Հիշել նախագիծը

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծեր

1) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով՝
1) սահմանվել է, որ պարտապանի գույքի բացակայության, անբավարարության, գրավադրված լինելու կամ այն դեպքում, երբ պարտապանի գույքը նրա միակ բնակարանն է, հարկադիր կատարողը կատարողական թերթի պահանջների կատարման նպատակով իրավունք ունի իր որոշմամբ հանձնարարելու պարտապանին իրականացնելու պարտապանի անունով գրանցման կամ հաշվառման ենթակա գույքի կամ գույքային իրավունքի գրանցում (հաշվառում)՝ պարտապանի համար սահմանելով հանձնարարականի կատարման ժամկետ, եթե պարտապանը որոշմամբ սահմանված ժամկետում չի կատարում հանձնարարականը, ապա հարկադիր կատարողը որպես պարտապանի ներկայացուցիչ կազմակերպում է պարտապանի անունով գրանցման կամ հաշվառման ենթակա գույքի կամ գույքային իրավունքի գրանցումը (հաշվառումը) և կատարված ծախսերը, որպես կատարողական ծախս, դրանց եռապատիկի չափով բռնագանձում պարտապանից:»:
2) նախատեսվել է, որ պարտապանի հետախուզում հայտարարվում է միայն այն դեպքում, երբ նրա բացակայությունն անհնար է դարձնում կատարողական վարույթի իրականացումը, իսկ պարտապանի գույքի հետախուզում հայտարարվում է այն դեպքում, երբ պարտապանի այլ գույքը բավարար չէ կատարողական թերթի պահանջները կատարելու համար,
3) սահմանվել է, որ հարկադիր կատարողը պարտապանին պատկանող շինություն մուտք է գործում ընթերակաների պարտադիր մասնակցությամբ,
4) միակ բնակարանի վրա բռնագանձում չտարածելու ընդհանուր կանոնից առկա բացառությունների շարքը լրացվել է նաև այն դեպքերով, երբ հայցի ապահովման, վճռի կատարման ապահովման կամ պարտապանի գույքի վրա արգելանք դնելու մասին վարչական մարմնի որոշման կատարման փուլում պարտապանին սեփականության իրավունքով պատկանել է մեկից ավելի բնակարան և պարտապանը հետագայում օտարել է դրանք՝ պահպանելով սեփականության իրավունքը մեկ բնակարանի նկատմամբ:
5) սահմանվել է, որ ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված միակ բնակարանի գումարը պարտապանին վերադարձվում է միայն բնակարան ձեռք բերելու նպատակով հատուկ բանկային հաշվի միջոցով, որի կարգը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը,
6) նախատեսվել է, որ եթե ընդհանուր համատեղ կամ ընդհանուր բաժնային սեփականությունը համարվող գույքը պարտապանի միակ բնակարանն է, որի արժեքը պակաս է ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված միակ բնակարանի իրացման նվազագույն գումարից, ապա Օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4.1-րդ կետով սահմանված կատարողական վարույթի ավարտման հիմքը չի գործում:
7) հստակեցվել են կատարողական ծախսերի բռնագանձման հետ կապված հարաբերությունները այն դեպքերի համար, երբ պարտապանը կամովին կատարում է կատարողական թերթի պահանջները և երբ կատարողական գործողությունները կատարվում են էլեկտրոնային համակարգերի կիրառմամբ,
8) սահմանվել է, որ Օրենքի 43-րդ հոդվածով սահմանված գույքի վրա բռնագանձում տարածելու հերթականությունը գործում է, եթե կատարողական թերթով այլ բան նախատեսված չէ, ինչպես նաև նախատեսվել է, որ առանց նախորդ հերթի գույքի վրա բռնագանձում տարածելու հաջորդ հերթի գույքի վրա բռնագանձում կարող է տարածվել նաև այն դեպքում, երբ պարպատանի գույքի հետախուզման արդյունք ում հնարավոր չի լինում հայտնաբերել նախորդ հերթում ընդգրկված պարտապանին պատկանող գույքը:
9) սնանկության վարույթում պարտապանի գույքի վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքագրման գործընթացը դյուրինացնելու նպատակով սահմանվել է, որ եթե կատարողական վարույթը կարճվում է պարտապանին սնանկ ճանաչելու հիմքով, ապա հարկադիր կատարողը պարտապանին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի և գույքային իրավունքների կազմի և քանակի մասին հայտարարագիրը ուղարկում է սնանկության գործը քննող դատարան:
2. «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով սահմանվել է, որ կատարողական մակագրության թերթը տրամադրվում է, եթե չի անցել պահանջի հայացային վաղեմության ժամկետը:

