Add to favourites

<<Պետական գույքի կառավարման 2015-2017 թվականների ծրագրի կատարման 2016 թվականի հաշվետվության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծ

ՆԱԽԱԳԻԾ

արձանագրային

 

 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2015-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

 

Ընդունել ի գիտություն <<Պետական գույքի կառավարման 2015-2017 թվականների ծրագրի կատարման 2016 թվականի հաշվետվությունը>>` համաձայն հավելվածի:

 

 

 

 

Ընդունել ի գիտություն <<Պետական գույքի կառավարման 2015-2017 թվականների ծրագրի կատարման 2015 թվականի հաշվետվությունը>>` համաձայն հավելվածի:

        

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀՀ կառավարության

2017թ.  -------------------- N-------

արձանագրային որոշման

 

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2015-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

(2016 թվական)

 

 Պետական գույքի կառավարման 2015-2017 թվականների ծրագրի կատարման մասին սույն հաշվետվությունը (այսուհետ` հաշվետվություն) ներկայացվում է  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 16-ի <<Պետական գույքի կառավարման 2015-2017 թվականների ծրագիրը սահմանելու մասին>> N 411-Ն որոշման /այսուհետ` Ծրագիր/ հավելվածի 24-րդ կետի համաձայն:

Հաշվետվությունն ընդգրկում է 2016թ. օրացուցային տարին (այսուհետ` հաշվետու ժամանակաշրջան):

Հաշվետվությունը ներկայացվում է որպես հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական գույքի կառավարման ոլորտում իրականացված միջոցառումների և գործարքների ամփոփում:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված միջոցառումներն ուղղված են եղել ծրագրով սահմանված նպատակների իրագործմանը:

2016 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը (այսուհետ՝ Վարչություն) պետական գույքի կառավարման, այդ թվում` պետական գույքի մասնավորեցման և օտարման, նվիրատվության և նվիրաբերման, պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորման, արդյունավետության բարձրացման և լուծարման բնագավառներում քաղաքականության արդյունավետության  բարձրացման նպատակով մշակել է բազմաթիվ իրավական ակտեր (ինչպես մեթոդական բնույթի, այնպես էլ պետական գույքի առանձին օբյեկտներին վերաբերող), որոնք նպաստել են՝

-       պետություն-մասնավոր հատված գործընկերության ամրապնդմանը,

-              մասնավորեցման, օտարման և նվիրաբերության ենթակա պետական գույքի կազմի, նվիրաբերության սուբյեկտների, ինչպես նաև քաղաքացիների և տնտեսավարող սուբյեկտների հետ կնքվող գործարքների պայմանների հստակեցմանը,

-              50-ից ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության բարելավմանը, ներառյալ՝ հավատարմագրային կառավարման, կոնցեսիոն պայմանագրով կառավարման հանձնելու, կազմակերպությունների վերակազմակերպման կամ լուծարման մասին համապատասխան առաջարկությունների ներկայացմանը,

-       անշարժ գույքի օպտիմալացման մեխանիզմների ներդրմանը,

- պետությանը պատկանող բաժնետոմսերով (բաժնեմասով) առևտրային կազմակերպությունների կառավարման կատարելագործմանը, ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների բարելավմանը և կառավարման կենտրոնացված համակարգի ներդրմանը:

 Պետական գույքի կառավարման ծրագրային մոտեցումների շարունակման և արմատավորման նպատակով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության իրական հատվածում ներդրումներ ներգրավելու, արտադրական և սոցիալական խնդիրներ լուծելու, մասնավորապես՝ աշխատատեղեր ստեղծելու, մատուցվող ծառայությունների որակը էականորեն բարձրացնելու, ինչպես նաև պետական բյուջեի մուտքերն ավելացնելու նպատակներից ելնելով՝ 2016 թվականին Վարչությունում նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվել մասնավորեցման նոր ծրագրի կազմման ուղղությամբ: Մասնավորեցման ծրագրում ընդգրկվելիք նոր ընկերությունների մասնավորեցումը պետք է ունենա միևնույն հստակ ծրագրային ուղղվածությունը, և այդ նպատակին հասնելու համար Վարչությունում կատարվել են վերլուծություններ, կազմակերպվել են քննարկումներ համապատասխան ոլորտների պատասխանատուների հետ:

Արդյունքում՝

1. Հաշվետու ժամանակահատվածում մշակվել և ՀՀ Ազգային Ժողովի կաղմից ընդունվել են <<Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին>> (<<Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն>> ՓԲԸ-ն մասնավորեցման ծրագրում ընդգրկելու վերաբերյալ) ՀՀ օրենքի նախագիծը և <<Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին>> (<<Ավտոմատիկա>> ՓԲԸ-ն մասնավորեցման ծրագրում ընդգրկելու վերաբերյալ) ՀՀ օրենքի նախագիծը, որը ընդունվել է Ազգային ժողովի առաջին ընթերցմամբ) Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերը:

2. Վարչության կողմից մշակվել և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել <<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է հանել գույքի հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի ժամկետի սահմանափակումը (ներկայիս գործող 5 տարի առավելագույն ժամկետի փոխարեն), այն թողնել պայմանագրի կողմերի հայեցողությանը:

Առաջարկվող փոփոխության իմաստն այն է, որ գույքի (ներառյալ պետական գույքի և պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների բաժնետոմսերի) հավատարմագրային կառավարումը ստանձնելու հավակնություն ունեցող անձինք ցանկանում են երաշխիքներ ունենալ իրենց կողմից կատարված ներդրումների հետգնման հնարավորության, շահութաբերության ապահովման, ինչպես նաև տվյալ գույքի (կազմակերպության) կառավարումը շարունակելու հնարավորությունների վերաբերյալ:

3. Հաշվետու ժամանակահատվածում մշակվել և Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացվել <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության և Ղրղզական Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման ֆոնդի միջև համագործակցության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը, որը ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունվարի 26-ի նիստի N3 արձանագրային որոշմամբ:

4. Սոցիալական ոլորտում ներդրումներ ներգրավելու, սոցիալական խնդիրներ լուծելու, բարեգործական ծրագրեր իրականացնելու նպատակով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1067-Ն որոշմամբ կանոնակարգվել է պետական գույքի նվիրաբերության գործընթացը: Մասնավորապես՝ սահմանվել է պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի նվիրաբերության կարգը, որի շնորհիվ հանրօգուտ ծրագրերի իրականացման ճանապարհով կխթանվի սոցիալական ոլորտում ներդրումների իրականացումը:

