Add to favourites

Located in RA Government

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 31-Ի N338-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 31-Ի N338-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՈՐՈՇՄԱՆԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

 1. Ընթացիկիրավիճակըևիրավականակտիընդունմանանհրաժեշտությունը

 ՀՀ կառավարության2016թ.-ի մարտի 31-ի «Արարատյան ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին»N338-ՆորոշմանմեջլրացումներևփոփոխությունկատարելուհարցըքննարկվելէԱրարատյանդաշտիվերականգնվողստորերկրյաջրայինռեսուրսներինառնչվողհարցերինլուծումտալունպատակովՀՀվարչապետի2017թ.-իհունվարի  23-ի N42-Ա որոշմամբստեղծվածմիջգերատեսչականաշխատանքայինխմբում:

«ՀայաստանիՀանրապետության 2016 թվականիմարտի 31-իN338-Նորոշմանմեջլրացումներ ևփոփոխությունկատարելումասին»ՀՀ կառավարությանորոշմաննախագծովհաստատվում է Արարատյան դաշտի ստորերկրյաջրային ռեսուրսների 2017-2021թ.-իկառավարմանպլանըևառաջնահերթմիջոցառումները:   Հայաստանի Հանրապետությունում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներըհիմականումձևավորվումենԱրարատյանարտեզյանավազանիմասհանդիսացողԱրարատյան դաշտում: Դաշտում է կենտրոնացված Հայաստանի գյուղատնտեսության մեծ մասը, և այնտեղ է ձևավորվում օգտագործելի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների շուրջ 50 տոկոսը:

«Ջրիազգայինծրագրիմասին» ՀՀօրենքիհամաձայն, Արարատյան դաշտի ստորերկրյա վերականգնվող (օգտագործելի) ջրային ռեսուրսներըսահմանվածեն`1100,0մլնմ3 /տարի, սակայն Արարատյան դաշտում վերջին տարիներին իրականացվել է ինտենսիվ ջրօգտագործում՝  ջրօգտագործման թույլտվություններով տրված ջրաքանակներից ավելի և ապօրինի հորատանցքերի հորատումներ, ինչի արդյունքում հորատանցքերի ջրատվությունները զգալիորեն նվազել են: Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների գերշահագործումը հանգեցրել է շուրջ 22 հազար հեկտար Արարատյան դաշտի դրական ճնշումով ստորերկրյա ջրերի տարածման սահմանի նվազմանը, հողի աղակալման երևույթների արագացմանը, ինչպես նաև Մասիսի տարածաշրջանում հողային ծածկույթի և շինությունների փլուզման վտանգի երևույթների առաջացմանը: Արարատյանդաշտում 2016թ. դրությամբստորերկրյաջրերիփաստացիօգտագործումը, ըստգույքագրմանևհաշվառմանտվյալների,գնահատվելէշուրջ 1670,0մլնմ3/տարի: 

«ՀայաստանիՀանրապետության 2016 թվականիմարտի 31-իN338-Նորոշմանմեջլրացումներ ևփոփոխությունկատարելումասին»ՀՀ կառավարությանորոշմաննախագծիընդունմամբկկանոնակարգվի Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների խմելու-կենցաղային, ոռոգման, ձկնաբուծության և արդյունաբերական նպատակներով ջրառաջարկը և ջրապահանջարկը:

 

3.Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք և նրանց դիրքորոշումը

 «ՀայաստանիՀանրապետության 2016 թվականիմարտի 31-իN338-Նորոշմանմեջլրացումներ և փոփոխությունկատարելումասին» ՀՀ կառավարությանորոշման նախագիծը մշակվել է հիմք ընդունելով ՀՀ վարչապետի 16.03.2017թ.N02/24.10/6070-17 հանձնարարականը ևՀՀ վարչապետի 2017 թվականի հունվարի 23-ի N42-Ա որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի առաջարկությունները:

Միջգերատեսչական աշխատանքային խմբում ներգրավված են ՀՀ բնապահպանության, ՀՀ գյուղատնտեսության, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների (ԷԵԲՊՆ), ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունների, ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի, «Հայջրնախագիծ» ՓԲԸ-ի համապատասխան մասնագետները, ինչպես նաև միջազգային դոնոր կազմակերպությունների` ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալության, Եվրոպական միության, Գերմանական KFW բանկի, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ:

 

 1. Ակնկալվողարդյունքը

 «ՀայաստանիՀանրապետության 2016 թվականիմարտի 31-իN338-Նորոշմանմեջլրացումներև փոփոխությունկատարելումասին» ՀՀ կառավարությանորոշման նախագծիընդունմամբկվերականգնվենԱրարատյանդաշտիստորերկրյաջրայինռեսուրսները:

 

  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 31-Ի N338-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՈՐՈՇՄԱՆԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲԱՅԼԻՐԱՎԱԿԱՆԱԿՏԵՐԻԸՆԴՈՒՆՄԱՆԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆՄԱՍԻՆ

 

«ՀայաստանիՀանրապետության 2016 թվականիմարտի 31-իN338-Նորոշմանմեջլրացումներև փոփոխությունկատարելումասին» ՀՀ կառավարությանորոշման նախագծիընդունմանկապակցությամբայլիրավականակտերընդունելուանհրաժեշտությունըբացակայումէ:

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 31-Ի N338-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

         «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի մարտի 31-ի N338-Ն որոշման մեջ լրացումներևփոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեների եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

 

 

 

 

 • Discussed

  05.05.2017 - 31.05.2017

 • Type

  Decision

 • Area

  Nature protection

 • Ministry

  Ministry of Environment

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 10148

Print

Suggestions

ԱՄՆ ՄԶԳ ԳԱՏՕ ծրագիր

29.05.2017

3. Առաջարկվում է Հավելված N2-ում ներառել նաև «Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրախետության վարչապետի 2017թ. մայիսի 6-ի 413-Ն որոշմամբ հաստատված միջոցառումները:

ԱՄՆ ՄԶԳ ԳԱՏՕ ծրագիր

29.05.2017

2. Որոշման նախագծի Հավալված 1-ի Աղյուսակ 4-ի 1-ին տողով և հաջորդող տեքստով 2017թ. դրությամբ խմելու-կենցաղային նպատակով ջրառի ծավալը ևս վերանայման կարիք ունի՝ հիմնվելով նախորդ կետով կատարված առաջարկության վրա: Առաջակվում է հիմնավորել խմելու-կենցաղային նպատակով ջրառի կանխատեսված ծավալները 2017-2021թթ. համար:

ԱՄՆ ՄԶԳ ԳԱՏՕ ծրագիր

29.05.2017

1. Որոշման նախագծի Հավելված 1-ի «Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները, օգտագործելի, ռազմավարական և ազգային ջրային պաշարները» բաժնի 4-րդ և 5-րդ կետերում նշված է, որ 2016թ. դրությամբ ստորերկրյա ջրերի փաստացի օգտագործումը՝ ըստ գույքագրման և հաշվառման տվյալների, գնահատվել է շուրջ 1670.0 մլն. մ3/տարի: Նույն ծավալը տրված է նաև իրավական ակտի հիմնավորումում: Հավելված 1-ի աղյուսակ N3-ի 5-րդ տողում (Ընդամենը ջրապահանջարկը, այն է՝ 2016թ. Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից փաստացի ջրօգտագործումը ըստ ոլորտների) տրված է 1608.0 մլն. մ3/տարի ծավալ: Այդ թիվը վերանայման կարիք ունի, որի արդյունքում կփոխվի նաև աղյուսակի 7-րդ տողը՝ Դեֆիցիտը/պրոֆիցիտը:

See more