 • Տևողություն

  25.08.2017 25.09.2017
 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Դատական ակտերի հարկադիր կատարում, Նոտարիատ

 • Նախարարություն

  ՀՀ արդարադատության նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

չեղարկել

Դիտումներ` 360

Տպել

Առաջարկներ`

Միհրան Մինասյան

21.09.2017

Ըստ նախագծի 10-րդ հոդ-ի 3-րդ կետի պարտապանը իրավունք ունի կատարողական վարույթ հարուցվելուց հետո 10 օրյա ժամկետում կամովին կատարել կատարողական թերթի պահանջը և մուծել օրենքով սահմանված կատարողական ծախսը ավելի փոքր չափով ։ Առաջարկություն 1՝ Անհրաժեշտ է օրենքը շարադրել այնպիսի ձևով, որպեսզի պարզ լինի թե՝ արդյոք կատարողական վարույթ հարուցվելուց հետո մինչև կատարողական թերթի փաստացի կատարումը, պահանջատերը իրավունք ունի թե ոչ (կամ պարտավոր է թե ոչ ) անձամբ ընդունել կամ չընդունել պարտապանի կամովին կատարումը՝ եթե վերջինս այն ներկայացնում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 422,424 հոդ-երի կարգով ? Իսկ եթե ընդունի ինչ իրավական հետևանքներ պետք է առաջանան կատարողական վարույթում ? Եթե օրենքով չհստակեցվի տվյալ հարցը՝ ապա պահանջատերը պարտապանի կողմից կարող է անհիմն կամ հիմնավոր ձևով մեղադրվել կետանցի համար ։ Անհրաժեշտ է հատկապես պարզել թե՝ արդիոք ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 366 հոդ-ի կարգով պարտավորության կամովին կատարումը ընդունելի պետք է լինի հարկադիր կատարողի համար և ինչ հաշվարկ պետք է անի հարկադիր կատարողը կատարողական ծեխսերի վերաբերյալ ? Առաջարկություն 2 / Անհրաժեշտ է օրենքի նախագծով սահմանել երկու ամիս ժամկետ դատական ակտը կամովին կատարելու համար, տաս օրյա ժամկետը շատ քիչ է ։ առաջարկության հեղինակ՝ Միհրան Մինասյան հեռ 091533890