Սահմանվել են նաև՝ նվիրաբերության ենթակա պետական գույքին ներկայացվող պահանջները, նվիրաբերության սուբյեկտները և պետական գույքը նվիրաբերության սուբյեկտներին նվիրաբերելու պայմանները: Որոշմամբ նախատեսվում է, որ պետական գույքը նվիրաբերության սուբյեկտներին կարող է նվիրաբերվել, եթե վերջիններիս առաջարկվող հանրօգուտ ծրագրերը վերաբերում են բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնելուն, դաստիրակչական հիմնարկների, սոցիալական պաշտպանության ու նույնանման այլ հաստատությունների, բարեգործական, գիտական և ուսումնական հաստատությունների գործունեության ոլորտներին և բավարարում են այդպիսի ծրագրերին ներկայացվող պահանջներին:

5. Հաշվետու ժամանակահատվածում Վարչության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի միջև իրականացվել են պետական գույքի կառավարման ոլորտին վերաբերող միջոցառումներ՝ հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության միջև պետական գույքի կառավարման ոլորտում համագործակցության նպատակով 2013 թվականին կնքված <<Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության միջև պետական գույքի կառավարման ոլորտում համագործակցության մասին>> փոխըմբռնման հուշագիրը:

 


Ծրագրի կատարողականը

 

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերով (բաժնեմասերով) առևտրային կազմակերպությունների կառավարման համակարգի կատարելագործման, դրանց կողմից պետական գույքի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման համար ծրագրով նախատեսվել էր հստակեցնել դրանց կազմն ու կառուցվածքը և օպտիմալացնել դրանց քանակը:

Ծրագրի N 1` <<Մասնավորեցման ծրագրում չընդգրկված` լուծարման առաջարկվող պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերով (բաժնեմասերով) առևտրային կազմակերպությունների>> ցանկով 2016 թվականի համար միջոցառումներ չեն նախատեսվել:

Ծրագրի N2` <<Վերակազմակերպման առաջարկվող՝ պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերով (բաժնեմասերով)   առևտրային  կազմակերպությունների>> ցանկով 2016 թվականի համար միջոցառումներ չեն նախատեսվել:

Ծրագրի N3` <<Առևտրային կազմակերպությունների կողմից վճարված և կանխատեսվող շահութաբաժինների>> ցանկում ընդգրկված առևտրային կազմակերպությունների կողմից 2015 և 2016 թվականներին ՀՀ պետական բյուջեի <<Բաժնե­տիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ>> գանձապե­տական հաշիվներին փաստացի փոխանցած շահութաբաժինների մասին, ինչպես նաև ՀՀ 2016. պետական բյուջեի հաշվարկների հիմքում դրված, շահութաբաժինների գծով պետական բյուջե վճարման ենթակա տարեկան գումարների կանխատեսումների վերաբերյալ տեղեկատվու­թյունը ներկայացված է Աղյուսակ 1-ում:

 

 

 

 

Աղյուսակ 1

 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՎԱԾ  ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ

 

NN

ը/կ
NN

ը/կ
Առևտրային կազմակերպության անվանումը
Գտնվելու վայրը
2015թ. ՀՀ պետական բյուջե առևտրային կազմակերպությունների «Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ» գանձապետական հաշիվներին փաստացի փոխանցած շահութաբաժինների մեծությունը

(հազ. դրամ)
2016թ. ՀՀ պետական բյուջե վճարվող շահութաբաժինների կանխատեսված գումարները

(հազ. դրամ)
2016թ. ՀՀ պետական բյուջե առևտրային կազմակերպությունների «Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ» գանձապետական հաշիվներին փաստացի փոխանցած շահութաբաժինների մեծությունը

(հազ. դրամ)
 

     1.         
1
2
3
4
5
6
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
 
     1.         
1
«Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1
9779.9
5500
18499
 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
 
     2.         
1
«Նորք» տեղեկատվավեր­լուծական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.Երևան,

Կ.ՈՒլնեցու 68
4206.75
7900.0
3450.5
 
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
 
     3.         
1
«Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Տիգրան Մեծի 4
2325.4
2000
1815
 
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
 
     4.         
1
«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ
քաղ.Երևան,
67323.0
0
48154.11
 
     5.         
2
«Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Կոմիտասի 49/4
19518.8
3900
6602.5
 
     6.         
3
«Կոմետա» ԲԲԸ
քաղ. Երևան, Աբելյան 6
0
0
0
 
     7.         
4
«Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ
քաղ.Երևան, Կոմիտասի 49/4
1980
2700
0
 
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
 
     8.         
1
«Հատուկ լեռնափրկարար ծառայություն» ՓԲԸ
քաղ.Երևան, Գյուլբենկյան 29,

շին. 25
104
100
 

103.1
 
     9.         
2.
«Տեղեկատվական ապահովման և ազդարարման կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.Երևան,

Դավիթաշեն 4,

Ա. Միկոյան փող., 109/8
437.4
40
0
 
   10.         
3
«Արտակարգ իրավիճակների օդանավակայան» ՓԲԸ
ՀՀ Լոռու մարզ, քաղ. Ստեփանավան
0
0
0
 
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
 
    11.         
2
«Արաբկիր» բժշկական համալիր երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 30
60759.9
0
52783.7
 
   12.         
1
«Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական  տեխնոլոգիաների  փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.Երևան, Կոմիտասի 49/4
21 491.0
40700
29067
 
   13.         
2
«Նորք» ինֆեկցիոն  կլինի­կական  հիվանդանոց»  ՓԲԸ
քաղ.Երևան, Արմենակյան 153
23 615.0
23500
24663.2
 
   14.         
3
«Պրոֆ. Ռ.Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.Երևան, Հրաչյա Ներսիսյան 7
3 8781.5
9810
23146
 
   15.         
4
«Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.Երևան, Ֆանարջյան 76
0
5000
17678.1
 
   16.         
5
«Նարկոլոգիական հանրապետական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Աճառյան նրբանցք №2,   N2
0
46.2
12864.5
 
   17.         
6
«Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.Երևան, Գյուրջյան 10
10233.0
21500
10765
 
   18.         
7
«Ավան» հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Աճառյան նրբանցք №1, №21
0
550
5747.5
 
   19.         
8
«Նուբարաշեն» հոգեբուժական  բժշկական  կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Նուբարաշեն 1/3
0
400
3856.5
 
