Add to favourites

The draft has been accepted

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 30-ի թիվ 333-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
____ _______________ 201_ N ____-Ն
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-Ի ԹԻՎ 333-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 
 
 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 30-ի «Ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով ավելացված արժեքի հարկի փոխհատուցվող գումարները միասնական հաշիվ մուտքագրելու պարզեցված ընթացակարգ կիրառելու համար հարկ վճարողների չափանիշները, և նշված գումարների՝ մինչև 20 միլիոն դրամի հայտերի հիման վրա ավելացված արժեքի հարկի գումարների՝ միասնական հաշիվ մուտքագրման պարզեցված ընթացակարգը և ժամկետները սահմանելու մասին» N 333-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

1) ուժը կորցրած ճանաչել որոշման 2-րդ կետը.

2) որոշման N 1 հավելվածի՝

ա. 1-ին կետից հանել «, ինչպես նաև 2017 թվականի ընթացքում ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարը հարկ վճարողին վերադարձնելու» բառերը,

բ. 1-ին կետի 1-ին ենթակետում, ինչպես նաև 1-ին ենթակետի «ա» և «բ» պարբերություններում «95» թիվը փոխարինել «90» թվով,

գ. 3-րդ ենթակետում «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության» բառերը փոխարինել «համալիր հարկային (մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության)» բառերով,

դ. 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում «5-15» թվերը փոխարինել «10-20» թվերով, իսկ «կամ 2017 թվականի ընթացքում հարկ վճարողին վերադարձնելու» բառերը հանել,

ե. 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «15» թիվը փոխարինել «20» թվով, իսկ «կամ 2017 թվականի ընթացքում հարկ վճարողին վերադարձնելու» բառերը հանել,

զ. 3-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

3) որոշման N 2 հավելվածի՝

ա. 1-ին կետից հանել «, ինչպես նաև 2017 թվականի ընթացքում ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարը հարկ վճարողին վերադարձնելու» բառերը,

բ. 3-րդ կետում «ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարի հիմնավորվածության ուսումնասիրության» բառերը փոխարինել «ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարի վերաբերյալ» բառերով,

գ. 3-րդ կետի 1-ին ենթակետից հանել «, իսկ 2017 թվականի ընթացքում՝ վերադարձման» և «, իսկ 2017 թվականի ընթացքում հարկ վճարողին են վերադարձվում» բառերը,

դ. 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «, իսկ 2017 թվականի ընթացքում հարկ վճարողին վերադարձման ենթակա ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարի հիմնավորվածության ուսումնասիրությունը կամ ստուգումը՝ «Հարկերի մասին», «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» և «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված ընդհանուր կարգով և ժամկետներում» բառերը,

ե. 4-րդ կետից հանել «, իսկ 2017 թվականի ընթացքում հարկ վճարողին վերադարձման ենթակա ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարը հարկ վճարողին վերադարձվում է սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված եզրակացությունը գանձապետարան ստացվելու օրվան հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում» բառերը:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և կիրառվում է ուժի մեջ մտնելուց հետո ներկայացված՝ ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարի վերաբերյալ դիմումում (դիմումներում) նշված՝ ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարների մասով:

 

 
 
 
 • Discussed

  08.11.2018 - 24.11.2018

 • Type

  Decision

 • Area

  Financial, Economical

 • Ministry

  Ministry of Finance

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 7867

Print