Միհրան Մինասյան

08.09.2017

2-րդ տարբերակ՝ Դատական Ակտերի Հարկադիր Կատարման մասին ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդ-ի բովանդակությամբ սահմանված է՝ ’’ Այն կատարողական վարույթին, որին պետք է մասնակցեր մահացած կամ սահմանված կարգով մահացած ճանաչված անձի ժառանգը, եթե ժառանգությունը ոչ ոքի կողմից դեռևս չի ընդունվել, որպես ժառանգի ներկայացուցիչ հանդես է գալիս ժառանգական գույքի պահպանման և կառավարման համար նշանակված անձը:’’ ՀՀ Քաղ-դատ օր-ի 43 հոդ-ի կանոններով գործում են միևնույն կանոնները ժառանգատու մահացածին իր իրավահաջորդով փոխարինելու համար։ Հարց ? Իսկ ինչ պետք է տեղի ունենա եթե գույքի պահպանման և կառավարման համար որևէ անձ չի նշանակված նոտարի կողմից ? ։ Առավելևս՝ եթե գույքի պահպանման և կառավարման համար կա նոտարի կողմից նշանակված անձը, ապա այդ անձը ինչպես կարող է դիմել դատարան նոտարի անօրիական գործողությունները վիրճարկելու համար՝ եթե նոտարը իրավասու է իրեն զրկել գույքի պահպանման և կառավարման իր լիազորությունից ? Անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև, որ Ժառանգությունը չընդունած ժառանգը ժառանգատուի իրավահաջորդը չի կարող ճանաչվել հարկադիր կատարողի կամ դատարանի կողմից։ Հետևաբար ժառանգական գույքի պահպանման և կառավարման համար նշանակված անձը ժառանգությունը չընդունած ժառանգի ներկայացուցիչը չի կարող դառնալ հարկադիր կատարողի որոշմամբ կամ դատարանի որոշմամբ։ ՀՀ քաղաքացիական օրեսնգրքի 1224-րդ հոդ-ի բովանդակության համաձայն անժառանգ գույքն անցնում է ժառանգության բացման վայրի համայնքի սեփականությանը։ Տվյալ դեպքում կատարողական վարույթով կամ դատական վարույթով մահացած ժառանգատուի իրավահաջորդ է ճանաչվում միայն համայնքը։ Որպեսզի կարողանանք պարզել թե ով է լինելու մահացածի իրավահաջորդը երբ ժառանգներ չկան կամ վերջիններս դեռ չեն ընդունել ժառանգությունը, կամ մեկուսացվել են ժառանգությունից՝ նախ անհրաժեշտ է պարզել թե անժառանգ գույքը ինչ կարգով է անցնելու համայնքի սեփականությանը։ Արդյոք միայն համայնքի պահանջի (դիմումի) հիման վրա է անցնելու, թե անկախ համայնքի պահանջից կամ առարկությունից ?։ Անհրաժեշտ է պարզել նաև թե անժառանգ գուքը որ պահից և ինչ փաստաթղթերի հիման վրա է անցնելու համայնքի սեփականությանը? Պետք է նկատի ունենալ, որ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1239 հոդ-ի 5-րդ կետի համաձայն ժառանգության պահպանման և կառավարման միջոցները կիրառվում են ժառանգության բացման պահից սկսած մինչև վեց ամիս ժամանակահատվածի լրանալը։ Տվյալ կարգի համաձայն ժառանգության բացման պահից հաշված միայն վեց ամիս հետո հնարավոր է ժառանգության գույքը ճանաչել անժառանգ գույք ։ Հետևաբար միայն վեց ամիս ժամկետից հետո, համայնքը իրավունք ունի վերջնականորեն դառնալ մահացած ժառանգատուի իրավահաջորդը նոտարի կամ դատարանի որոշմամբ և հարկադիր կատարողի որոշմամբ ։ Իսկ Նշված վեց ամսյա ժամանակահատվածում դատարանի կամ հարկադիր կատարողի համար ( գործի մասնակի կասեցման որոշմամբ ) արգելված պետք է լինի ժառանգության գույքի օտարումը իրականացնելը։ Վեց ամսյա ժամանակահատվածում դատարանը և հարկադիր կատարողը իրավունք պետք է ունենան արգելանք դնել ժառագական գույքի վրա և այդ նպատակով իրավահաջորդ ճանաչել ժառանգներին ( եթե վերջիններս իրենց ազատ կամքով են իրավահաջորդ ճանաչվելու պահանջ ներկայացնում դատարանին կամ հարկադիր կատարողին ) և համայնքին (առանց համայնքի համաձայնության անհրաժեշտության ) ։ Իրավահաջորդության տվյալ կարգի նույն սկզբունքով վեց ամսյա ընթացքում նոտարի գործողությունները կարող են բողոքարկվել դատարան՝ ժառանգների, համայնքի , և պարտատերերի կողմից։ Հիշեցնում եմ նաև ՀՀ Քաղաքացիական օրենգրքի 1226 հոդ-ի 3-րդ կետի բովանդակությունը։ . ’’Եթե այլ բան ապացուցված չէ, ապա ժառանգությունը ժառանգի կողմից ընդունված է համարվում, երբ նա սկսում է փաստացի տիրապետել կամ կառավարել ժառանգված գույքը` ներառյալ, երբ ժառանգը` 1) միջոցներ է ձեռնարկել գույքը պահպանելու և այն երրորդ անձանց ոտնձգություններից կամ հավակնություններից պաշտպանելու համար. 2) իր հաշվին կատարել է գույքը պահպանելու ծախսեր. 3) իր հաշվից վճարել է ժառանգատուի պարտքերը կամ երրորդ անձանցից ստացել է ժառանգատուին հասանելիք գումարները: ’’ Առաջարկություն ՝ անհրաժեշտ է Դատական Ակտերի Հարկադիր Կատարման մասին ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդ-ի դրույթները և ՀՀ Քաղ դատ օր-ի 43 հոդ-ի դրույթները փոխել և համապատասխանեցնել վերոգրյալ մեկնաբանության տարբերակի հետ։ առաջարկության հեղինակ՝ Միհրան Մինասյան հեռ 091533890