   20.         
9
«Նևրոզների կլինիկա» ՓԲԸ
գ. Քասախ
0
200
1938.5
 
   21.         
10
«Հատուկ պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Ներսիսյան 7
3 854.8
800
1422.6
 
   22.         
11
«Սևանի հոգեբուժական հիվանդանոց» ՓԲԸ
քաղ. Սևան
3008.0
4500
1000
 
   23.         
12
«Ճառագայթային  բժշկության և այրվածքների գիտական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.Երևան, Դավիթաշեն 25
601.5
1650
969.5
 
   24.         
13
«Ն.Բ. Հակոբյանի անվան հիգիենայի և մասնագիտական հիվանդությունների գիտահետազոտական իսնտիտուտ» ՓԲԸ
քաղ.Երևան

Աճառյան 2
361.0
0
540
 
   25.         
14
«Մաշկաբանության  և սեռավարակաբանության բժշկագիտական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.Երևան, Ֆուչիկի 32
105.0
1100
288.5
 
   26.         
15
«Օշական» մանկական վերականգնողական կենտրոն» ՓԲԸ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ.Օշական
106.4
0
21
 
   27.         
16
«Հանրապետական անձավաբուժական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.Երևան, Աճառյան 2-րդ նրբանցք, 4
0
700
12
 
   28.         
17
«Ակադեմիկոս Ս.Վ. Ավդալբեկյանի  անվ. Առողջապահության ազգային  ինստիտուտ» ՓԲԸ
քաղ.Երևան, Կոմիտասի 49/4
2 767.0
2505
0
 
   29.         
18
«Դիլիջան» մանկական  հակատուբերկուլյոզային  առողջարան» ՓԲԸ
քաղ. Դիլիջան, Oրջոնիկիձե 5-րդ նրբ. Տուն 1
0
0
0
 
  30.         
19
«Երևանի երկաթուղու պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
քաղ.Երևան,

Արցախի 8բ
0
27.5
0
 
   31.         
20
Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ
ք.Երևան Հալաբյան 38/7
0
0
0
 
   32.         
21
«Նորք» հոգեբուժական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Գ. Հովսեփյան 32/6
0
307.5
 

0
 
  33.         
22
«Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի  գիտական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Մարաշ 9
0
0
 

0
 
  34.         
23
«Առողջապահության հանդեսի խմբագրություն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Թումանյան 8, Հալաբյան 46
3
Գործունեությունը դադարեցված է
 
  35.         
24
«Ակուստիկայի գիտական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Բագրատունյաց 2-րդ նրբ., 23
0
Գործունեությունը դադարեցված է
 
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
 
  36.         
1
«Զվարթնոց» ԱՕԿ  ՓԲԸ
Զվարթնոց 2 օդանավակայան
1035.3
7500
9174.5
 
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
 
   37.         
1
«Գյումրիի սելեկցիոն կայան» ՓԲԸ
ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան, Սելեկցիոն կայան 31/13
0
9900
2905
 
  38.         
2
«Գեղարքունիքի գյուղատնտե­սության աջակցության մարզային կենտրոն» ՓԲԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, քաղ. Գավառ, Սայադյան 13
200.0
175
248
 
  39.         
3
«Գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետա­կան կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Մամիկոնյանց 39 ա
5.6
25
134.5
 
  40.         
4
«Կոտայքի գյուղատնտե­սության աջակցության մարզային կենտրոն» ՓԲԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, Աբովյանի տ/շ  գ. Նոր գյուղ, 1-ին փող., 4
111.0
185
132
 
   41.         
5
«Վայոց ձորի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն» ՓԲԸ
ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, քաղ. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5
79.5
90
122.16
 
   42.         
6
«Արարատի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն» ՓԲԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, քաղ. Արարատ. Շահումյան 34
65.0
95
120.4
 
  43.         
7
«Արագածոտնի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն» ՓԲԸ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, քաղ. Աշտարակ, Վարդգես Պետրոսյան 4
65.0
85
63.4
 
  44.         
8
«Տավուշի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն» ՓԲԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ, քաղ. Իջևան, Մելիքբեկյան 5/12
131.5
143.5
62.3
 
  45.         
9
«Լոռու գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն» ՓԲԸ
ՀՀ Լոռու մարզ, քաղ. Սպիտակ, Շահումյան 7
46.5
82.5
54.9
 
  46.         
10
«Սյունիքի գյուղա­տնտե­սության աջակցության մարզային կենտրոն» ՓԲԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, քաղ. Գորիս, Մաշտոցի 3
182
87.5
39
 
   47.         
11
«Արմավիրի գյուղատնտե­սության աջակցության մարզային կենտրոն» ՓԲԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, քաղ. Արմավիր, Աբովյան 71
64.0
80
28.7
 
  48.         
12
«Ագրոսպասարկում» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Տիգրան

Մեծի 65 ա
0
0
0
 
  49.         
13
«Հայկական միրգ» ՓԲԸ
Արմավիրի մարզ

քաղ. Վաղարշապատ
0
0
0
 
  50.         
14
«Տեխնիկական մշակբույսերի փորձարարական կայան» ՓԲԸ
քաղ. Աբովյան,

Կարմիր Բանակային
0
0
0
 
   51.         
15
«Շիրակի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն» ՓԲԸ
ՀՀ Շիրակի մարզ,

գ. Ախուրյան, Գյումրու խճուղի, 42
129.9
70
 

66.4
 
   52.         
16
«Մխչյանի գյուղատնտեսական կենդանիների տոհմային գործի և արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Մխչյան
26.0
Լուծարման գործընթացում է
 
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
 
  53.         
1
«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Զ. Անդրանիկի 1
33278
47500
915061
 
  54.         
2
«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Աբովյան 27
5984.5
3650
5847
 
  55.         
3
«Հայատոմ» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Ծովակալ Իսակովի 50
9833
6100
5165
 
  56.         
 

4
«Անալիտիկ» ՓԲԸ
քաղ.Երևան,

Կոմիտասի 29
2537
2285
4134
 
   57.         
5
«Էներգակարգաբերում» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Այգեձորի 67
2360.5
2250
3223.5
 
  58.         
6
«Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Աբովյան 27
1695.0
1650
2459
 
  59.         
7
«Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծում» ՓԲԸ
Արմավիրի մարզ,

Գ.Մեծամոր
0
0
160
 
  60.         
8
 «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Արմավիրի մարզ,

Գ.Մեծամոր
0
0
0
 
   61.         
9
«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ
քաղ.Երևան,

Արին Բերդ 3, նրբ 3
0
0
0
 
   62.         
10
«Հայգազարդ» ՓԲԸ
քաղ.Երևան,

Թբիլիսյան խճ 3
0
0
0
 
  63.         
11
«Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ
քաղ.Երևան, Մյասնիկյան 5/1
6 460.0
6500
0
 
  64.         
12
«Մեծամորէներգոատոմ» ՓԲԸ
Արմավիրի մարզ,

Գ.Մեծամոր
Մեծամորէներգոատոմ> ՓԲԸ- խորհրդի կողմից ընդունվել է ընկերության գործունեությունը անժամկետ դադարեցնելու մասին որոշում
 
  65.         
13
«Նաիրիտ գործարան» ՓԲԸ
քաղ.Երևան, Բագրատունյաց 70
0
0
0
 
  66.         
14
«Նաիրիտ -2» ՓԲԸ
քաղ.Երևան, Բագրատունյաց 70
0
0
0
 
   67.         
15
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Վարդանանց փակուղի, 8Ա
0
0
 

Ընկերությունների կողմից օգտագործվող և պահպանվող ջրային համակարգերի և այլ գույքի օգտագործման իրավունքը 01.01.2017թ-ից փոխանցվել է վարձակալությամբ «Վեոլիա»Ջուր» ՓԲԸ-ին՝ 15 տարի ժամկետով:

 
 
  68.         
16
«Նոր-Ակունք» ՓԲԸ
քաղ. Արմավիր,

Մաշտոցի 59
0
0
 
  69.         
17
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի, Դուդկոյի 1
0
0
 
   70.         
18
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ
քաղ. Վանաձոր,

Ն. Ստեփանյան 2
0
0
 
   71.         
19
«Ախուրյան-Արաքս-ջրառ» ՓԲԸ
քաղ.Արմավիր, Երևանյան 30
0
0
0
 
   72.         
20
«Մելիորացիա» ՓԲԸ
Արարատի մարզ,

գ. Հայանիստ
0
0
0
 
   73.         
21
«Սևան-Հրազդան-ջրառ» ՓԲԸ
քաղ.Երևան,

Արմենակյան 125
0
0
0
 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
 
   74.         
1
«Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Տիգրան Մեծի 67
27 528.5
37000
21496.8
 
   75.         
2
«Գեղագիտության ազգային կենտրոն» ՊՓԲԸ
քաղ. Երևան, Աբովյան 13
7 513.0
5000
7422.9
 
   76.         
3
«Կրթություն» թերթի խմբագրություն» ՊՓԲԸ
քաղ. Երևան, Տիգրան Մեծի 67
1 246.52
450
506.2
 
   77.         
4.
«Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան» կրթահամալիր» ՓԲԸ
քաղ.Երևան,

Նոր Նորքի 5
0
100
0
 
   78.         
5
«Նոր Նորքի ուսանողական ավան»  ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Մոլդովական 12
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից տեղեկատվություն չի ներկայացվում, քանի որ ընկերությությունը գործունեություն չի ծավալում և ընկերության մասնաշենքերը  ՀՀ կառավարության 31.05.2007թ. թիվ 798-Ա և 29.11.2007թ. թիվ 1486-Ա որոշումներով հանձնվել են ՊԳԿՎ-ին՝ բնակիչների կողմից պարտքերը մարելուց հետո որպես բնակարային ֆոնդ նրանց նվիրաբերելու նպատակով:
 
   79.         
6
«Հայաստանում Բրիտանական Բիզնես Դպրոց» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Նալբանդյան 128
0
0
0
 
  80.         
7
«Երևանի «Պլաստպոլիմեր» ԳՀԻ» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Արշակունյաց 128
0
0
0
 
ՀՀ մշակույթի  նախարարություն
 
   81.         
1
«Հուշարձանների վերանորոգման կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Թաիրովի 9
1 221.9
0
Սնանկ
 
   82.         
2
«ՀՊ-Ինֆո»  ինֆորմատիկայի կենտրոն»  ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Կառավարական 3
0
0
Սնանկ
 
  83.         
3
«Հուշարձանների վերանորոգման «Գուգարք» արվեստանոց կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Թաիրովի 9
0                                                       
0
Սնանկ
 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն
 
  84.         
1
«Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Ի. Գասպարյան – 33
245127.8
186000
133344
 
  85.         
2
«Ավիաուսումնական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, «Զվարթնոց» օդ/կ
513
1320
1195.46
 
  86.         
3
«Ավիաբուժ» բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, «Զվարթնոց» օդ/կ
88.8
0
0
 
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
 
   87.         
1
«Ծաղկաձորի գլխավոր մարզահամալիր» ՓԲԸ
Կոտայքի մարզ,

քաղ.  Ծաղկաձոր
0
2099
0
 
 
  88.         
2
«Դավիթ Համբարձումյանի անվան ջրացատկի հերթա­փոխի մասնագիտաց­ված մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Մովսես Խորենացու 1-ին նրբ., թիվ 1
0
0
0
 
  89.         
3
«Հավաքական թիմերի մարզական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, 4
0
0
0
 
  90.         
4
«Ձորաղբյուրի գլխավոր մարզահամալիր» ՓԲԸ
գ.Ձորաղբյուր
0
Լուծարման գործընթաց
 
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
 
   91.         
1
«Վարչատնտեսական» ՓԲԸ
քաղ.Երևան,  Նալբանդյան  28
420
600
649.1
 
   92.         
2
«Հայաստանի  հեռուստատեսային  և  ռադիոհաղորդիչ  ցանց» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
18765.0
750
 

8037.4
 
  93.         
3
«Երկաթուղու շինարարության տնօրինություն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Նալբանդյան 28,

քաղ. Երևան,

Մհեր Մկրտչյան 5բ
0
0
0
 
  94.         
4
«Հայփոստ» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Սարյան 22
0
0
Նա­խորդ տարիների գործու­նեության արդյունքներով արձանագրված և ՀՀ պետական բյուջե վճարման ենթակա 2,886,000.0 հազ. դրամ շահութա­բաժնի գումարը, որը հաշվանցվել է «Հայփոստ» ՓԲ ընկերության՝ Հայաստանի Հանրա­պետու­թյան սեփա­կանությունը հան­դի­սացող բաժնետոմսերով հավաստված իրա­վունքների հա­վատարմա­գրային կառավար­ման պայմանագրի համաձայն ձևավոր­ված պետության պար­տավորության դիմաց
 
  95.         
5
«Հատուկ  կապ»  ՓԲԸ
քաղ. Երևան,  Թումանյան 23
0
0
1
 
  96.         
6
«Հայավտոկայարան»  ՓԲԸ
Կոտայքի մարզ,

Երևան-Սևան մայրուղի 2/14
0
0
0
 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
 
   97.         
1
«Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն»  ԲԲԸ /«Հայսեյսմշին և ԿՊ ԳՀԻ» ՓԲԸ/
քաղ.Երևան,

Ա.Ահարոնյան 3
0
1200
Սնանկ
 
  98.         
2
«Սալսա Դիվելոփմենթ>
քաղ.Երևան,

Վ.Սարգսյան 10
0
0
0
 
  99.         
3
«ԱԻՍՄ> ԲԲԸ
քաղ.Երևան,

Ա.Ահարոնյանի 3
0
0
0
 
ՀՀ ֆինանսսների նախարարություն
 
 100.         
1
«Էկոնոմիկա  հանդես» ՓԲԸ
քաղ.Երևան,

Մելիք Ադամյան 1
 
0
Լուծարման գործընթացում է
 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր  միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե
 
 101.         
1
«Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Տիգրան Մեծի 4
4439
2410
3518
 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
 
 102.         
1
«Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Օրբելու 41
2457.5
0
3707.0
 
 103.         
2
«Երևանի ջրամատակարարման ուղեմաս» ԲԲԸ
քաղ. Երևան, Արցախի 40
500
0
1860.0
 
 104.         
3
«Հրազդան  մարզահամալիր» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Հրազդանի կիրճ 4
217.5
0
415
 
 105.         
4
<<Գեոէկոնոմիկա>> ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Կոմիտասի 49
2179
0
200.2
 
 106.         
5
«Երառսպասարկում» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Մովսես Խորենացու 26ա
Գործունեություն չի ծավալում
 
 107.         
6
«Վայոցձորառսպաս» ՓԲԸ
քաղ. Եղեգնաձոր,

Պարույր Սևակի 9
Լուծարման գործընտացում է
 
 108.         
7
«Արաքս» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Գ.Նժդեհի 37
0
0
0
 
 109.         
8
«Ջրհան» ՓԲԸ
Արմավիրի մարզ,

գ. Գեղակերտ
Գործունեություն չի ծավալում
 
 110.         
9
«Հայառշինվերանորոգում-1» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Գլինկայի 7
Գործունեություն չի ծավալում
 
  111.         
10
«Ընդերքաբան» ԲԲԸ
Կոտայքի մարզ,

քաղ. Բյուրեղավան
0
0
0
 
  112.         
11
«Ձիասպորտի կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Շիրակի 39
Գործունեություն չի ծավալում
 
 113.         
12
«Կապուտակ» ՓԲԸ
քաղ. Երևան
Գործունեություն չի ծավալում
 
 114.         
13
«Երևանի ոսկերչական գործարան» ԲԲԸ
քաղ.Երևան,

Արշակունյաց 12
0
0
0
 
 115.         
14
«Ագրոսպասարկում ԱՄ-ի Ախությանի շրջ.Միավորում» ԲԲԸ
Շիրակի մարզ, գ.Ախուրյան, Ախուրյան խճ.
0
0
0
 
 116.         
15
«Ագրոսպասարկում ԱՄ-ի Իջևանի շրջ.Միավորում» ԲԲԸ
Տավուշի մարզ,

գ. Աչաջուր /նախկին` Կրիվոյ մոստ/
0
0
0
 
  117.         
16
«Ագրոսպասարկում ԱՄ-ի Անիի շրջ.Միավորում» ԲԲԸ
Շիրակի մարզ,

գ. Մարալիկ
0
0
0
 
 118.         
17
«Բերրիություն» ԱՄ-ի Վարդենիսի Միավորում ԲԲԸ
քաղ. Վարդենիս,

Չարենցի փող.
0
0
0
 
 119.         
18
<<Երվերելակ>> ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Մասիսի նրբ. թիվ 13
0
0
0
 
 120.         
19
<<Բյուրեղ>> հանքային ջրերի գործարան>> ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերի
Կոտայքի մարզ,

գ.Բջնի
0
0
0
 
  121.         
20
<<Դվին կոնցեռն>> ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Արշակունյաց 67
0
0
0
 
 122.         
21
«Ավտոմատիկա» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

 Թևոսյան 3/1
0
0
0
 
 123.         
22
<<Համո Բեկնազարյանի անվան <<Հայֆիլմ>> կինոստուդիա>> ՓԲԸ
քաղ.Երևան,

Աշտարակի խճուղի 30
Գործունեություն չի ծավալում
 
 124.         
23
<<Սևակ և Սաթինե>> ՍՊԸ պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնեմասը
քաղ. Երեւան,
Արղության 10
0
0
0
 
 125.         
24
«Ընդունելությունների տուն» ՓԲԸ
քաղ.Երևան,

Մաշտոցի 47
0
0
0
 
 126.         
25
«Մասիսի նավթամթերքներ» ՓԲԸ
Արարատի մարզ, Մասիսի կայարան
0
0
Սնանկ
 
 127.         
26
«Արթիկի նավթամթերքներ» ՓԲԸ
քաղ. Արթիկ,

Տուֆագործների 24
0
0
Լուծարման գործընթացում է
 
 128.         
27
«Հատուկպայթշին» ԲԲԸ
քաղ. Երևան
1600.0
0
 Սնանկ
 
ՀՀ  ոստիկանություն
 
 129.         
1
«02   շաբաթաթերթ» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Նալբանդյան 130
1157
900
233
 
 130.         
2
«Կոնտինենտտեքս» ՓԲԸ
քաղ. Երևան,

Կոմիտասի 15
0
Լուծարման գործընթացում է
 
ՀՀ հանրային հեռուստաընկերության խորհուրդ
 
 131.         
1
«Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն ՓԲԸ
քաղ.Երևան, Ալեք Մանուկյան 5
-
11702.4
3232.6
 
 132.         
3
«Հոգևոր-մշակութային հանրային հեռուստաընկերություն » ՓԲԸ
քաղ.Երևան,

Գ.Հովսեփյան 26
-
0
0
 
 133.         
4
«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ
քաղ. Երևան, Նորք-Մարաշ, Հովսեփյան փ., 26
-
8244.1
 

32275.1
 
 134.         
5
«Շիրակի համրային հեռուստառադիո» ՓԲԸ
քաղ.Գյումրի, Շչորսի, 1,
-
139
 

1194.5
 
 135.         
6
«Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.Երևան, Ալեք Մանուկյան 5
67.9
251
 

405
 
Երևանի քաղաքապետարան
 
 136.         
1
«Կ.Դեմիրճյնաի անվ. Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
քաղ.Երևան,

Մարշալ Բաղրամյան 78
0
0
0
 
 

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
 
 137.         
1
«Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.Կապան,

Մ. Ստեփանյանի 13
1163
1100
1263
 
 138.         
2
«Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.Սիսիան, Չարենցի 14
580.7
950
585
 
 139.         
3
«Գորիսի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.Գորիս,

Տաթևացու 31
440
500
260.1
 
 140.         
4
«Սյունիքի մարզային նյարդա­հոգե­բու­ժական դիսպանսեր» ՓԲԸ
քաղ. Կապան, Բաղաբերդ 48
62
56.5
221
 
 141.         
5
«Քաջարանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Քաջարան, Բակունցի 1
349
105
82.7
 
 142.         
6
«Սյունիքի մարզային արյան փոխներարկման կայան» ՓԲԸ
քաղ.Գորիս,

Օրբելու 5
73
15
73
 
 143.         
7
«Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.Մեղրի,

Մելիք-Օհանջանյան 3
256.2
175
 

33.9
 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
 
 144.         
1
«Գավառի ԲԿ» ՓԲԸ
քաղ. Գավառ, Ազատության 21
2985.1
1100
4779.99
 
 145.         
2
«Մարտունու ԲԿ» ՓԲԸ
քաղ.. Մարտունի, Գետափնյա փող.
1239.0
1500
1638
 
 146.         
3
«Գավառի պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
քաղ. Գավառ, Շահումյան 14
2441.0
3000
1385
 
 147.         
4
«Ճամբարակի ԱԿ» ՓԲԸ
քաղ.. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծ փող.
4669.5
1500
1162.5
 
 148.         
5
«Մարտունու ծննդատուն» ՓԲԸ
քաղ.. Մարտունի, Գետափնյա փող. 1
1157
800
515
 
 149.         
6
«Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ
քաղ. Սևան, Լճափնյա փող.
3167.9
2100
2537
 
«Սևանի հիվանդանոց» ՓԲԸ
քաղ.Սևան
/«Սևանի հիվանդանոց» ՓԲԸ «Սևանի պոլիկլինիկա» ՓԲԸ/ Վերակազմավորվել են «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ- ի
 
«Սևանի պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
քաղ.Սևան
310
500
 
 150.         
7
«Վարդենիսի ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
քաղ. Վարդենիս, Երիտասարդական 151
0
15
45
 
 151.         
8
«Վարդենիսի պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
քաղ.Վարդենիս

Լեռնագործների 14
27.7
80
 

216.4
 
 152.         
9
«Վարդենիսի հիվանդանոց» ՓԲԸ
քաղ. Վարդենիս,

Վ. Համբարձումյան 34
0
1250
 

465.9
 
ՀՀ Վայոց ձորի  մարզպետարան
 
 153.         
1
«Վայքի բուժական միավորում»  ՓԲԸ
քաղ.Վայք
0
190
613
 
 154.         
2
«Եղեգնաձորի բուժական միավորում» ՓԲԸ
քաղ.Եղեգնաձոր
0
175
300
 
 155.         
3.
«Ջերմուկ  առողջության  կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.Ջերմուկ
94.5
12.5
29.15
 
ՀՀ Շիրակի մարզպետարան
 
 156.         
1
Գյումրու «Էնրիկո Մատտեի անվան պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի, Շիրակացու 115
186
210
1632.5
 
 157.         
2
«Գյումրու  Ն.Ա.Մելիքյանի անվ. Թիվ 2 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի, Մազմանյան 3
1235
1200
1267.5
 
 158.         
3
«Ինֆեկցիոն հակատուբերկուլյոզային հիվանդանոց» ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի, Շիրակացու 21
667.5
675
743.1
 
 159.         
4
Արթիկի «Մոր և մանկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Արթիկ, Բաղրամյան 1
617.5
250
638.5
 
 160.         
5
Գյումրու «Միջազգային կարմիր խաչի անվան պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի,

Անի թաղամաս

5 փող. 8 շենք
629.05
332
433.1
 
 161.         
6
«Բեռլին» պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի, Հաղթանակի 25
134.5
39
366
 
 162.         
7
«Գյումրու թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի, Շիրակացի 201
492
250
269
 
 163.         
8
«Գյումրու պաթոլոգո-անատոմիական լաբորատորիա» ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի, Շիրակացի 79
567.4
240
255
 
 164.         
9
«Ամասիայի առողջության կենտրոն»  ՓԲԸ
գ. Ամասիա
209.6
80
226.5
 
 165.         
10
«Գյումրու Վ. Աբաջյանի անվան ընտանեկան բժշկության  կենտրոն»  ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի, Սարուխանյան 1
101
70
218.5
 
 166.         
11
«Գյումրու ուռուցքաբանական դիսպանսեր» ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի, Վ.Սարգսյան 25ա
389.2
530
152
 
 167.         
12
«Արյան փոխներարկման կայան» ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի, Մազմանյան 3
240
145
120.2
 
 168.         
13
«Գյումրու հոգեկան առողջու­թյան կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի, Ղարսի խճուղի 2ա
120
105
119
 
 169.         
14
«Գյումրու շտապ բուժօգնության կայան» ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի, Մազմանյան 3
145
146.5
99.2
 
 170.         
15
«Ախուրյանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
գ. Ախուրյան,

Ախուրյանի խճ. 14
129.2
250
88.5
 
  171.         
16
«Արթիկի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Արթիկ, Բաղրամյան 2
508
200
78
 
 172.         
17
«Մարալիկի առողջության  կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Մարալիկ, Շահինյան 7
88.6
49
53.56
 
 173.         
18
«Գյումրու ծննդատուն» ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի, Կոշտոյան 3
1
75
0
 
 174.         
19
«Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի,

Գ. Նժդեհի 3/3
0
525
 

500
 
 175.         
20
«Գյումրու «Սամարիթեր» վերականգնողական հիվանդանոց» ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի, Մանուշյան 9
0
45
 

0
 
 176.         
21
«Գյումրու մոր ու մանկան ավստրիական հիվանդանոց» ՓԲԸ
քաղ. Գյումրի, Գ.Նժդեհի 5
1683
300
 

0
 
ՀՀ Արարատի մարզպետարան
 
 
 
70
 

218.5
75

 
 177.         
1
«Մասիսի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Մասիս
18785
2100
12000
 
 178.         
2
«Արտաշատի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Արտաշատ
4501
5000
4766
 
 179.         
3
«Արմաշի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Արմաշ
667.6
1350
952.35
 
 180.         
4
«Արարատի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Արարատ
2595.0
3200
333
 
 181.         
5
«Վեդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Վեդի
0
266
0
 
 182.         
6
«ՈԿՖ Բանավանի ԱԱՊԿ»
գ. Բանավան
0
0
0
 
 183.         
7
«Վեդու  ծննդատուն»  ՓԲԸ
քաղ. Վեդի
120
1000
157.1
 
ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան
 
 
 
49
53.56
53
 184.         
1
«Նաիրիի բժշկական կենտրոն» ՊՓԲԸ
քաղ. Եղվարդ, Չարենցի 196
506.5
2000
1051.5
 
 185.         
2
«Չարենցավանի բժշկական կենտրոն» ՊՓԲԸ
քաղ.  Չարենցավան, Իսահակյան 3
5412
1400
848.2
 
 186.         
3
«Աբովյանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.  Աբովյան, Հատիսի 6
21744.8
6400
250
 
 187.         
4
«Հրազդանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Հրազդան, Միկրոշրջան
8583.85
2450
200
 
 188.         
5
«Հրազդանի մարզային արյան բանկ» ՊՓԲԸ
քաղ. Հրազդան, Ղուկասյան 40
315
85
103
 
 189.         
6
«Աբովյանի ծննդատուն» ՊՓԲԸ
քաղ.  Աբովյան, Հատիսի 22
1505.1
1575
80
 
 190.         
7
«Ծաղկաձորի բուժամբուլատորիա» ՊՓԲԸ
քաղ.  Ծաղկաձոր
6.7
8.3
7.8
 
 191.         
8
«Նոր Հաճնի պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ
քաղ. Նոր Հաճն, Տոռոզյան 4
323.1
350
0.3
 
ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
 
 192.         
1
«Քեվօրք և Անիթա Փակումեանների հիշտակի «Հիսուսի մանուկներ» առողջության կենտրոն » ՓԲԸ
գ. Մյասնիկյան
0
85
87
 
 193.         
2
«Արմավիրի արյան փոխներարկման կայան» ՓԲԸ
քաղ.  Արմավիր, Մխիթար Հերացու 10
25.5
10
20
 
 194.         
3
« Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի անվան Արմավիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Արմավիր,   Շահումյան 3
2643
3000
0
 
 195.         
4
«Էջմիածին»  բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.Էջմիածին, Սպանդարյան-1
 

 

 

1766
50
9273.1
 
 196.         
5
Վաղարշապատի պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ
քաղ. Էջմիածին, Սպանդարյան-0
1750.0
0/«Վաղարշապատի ծննդատուն» ՊՓԲԸ  և

«Վաղարշապատի պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ

Վերակազմավորվել է «Էջմիածին»  բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի/
 
«Վաղարշապատի ծննդատուն»  ՊՓԲԸ
քաղ.Էջմիածին, Բաղրամյան-26
0
0.0
30.7
 
 197.         
6
«Վաղարշապատի հիվանդանոց» ՊՓԲԸ
քաղ.Էջմիածին, Բաղրամյան-26
0
852
0
 
 198.         
7
«Մեծամորի  բժշկական  կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Մեծամոր
92.3
550
0
 
ՀՀ Լոռու մարզպետարան
 
 199.         
1
«Վանաձորի բժշկական կենտրոն»  ՓԲԸ
քաղ. Վանաձոր, Բանակի 8ա
5000
13175
10700
 
200.         
2
«Տաշիրի  բժշկական կենտրոն»  ՓԲԸ
քաղ. Տաշիր,    Գրիբոյեդովի 3
3880
3500
1850
 
 201.         
3
«Վանաձորի թիվ  3  պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ
քաղ. Վանաձոր, Պ. Սևակի 51
278.7
62.5
1317.75
 
 202.         
4
«Վանաձորի  թիվ  5  պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ
քաղ. Վանաձոր, Տարոն-2 ՔՇՀ-4
800
825
1280
 
203.         
5
«Վանաձորի թիվ  1 պոլիկլինիկա»  ՊՓԲԸ

/«Վանաձորի թիվ  4 պոլիկլինիկա»  ՊՓԲԸ/
քաղ. Վանաձոր, Մյասնիկյան 17
887
675
1058
 
204.         
6
«Սպիտակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Սպիտակ, Նորվեգական թաղամաս
0.0
0
1053.85
 
205.         
7
«Գուգարք»  կենտրոնական   պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ
քաղ. Վանաձոր, Բաթումի 13
326.6
122.5
394.65
 
206.         
8
«Լոռու մարզային հոգենյարդա­բանական դիսպանսեր» ՊՓԲԸ
քաղ. Վանաձոր, Նժդեհի 57
150.5
200
232.7
 
 207.         
9
«Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց» ՊՓԲԸ
քաղ. Վանաձոր, Պ. Սևակի 51
25.6
25
21
 
208.         
10
«Լոռու մարզային արյան փոխներարկման կայան» ՓԲԸ
քաղ. Վանաձոր, Բանակի 8 ա
13.3
16
0.8
 
209.         
11
«Ախթալայի բժշկական ամբուլատորիա» ՊՓԲԸ
քաղ. Ախթալա, Գնունու 4
0
0
0
 
 210.         
12
«Թումանյանի բժշկական ամբուլատորիա » ՊՓԲԸ
քաղ. Թումանյան
0
16
0
 
  211.         
13
«Ալավերդու բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ
քաղ. Ալավերդի,

Սայաթ-Նովա 20
0
0
0
 
 212.         
14
«Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Ստեփանավան,

Ս. Վարդանի 1
1396.9
2500
 

91
 
ՀՀ Արագածոտնի  մարզպետարան
 
 213.         
1
«Կանթեղ շաբաթաթերթ» ՓԲԸ
ք. Աշտարակ

Հանրապետության 4
0
0
0
 
 214.         
2
«Աշտարակի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ
քաղ. Աշտարակ.

Գր. Նարեկացու 61
0
2000
 

1971.7
 
 215.         
3
«Ապարանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Ապարան, Գարեգին Նժդեհի 30
1530
2500
 

510
 
 216.         
4
«Թալինի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ.Թալին, Քոթանյան 1
4351.6
4550
 

567.05
 
 217.         
5
«Ծաղկահովիտի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Ծաղկահովիտ,  Հոկտեմբերյան 16
0
1000
 

0
 
ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 
 218.         
1
«Իջևանի բժշկական  կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Իջևան
0
0
0
 
 219.         
2
«Բերդի բժշկական  կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Բերդ,

Ա. Մանուկյան 25
3217
1429
 

322
 
 220.         
3
«Իջևանի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ
քաղ. Իջևան, Երիտասարդական

2 ա
322.7
325
 

479
 
 221.         
4
«Նոյեմբերյանի բժշկական  կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Նոյեմբերյան
0
0
0
 
 222.         
5
«Դիլիջանի բժշկական  կենտրոն» ՓԲԸ
քաղ. Դիլիջան
0
Լուծարման գործընթացում
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ծրագրի N4` <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմին հանձնվող՝ չօգտագործվող կամ ըստ նպատակային նշանակության չօգտագործվող կամ մասնակիորեն օգտագործվող պետական գույքի>>  ցանկով 2016 թվականի համար միջոցառումներ չեն նախատեսվել:

Ծրագրի N5` <<Մասնավորեցման ծրագրում ընդգրկված` չմասնավորեցված /չլուծարված/ առևտրային կազմակերպությունների և այլ օբյեկտների մասնավորեցման և /կամ/ լուծարման առաջարկելու ժամկետների>> ցանկում ընդգրկված`

- <<Արաքս>>, <<Ջրհան>>, <Երվերելակ>  և <Գեէկոնոմիկա> ՓԲԸ-ների մասնավորեցման նպատակով մշակվել և շրջանառության մեջ է դրվել ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման նախագծերը.

- <<Վարդենիսի ստոմատոլոգիկական պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ-ն առաջարկվում է հանել ցանկից, քանի որ այն ընդգրկված չէ մասնավորեցման ծրագրում /ընկերությունը մասնավորեցման ծրագրում ընդգրկելու մասին օրենքի նախագիծը գտնվում է ՀՀ Ազգային Ժողովում/.

- <<Արթիկի նավթամթերքներ>> ՓԲԸ-ն  լուծարելու մասին մասին ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարսեպտեմբերի  22-ի N971-Ա որոշումը.

- շրջանառության մեջ է դրվել <<Վայոցձորառսպաս>> ՓԲԸ-ի լուծարման մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը,

- ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի 24.06.2016թ. վճռով <<Մասիսի նավթամթերք>> ՓԲԸ ճանաչվել է սնանկ,

- ՀՀ Կոտայքի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 27.06.2016թ. վճռով <<Հատուկպայթշին>> ԲԲԸ-ն ճանաչվել է սնանկ,

Ծրագրի N6`.<<Մասնավորեցման ծրագրում չընդգրկված, օտարման առաջարկվող անշարժ գույքի և անշարժ գույքի, որի` պետությանը պատկանող գույքային իրավունքներն առաջարկվում է փոխանցել իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց>> ցանկում ընդգրկված` 

      1. 2-րդ, 3-րդ (ք. Աշտարակ, Գ. Նարեկացու 61 հասցեում գտնվող՝ ճաշարանային մ/շ՝ 283.8 քառ. մետր, պահեստ՝ 36.7 քառ. մետր և պարիսպ՝ 20.8 քառ. մետր մակերեսով շինություններ), 15-րդ,     16-րդ, 17-րդ, 22-րդ, 23-րդ և 33-րդ  կետերում նշված անշարժ գույքը ՀՀ կառավարության  29.12.2016թ. N1382-Ա որոշմամբ ներկայացված է օտարման՝ մրցույթով:

     2. 21-րդ կետում նշված  <<Աբովյանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի ինֆեկցիոն մասնաշենքը ՀՀ կառավարության 16.06.2016թ. N834-Ա որոշմամբ հանձնվել է <<ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկին:

    3. 25-րդ կետում նշված  Չարենցավան քաղաքի Լենինի 6 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը ՀՀ կառավարության 15.09.2016թ. N960-Ա որոշմամբ օտարվել է:

    4.   26-րդ կետում նշված ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Ղանդիլյան 51/11 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը ՀՀ կառավարության  04.02.2016թ. N84-Ա որոշմամբ օտարվել է:

     5. 32-րդ կետում նշված գույքը համայնքին հանձնելու նպատակով (ք.Մեղրի, Մ. Օհանջանյան 92/1 հասցեում գտնվող՝ 461.1 քառ. մետր մակերեսով ինֆեկցիոն մասնաշենք) մշակվել և ՀՀ կառավարության կողմից 18.06.2015թ. ընդունվել է <<Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքային համայնքին գույք նվիրաբերելու մասին>> N1328-Ա որոշումը:

     6. 34-րդ, 39-րդ, 42-րդ, 45-րդ և 46-րդ կետերում նշված անշարժ գույքը ՀՀ կառավարության 15.09.2016թ. N961-Ա որոշմամբ ներկայացվել է օտարման՝ մրցույթով:

      7. 35-րդ  կետում նշված  ՀՀ Տավուշի մարզի, Իջևան քաղաքում գտնվող անշարժ գույքը (կոնտակտային ցանցի շենք) ՀՀ կառավարության 05.11.2015թ. N1285-Ա որոշմամբ օտարվել է:

      8. 36-րդ կետում նշված  ՀՀ Տավուշի մարզի, Դիլիջան քաղաքի Թբիլիսյան խճ. 129/10 հասցեում գտնվող գույքը ՀՀ կառավարության 19.11.2015թ. N1332-Ա որոշմամբ օտարվել է:

      9. 37-րդ, 40-րդ և 43-րդ կետերում նշված անշարժ գույքը   ՀՀ կառավարության 16.04.2015թ. N401-Ա որոշմամբ օտարվել է:  

 

 

 

 

 • Discussed

  10.03.2017 - 26.03.2017

 • Type

  Protocol decision

 • Area

  State property management

 • Ministry

  State Property Management Committee

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 4015

Print