին կառուցապատողին պարտք մնացած գումարները, այնպես ել լրացուցիչ գումար են վճարում նոր կառուցապատողին, այլապես այս նախագիծը չի ծառայի իր նպատակին և կօգտվեն եզակի մարդիկ ( եթե իհարկե գործնականում հնարավոր կլինի): Նախագծից պարզ է , որ կա ցանկություն օգնել տուժված քաղաքացիների, ուստի կարող են այդ փոփոխությունները արվեն և նախագիծը կծառայի նպատակին:

Խաչատուր Օհանյան

06.07.2020

Առաջարկ.1. նախագծի 1-ին կետի 1-ին ենթակետը վերախբագրել հետևյալ կերպ.՝ << Նախկինում կառուցապատող ճանաչված սուբյեկտը դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչվել է սնանկ, և կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված կիսակառույց շենքը ներկայումս այլ կառուցապատողի կողմից ձեռք է բերվել սնանկության վարույթի փուլում՝ աճուրդաով կամ սնանկության վարույթից ( օրինակ գույք պարտքի դիմաց)>> , քանի որ սնանկության վարույթներով սնանկ ժանաչված սուբյեկտի կիսակառույց շենքը աճուրդով գնում է նոր կառուցապատողը, ով սնանկ ճանաչված չէ, Առաջարկ 2. նախագծի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետը վերախմբագրել հետևյալ կերպ. << • կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված կիսակառույց շենքի բնա¬կա¬րան¬¬¬-ների կամ ոչ բնակելի տարածքների գնորդներ են համարվում անհատ ձեռ¬նար¬կա¬տեր և նոտար չհանդիսացող այն ֆիզիկական անձինք (այդ թվում, այն դեպքում, երբ ֆիզի-կական անձը հանդիսանում է անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար, սակայն բնա¬կա-րանը կամ ոչ բնակելի տարածքը ձեռք է բերում որպես ֆիզիկական անձ), ովքեր համապատասխան սնանկության վարույթի շրջանակներում, ………………….օրենքով սահմանված կար¬գով դատարանի կողմից գրանցվել են որպես պարտատեր:>>, քանի որ եթե սնանկության վարույթով պարտատերը գրանցվել է կոնկռետ գույքի մասով ապահոված պարտատեր, ապա այլևս որևէ խնդիր չի կարող ունենալ: Նախագծի ընդունման իմաստը հենց նրանում է, որ ապահովվի սնանկ ճանաչված կառուցապատողին բնակելի և ոչ բնակելի տարածքների ձեռք բերման դիմաց ամբողջ կամ մասնակի հատուցում տրամադրած անձանց՝ պարտատերերի իրավունքների պաշտպանությունը: Առաջարկ 3. նախագծի 2-րդ կետը վերախմբագրել հետևյալ կերպ. <<2. Սույն որոշման 1-ին կետում նշված գործարքի գին (ներառյալ՝ ԱԱՀ) է համարվում կառուց¬¬¬¬վող բազ¬մա¬բնա¬կարան կամ ստորաբաժանված շենքի բնակարանի կամ ոչ բնա-կելի տարածքի ձեռք¬ բեր¬ման համար ֆիզիկական անձանց կողմից սնանկ ճանաչված կառու¬ցա¬պա¬տողին սկզբ¬նա¬պես վճարման ենթակա ամբողջ գումարի (եթե այդպիսին կա, օրինակ՝ ֆիզիկական անձը կառուցապատողին օտարել է իր սեփականությունը՝ բնակելի կամ ոչ բնակելի տարածքի հատուցման դիմաց) ……….. և (կամ) ֆիզիկական անձանց կողմից լրացուցիչ վճարվող գումարի հանրագումարը: >>

Հայկ Մանուկյան

05.07.2020

կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված կիսակառույց շենքի բնա­կա­րան­­­­ների կամ ոչ բնակելի տարածքների գնորդներ են համարվում անհատ ձեռ­նար­կա­տեր և նոտար չհանդիսացող այն ֆիզիկական անձինք (այդ թվում, այն դեպքում, երբ ֆիզի­կական անձը հանդիսանում է անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար, սակայն բնա­կա­րանը կամ ոչ բնակելի տարածքը ձեռք է բերում որպես ֆիզիկական անձ­­), ովքեր նույն սնան­կու­թյան վարույթի շրջանակներում նույն գույքի մասով օրենքով սահ­ման­ված կար­գով դատա­րանի կող­մից ճանաչվել են որպես պար­տատեր, տվյալ կետում գույքի մասով տուժված քաղաքացիները չեն ճանաչվել պարտատեր, պետք է որոշումը ազդի նաև չապահովված պարտատերերի վրա, իսկ 2 կետով պետք է ավելացնել նաև որ բացի տարբերություն գումարներից ավելացնել նաև լրացուցիչ գումարները , որոնք վճարվելու են շենքերը ավարտուն տեսքին հասցնելու համար , քանի որ տուժած քաղաքացիների գերակշիռ մասը հիմնականում կատարել են իրենց պարտավորությունները նախկին կառուցապատողի նկատմամբ

See more