Միհրան Մինասյան

07.09.2017

Դատական Ակտերի Հարկադիր Կատարման մասին ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդ-ի 3-րդ կետի բովանդակությամբ սահմանված է՝ '' 1. Կատարողական վարույթը կասեցնելու և վերսկսելու մասին հարկադիր կատարողը կայացնում է որոշում: 2. Կասեցված կատարողական վարույթը վերսկսվում է դրա կասեցումն առաջացրած հանգամանքները վերանալուց հետո` պահանջատիրոջ դիմումով կամ հարկադիր կատարողի նախաձեռնությամբ: ‘’ Առաջարկություն՝ անհրաժեշտ է կասեցման յուրաքանչյուր դեքպի և կատարողական վարույթի ավարտման յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձին պարզել՝ արդիոք հարկադիր կատարողն է պարտավորված թե ոչ վերացնելու կասեցման պատճառները կամ կատարողական վարույթի ավարտման պատճառները ( և ինչ ժամանակահատվածու,մ) հատկապես կատարողական վարույթի ընթացքում մահացած պարտապանին փոխարինող իրավահաջորդ գործում ներգրավելու նպատակով կամ անգործունակ ճանաչված պարտապանի օրինական ներկայացուցչին գործում ներգրավելու նպատակով անհրաժեշտ փաստաթղթեր ձեռք բերելու համար ։ Հիշեցնում եմ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ օրենքի 52 հոդ-ի բովանդակությունը՝ '' Մի քանի վարչական մարմինների մասնակցելը վարչական ակտ ընդունելուն 1. Եթե վարչական ակտ ընդունելու համար անհրաժեշտ է նաև վարչական այլ մարմինների թույլտվությունը կամ համաձայնությունը, ապա դրանք հայցելու և ստանալու համար անհրաժեշտ գործողությունները, ներառյալ` լրացուցիչ փաստաթղթեր հավաքելը, իրականացնում է վարչական վարույթ հարուցած վարչական մարմինը: 2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կարգով վարչական մարմնի ստացած թույլտվությունները և համաձայնություններն առանձին բողոքարկման ենթակա չեն. դրանք կարող են բողոքարկվել վարչական ակտի հետ միասին: Հիշեցնում եմ նաև, որ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ օրենքի 49 հոդ-ի 3-րդ կետի բովանդակությունը, որը կասեցման առավելագույն ժամանակահատված է սահմանում։ Անհրաժշետ է իրավական ակտի փորձաքննությամբ պարզել թե՝ արդյոք տվյալ ժամանակահատվածը վերաբերում է հարկադիր կատարողի կողմից կայացված կասեցման որոշումներին ? ։ առաջարկության հեղինակ՝ Միհրան Մինասյան հեռ 091533890

Տեսնել ավելին

Թողնել առաջարկ

Դուք կարող եք թողնել մեկնաբանություն միայն կայքում գրանցվելուց և հետո:

Ձեր մեկնաբանությունը կհրապարակվի կայքի ադմինիստրատորի հաստատումից հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ներկայացված առաջարկները կարող եք տեսնել Ամփոփաթերթ բաժնում: